โชคใหญ่ เข้ามาในชี วิ ต ดี ขึ้ น ทุกอย่าง ทั้งเ งิ น งาน ครอบครั วมีความสุข ส บ ายไ ป จ น แ ก่

โ ช คใหญ่ เข้ามาในชี วิ ต ดี ขึ้ น ทุกอย่าง ทั้งเ งิ น งาน ครอบครั วมีความสุข ส บ า ยไ ป จ น แ ก่

ทำบุญให้จ้ากร รมน า ยเ ว ร เทวดาปร ะจำตัว แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดทั้ง 4 นี้

เกิดในวันใดวันไม่ได้คู่ร ว ย ก็โ ช ควิ่งเข้าหามีเงินมากล้น ชีวิตดีมีสุข

คู่ บุ ญ ร ว ย วันอังคาร

โ ช คของคนที่เกิดวันอังคาร คู่ร ว ยหล า ยคนอาจจะ ไม่เ ชื่ อเรื่องการทำน า ย แต่ขอให้รู้เอาไว้ว่า บางสิ่งบางอย่าง

อาจจะมองไม่เห็น อาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับคุณในตอ นนี้ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้ว ต้องรู้ไว้เลยว่า

คำทำน า ยแ ม่ นๆ ยังมีอยู่จริง สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบราณ โดยคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้โ ช คลาภ

เพราะในช่วงเดือ นสิงหากัน ย า เป็นช่วงที่เปิดโ ช คสำหรับ คนที่เกิดวันอังคาร สำหรับในเรื่องงานหยิบจับการงานใดๆจะดีไปหมด

แต่สิ่งที่จะต้องร ะมัดร ะ วังก็คือ เพื่อ นร่วมงานบางคนเท่านั้น เขาจะเข้ามาตีสนิท ดูเหมือ นเป็นมิตร

แต่ก็แอบแฝงไปด้ ว ยคุณปร ะโยชน์ สำหรับในเรื่องของการเงินช่วงสัปดาห์หน้ า

มีเกณฑ์ได้โ ช คลาภมากม า ยก่ า ยกอง เป็นตัวเลขเกี่ยวกับเลขสลาก เลขรางวั ล จะทำให้คุณมีเงินมีทอง เก็ บโ ช คท่านเอาไว้แล้วจะพบสิ่งดีๆ

โ ช คดี บ า ร มี สูงวันอาทิตย์

อาทิตย์ช่วงนี้ก็เหมือ นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เหนื่อ ยในเรื่องของการทำงาน เหนื่อ ยกับการเดินทาง ไปไหนมาไหนตลอ ด

ชีวิตของคุณ จะมีสิ่งดีๆปรากฏในชีวิต จะทำให้คนนั้นมีโ ช คมีลาภ และแน่นอ นว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์

ไม่เกินปีหน้ าจะมีบ้าน จะมีรถเป็นของตัวเอง ไม่ต้องคอ ยเป็นที่นินทาของใครๆ ชีวิตจะดีขึ้นอย่างน่าเหลือเ ชื่ อ สาธุบุญส่ง ผ ล

มีคู่ ร ว ย วันจันทร์

คนที่เกิดในวันจันทร์ คำทำน า ยบ่งบอ กไว้ว่า ในช่วงสิงหากันย า นี้ คนเกิดในวันจันทร์จะเจอ กับอุปสร รคมากม า ย

เต็มไปด้ ว ยเรื่องราวเกี่ยวกับการเงิน แต่ไม่ได้ทำให้คุณท้อถอ ย แม้แต่น้อ ย สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่

การเงินการงานจะดีจะปร ะสบความสำเร็จ ไปทีละเล็กทีละน้อ ย จะต้องใช้ปร ะสบการณ์

ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น เ ก็ บโ ช คท่านเอาไว้แล้วบุญส่ง ผ ล

และ กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ จะปร ะสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จะสามารถต่อ ยอ ด ทำอย่างอื่นได้อีกมากม า ย

โ ช คใหญ่พุ่งเข้าหา วันพุธ

โ ช คลาภของผู้ที่เกิดในวันพุธ คนที่เกิดในวันพุธที่เรียกว่า คนที่โ ช คที่แข็ง ไม่มีใครมาทำอะไรได้บ้าง

ถึงจะมีคนเข้ามาคิดไม่ ดี กับคุณสุดท้ า ยเขาก็จะได้รับ ผ ล ที่เขาก่อไว้เอง ช่วงนี้คนที่เกิดในวันพุธ

หน้ าที่การงานเยอะ มี ปั ญหามากม า ย เพื่อ นร่วมงานและหัวหน้ างาน

บางคนไม่เข้าใจเรื่องที่คุณกำลังแสดงออ ก บางสิ่งบางอย่าง ไม่เป็นไปต ามที่คุณคาดหวัง ทั้งๆที่มันควรให้เป็น

แต่ไม่ช้าไม่นานมันจะค่อ ยๆ ดีขึ้น จะมีคนเริ่มเห็นคุณค่าและความดีที่คุณก่อ คนที่เกิดในวันพุธจะได้ดีก็ต่อเมื่อ

มีความขยันและอ ด ทนมากกว่าปกติ สำหรับในเรื่องของการเงินอาจ จะรู้สึกเหนื่อ ย

อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณได้จ่ า ยออ กไป อย่างกะทันหัน อาจจะเป็นเมื่อวาน หรือวันถัดไป

ช่วงนี้จะต้องร ะ วังร า ยจ่ า ยหน่อ ย สัปดาห์หน้ าเป็นสัปดาห์แห่งความสุข มีเกณฑ์ได้เงินก้อ น เ ก็ บโ ช คท่านเอาไว้แล้วจะพบสิ่งดีๆต ามคำทำน า ยจ้า

ที่มา post sre ad