แ น ะ คนมี ห นี้ สิน ล้ น พ้ น ตัว มีความลำ บ า ก หากอ ย ากปลด ห นี้ ค้าขายกำไรดี ล อ ง ส ว ด บทนี้ ขอท่าน สมเด็จ พ ร ะ เจ้า ตากสินมหาราช ดู

แ น ะ คนมี ห นี้ สิน ล้ น พ้ น ตัว มีความลำ บ า ก หากอ ย ากปลด ห นี้ ค้าขายกำไรดี ล อ ง ส ว ด บทนี้ ขอท่าน สมเด็จ พ ร ะ เจ้า ต ากสินมหาราช ดู

หากว่าท่านกำลัง การเงินย่ำแ ย่ ทุ กข์หนัก ห นี้สินรุมเร้า อย ากปลดห นี้ คิด จ น หั วหมุน ทำงานตัวเป็นเ ก ลี ย ว ก็ยังหาทางอ อ ก ไม่ได้ งั้นลองแก้ด้วยวิ ธี นี้ดู

ไปไหว้พ ร ะเจ้าต าก ที่วงเวียนใหญ่

เดินทางไปที่พ ร ะบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพ ร ะเจ้าต ากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ มีเสียงเล่าลือกันมาช้านานว่าสมเด็จพ ร ะเจ้าต ากสินมหาราช ท่านทรงมีพ ร ะเมตต าต่อป ร ะชาชนที่

เป็นห นี้ เพราะในอดีตเราเคยเป็นห นี้ป ร ะเทศจีนจึงทำให้พ ร ะองค์เข้าใจหัว อ ก ของลูกห นี้ หากไปขอพร ขอบารมีของท่านให้ท่านช่วยเหลือจึงมักจะสมหวัง

สมเด็จพ ร ะเจ้าต ากสินมหาราช พ ร ะมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เ อ ก ราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พ ร ะองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทย

ในฐานะพ ร ะมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พ ร ะองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตล อ ดมา ด้วยความเชื่ อ

ว่าบารมีแห่งพ ร ะองค์ท่านจะช่วยให้ป ร ะสบความสำเร็จในเรื่อง การค้าขาย การเรียน การงาน ห นี้สินจากการค้าขาย

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภา ร ะห นี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด ในช่วงฟองสบู่ แ ต กเมื่อปี2540

เ พ ร าะในช่วงนั้นคนในป ร ะเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการ เป็นห นี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพา เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่ร อ ด คื อ ก ารพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

โดยเฉพาะพ ร ะบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพ ร ะเจ้าต ากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่ อว่าท่านจะสามารถ ช่วยเหลือ ในเรื่องของห นี้สินได้

เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้เป็นสิน ป ร ะเทศจี น จึงทำให้พ ร ะองค์ เข้าใจหัว อ ก ของคนเป็นห นี้นั่นเอง

โ ด ยสมเด็จพ ร ะเจ้าต ากสินมหาราชพ ร ะมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้ เ อ ก ราชจากพม่ า เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธย าครั้งที่2

พ ร ะองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่างสูงจากช นชาวไทย ในฐานะพ ร ะมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พ ร ะองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไป

ตล อ ดมาด้วยความเ ชื่ อว่า บ า ร มีแห่งพ ร ะองค์ ท่านจะช่วยให้ป ร ะสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานห นี้สินจากการค้าขาย

น อ กจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย สำหรับวิ ธีบนนั้น

จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ต ามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักกา ร ะ บูชาสมเด็จ พ ร ะเจ้าต ากสิน มหาราช

สมเด็จพ ร ะเจ้าต ากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรักษ าแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราช ศั ต รู ที่ต้องเตรียมมี

1 เครื่องถวาย แ ก้บน โปร ด ด าบไทย ครั้งละ2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

2 น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่นๆ

3 ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง วันพ ร ะราชสมภพของ พ ร ะองค์

4 โปรดเสียง ป ร ะทัด และเสียงปื น

5 ผู้มี ความซื่อ สั ต ย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ร ะ มหา ก ษั ต ริย์ และราชบัลลังก์ ตล อ ด จ น ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

6 พ ร ะก ร ะย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แ บ บไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

7 ผ ล ไม้ไทย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไ ก่ หั วหมูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพ ร ะบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพ ร ะราชทานพ ร ะบารมี ต ามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พ ร ะเจ้าต ากสิน มหาราช ให้
นะโม 3 จบ

อาราธนา ด วง พ ร ะวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่อง สักกา ร ะโอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พ ร ะคาถา ให้โช ค ล าภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่ อ ย่ า ลื ม แ ช ร์ แ บ่ ง ปั น ธรรม ท า น ใ ห้ ผู้อื่นด้วยนะคะ

ที่มา po stsre ad