เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ยจากการทำงานมากมาแล้ว แต่จะ ร ว ยในเดือน 11 ถึง12นี้ กับผู้ที่กิด4วันนี้เท่านั้น โช ค ใหญ่ กำลังมาหาท่าน

เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ยจากการทำงานมากมาแล้ว แต่จะ ร ว ยในเดือน 11 ถึง12นี้ กับผู้ที่กิด4วันนี้เท่านั้น โช ค ใหญ่ กำลังมาหาท่าน

ผู้ที่เ กิ ดจันทร์

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโ ช คชะต า ของคุณโดดเ ด่ นในเรื่องของ การทำงานแต่เจอปั ญหามาบ่อยครั้ง อาจจะทำให้คุณรู้สึกต ก ห ล่ น และรู้สึกท้อแท้ในเรื่องของโ ช คชะ ต า

ช่วงของเดือน 11-12 สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่จะเริ่มดี จะเริ่มประสบความสำเร็จ จะมีผู้ใหญ่คอย เ พ่ ง เ ล็ ง

อาจจะทำให้คุณได้รับการเ ลื่ อ นตำแหน่ง ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีโ ช คในเรื่องของสลาก ตัวเลข เตรียมตัวรับทรั พย์ไ ด้เลยท่าน

ผู้ที่เ กิ ดพฤหัส

ท่านที่เ กิ ดในวันพฤหัสบดี แนะนำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ คุณจะต้องมีสติยั้งคิด ย้ำทำ เวลาคิดจะทำอะไร จะต้องระมัดระ วั ง

คนบางคนที่เข้ามาหาผลป ระโยชน์ คนบางคนที่พย าย ามช่วงชิงความดี ความชอบของคุณไป

หลังวันที่ 31กำลังจะเริ่มต้นแห่งโ ช ค แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา ตั้งแต่วันนั้นเลย เพื่อเป็นการปั ดเ ป่ าสิ่งที่ไม่ดีอ อ ก ไป นำสิ่งดีๆเข้ามา ต้นเดือนหน้าแน ะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้า

ส ว ดมนต์เลย แล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ คนเ กิ ดในวันพฤหัส จะต้องทำ ขอให้เชื่ อในเรื่อง ของการทำน า ย

ลองทำดูสักครั้งก็ไม่ เ สี ยห า ย ชีวิตจะดีขึ้น จะมีแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจ เข้ามาในชีวิต ขอให้โ ช คเข้าข้าง ท่ า น ด้ ว ยนะ

ผู้ที่เ กิ ดศุกร์

สำหรับท่านที่เ กิ ดในวันศุกร์ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอบปัจจุบัน ชีวิตคุณวุ่นว า ย กลับหน้ าที่การงานเป็นหลัก

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องรับผิดชอบ และคุณเป็นจุดศูนย์กลาง ของหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของการรับ ผิ ด ชอบ

การเ ลี้ ย ง ดู การเงิ น การงาน ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ อาจจะรู้สึกเหนื่อ ยและท้ อแ ท้ เป็นกังวลใจบ้าง แต่ขอให้ทำต่อไป เพราะสิ่งดีๆ กำลังจะ ป ร า ก ฏ

ขึ้นเดือน 11ถึง12 เป็นช่วงเปล่งแ ส งเปล่งบารมี นำทางให้ชีวิตของคนที่เ กิ ดในวันศุกร์ พบเจอกับความสุขสบาย สิ่งใดที่กำลังรอคอยจะ ป ร า ก ฏให้พบไม่เกิน

7 วันหลังจากขึ้นเ ดื อ นใหม่ ชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งที่รอคอยจะทำให้ชีวิตคุณ มีความสุข คนรอบข้างเขาจะมีความสุขขึ้น

อย่าลืมส ว ดมนต์ ภ าวนา ส วดมนต์ศั กดิ์สิ ทธิ์ ชิ นบัญช ร แล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ อีกทั้งในช่วงนี้จะมีโ ช คลาภ

เกี่ยวกับการเงิ น ตัวเลข ส ล าก ร าง วั ล จะทำให้คุณได้เงินทองก้อ นโ ตเ ลย

ผู้ที่เ กิ ดพุธ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาคนที่เ กิ ดในวันพุธ เ ห นื่ อ ยกับการทำงาน บางสิ่งบางอย่างที่ต้องแ บ กรับ ในตัวของคุณเพียงคนเดียว

บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อหา ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุด ท้ าย ก็โดนว่าโดนหัวหน้าเพ่ งเ ล็ง

3ถึง4 วันต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น สิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้สึกว่าไม่ ดี ก็อย่าลืมที่จะปล่อยวาง สิ่งใดที่ควรทำและรู้สึกว่า มันดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดใคร

อีกอย่างหนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิต ของคุณเจอปั ญหา ทำให้คุณรู้สึกท้ อแ ท้ คุณปล่อยไปเลย ไม่ต้องไปกังวล คิดซะว่าก็แค่เ ห่ า

เดี๋ยวมันจะผ่านไปเอง เ ว รใครเว รมัน เดี๋ยวก็เจอ ชีวิตของคุณจะดีแ น่ ถ้าคุณรู้จักปล่อยวาง ยิ่งในช่วง 3ถึง7 วันต่อจากนี้มีโ ช คเกี่ยวกับตัวเลข นำทางให้คุณพบกับความ เ จ ริ ญ ขึ้นไป

ที่มา post re ad