ผู้ที่เกิดปีนัก ษั ต ร ช ะ ต า พ้นเค ร าะห์ เงิ นไหลเข้าก ร ะเป๋า ร ว ย อู่ฟู่ บ อ ก ลาความลำบ ากไปเ ล ย

ผู้ที่เกิดปีนัก ษั ต ร ช ะ ต า พ้นเค ร าะห์ เงิ นไหลเข้ าก ร ะเป๋า ร ว ย อู่ฟู่ บ อ ก ลาความลำบ ากไปเ ล ย

นับว่าเป็นเวลาที่ ช่วงชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจน ม าก กับผู้ที่เกิด 6 ปีนักษั ต ร

ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน อาจจะเคยมีปั ญ หา อุปสรรคเล็กน้อ ยกับการทำมาค้าข า ย

แต่บอ ก ได้เลย ว่าอันดับชะต าของคุณจะได้ปลดห นี้อย่างแน่ น อ น ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ ทำมาหากินด้ วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปีร ะกา

คนที่เกิดปีนักษัต รร ะกา ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีร า ยจ่ า ยม ากกว่าร า ยรับ และยังเจอปั ญ หาอุปสรรคปร ะทุ

เข้ามาแบบหล า ยทาง แต่เลิกน้อ ยใจคิดม ากไดด้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาร ะห นี้สินของ

คุณจะหมดไปในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปั ญ หาเล็ก น้อ ย ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอ ย า กมี

ร า ยได้เพิ่มม ากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อ ย

บอ ก เลยว่าเป็นเดือนของ คุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มปร ะสบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อ่ า นแล้วดี

โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เก็ บอันดับนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเท อ ญ สาธุ

ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญทั้งปั ญ หาทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งการเ งิ นที่ฝืดเคือง

ไม่เข้าใครออ ก ใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ปร ะสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลางปีเข้าสู่ปล า ยปีแล้ว

อันดับของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาปร ะเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศปร ะเสริฐศรีอย่างแน่น อ น

ยิ่งการเ งิ นแล้วนั้น บอ ก เลยว่าจะได้จับเ งิ นแสนเ งิ นล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสล ากถูกร างวั ล

ได้ลาภลอ ยก้อนใหญ่ก้อนโต ห ากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ ากร รมน า ยเ ว ร

ผ ลบุญจะช่ วยให้ผ่านพ้น เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม ที่ปร ะสบอยู่ ชะต าจะดีจ ากนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีหน้า จะอันดับขึ้นอย่างถึงที่สุด

ห ากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะปร ะสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง

ขอให้แ ช ร์เก็ บอั น ดั บนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุ สาธุ เป็นจริงเ ถิ ดจ้า

ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2-3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอันดับชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาร ะห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย า ยม าก

แต่ทว่าอันดับของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่ เป็น 1 ใน 6 ปีนักษัต รที่จะได้ปลดห นี้สิน

เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้าข า ยจ ากที่เคยชะลอตัว ก

ารเ งิ นอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอดจะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัดแน่นอน

ปีชวด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทนทร มานในเ รื่ อ งเ งิ น เดือดร้อนกับการหาเ งิ นม าก

หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็ บ และยังมีปั ญ หาในเ รื่ อ งความรักที่ไม่ลงเอ ยหรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็

จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีปร ะโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย

อันดับชะต าของคุณหลังจ ากที่ผ่านช่วงเวลาเ ล วร้ า ย เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมดโ ศ กแบบปลิดทิ้ง

หน้ามือเป็น หลังมือ เ รื่ อ งทุกปั ญ หาต่าง จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญม าก จะช่ วยหนุนนำคุณไปสู่สิ่งที่ดี

ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้านเล็ก ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผ ลบุญของความซื่อสั ตย์ที่

ปีกุน

ปีกุนนั้น ค่อ ยข้าง ท ร ม า น กับการทำงานอย่างม ากในช่วงปีที่ผ่านมา การเ งิ นชักหน้ าไม่ถึงหลัง

หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกั บต้องอดมื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน

แต่อันดับชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จ ากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต

ซื่อต รง โชคชะต าจะเข้าข้างช่ วยนำพาให้อันดับของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่มปร ะสบความสำเร็จ

จ ากคนไม่มีเ งิ นเก็ บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อ ย และนอ ก จ ากจะได้ปลดห นี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจ ากการโชค เ สี่ ย ง โชคเล็ก น้อ ย

ปีขาล

ขาล ในช่วงที่ผ่านมานั้นอันดับไม่ค่อ ยดีทำอะไรก็จะเหนื่อ ย ไม่ค่อ ยปร ะสบความสำเร็จ

เป็นยุคมืดเป็นช่วง ต ก ต่ำ ของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้อันดับของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไป

จนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะหมด เ ค ร า ะ ห์ ห ม ด โ ศ ก โชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ

อันดับจะดีอย่างม ากยิ่งเ รื่ อ งของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดี ห ากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้

ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจ วาสนา ผ ลบุญจะช่ วยปร ะคับปร ะคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

ที่มา ba ng puns ara