ต้ น ไม้ ม งคล แ น ะ ให้ปลูกไว้ที่บ้านแล้วจะร ว ยยิ่งๆขึ้นไป ได้ ล าภไม่ ข า ดมื อ

ต้ น ไม้ ม งคล แ น ะ ให้ปลูกไว้ที่บ้านแล้วจะร ว ยยิ่งๆขึ้นไป ได้ ล าภไม่ ข า ดมื อ

หลายคนมีความเชื่ อเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ติดบ้านเสริมบารมีมั่ ง มีให้โชคล าภต ามความเชื่ อส่วนบุคคล

เมื่อพูดถึงว่านก็ต้องนึกถึงเรื่องดีๆที่จะต ามหลังการปลูกและส ร ร พ คุณอีกมากมายที่หลายคนให้ความสนใจ

วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับว่านมงคลร ะดับแถวหน้าที่คัดมาแล้วว่าดีจริงพร้อมทั้งวิ ธีในการปลูก

หากใครที่กำลังมองหาต้นไม้งามๆมาปลูกไว้ที่บ้านสักต้นก็น่าจะเริ่มที่ว่านมงคลเหล่านี้เพื่อเสริมโชคล า ภให้กับตัวเองพร้อมทั้งคนในครอบครัว

1 ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

เป็นพืชล้มลุกแ ต กกอคล้ายเ ศ ร ษ ฐีเรือนในมีใบย าวเรียวแต่ขอบใบทั้ง2ข้างจะเป็นสีขาวหากออ กดอ ก

จะถือว่าเจ้าของนั้นมีโชคล า ภและช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงให้ปลูกโดย การ

แย กหน่อหรือนำไหลมาปลูกลงดินร่วนปนทรายใหม่ตั้งอยู่ในที่แดดไม่มากรดน้ำพอชุ่มแต่ไม่ต้องเปีย กโชก

2 ว่านร วยไม่เลิก

ใบของว่านนี้จะมีลั กษณะเรียวย าวหนานุ่มและมีจุดต ามใบก้านดอ กสีขาวจะออ กตลอ ดทั้งปีแสดงถึง

ความมั่นคงทางการเงิ นปลูกโดย การแตกหน่อและตัดใบปักชำเป็นพืชที่ชอบน้ำมากแต่ต้องตั้งอยู่ในที่แดดรำไรและอากาศถ่ายเทสะดวกไม่เช่นนั้นจะเน่าเอาง่ายๆ

3 ว่านกวักนาง พ ญ า มหาเ ศ ร ษ ฐี

ลั กษณะของใบทั้งกว้างและใหญ่ปลายเรียวแหลมและก้านใบสูงออ กดอ กเป็นช่อสีขาวแบ่งเป็นช่อละ8ถึง9ดอ ก

ใช้หัวปลูกลงในดินร่วนปนทรายผสมเศ ษอิฐและใบก้ามปูรดน้ำปานกลางตั้งไว้ในที่สูง

ที่มีแดดรำไรจะช่วยเรีย กโชคล า ภให้เข้ามาไม่ข าดสายและถูกหลั กต ามฮวงจุ้ยที่ควรจะเป็นอีกด้วย

4 ว่านเ ศ ร ษ ฐีก้านทอง

ไม้ล้มลุกที่มีใบย าวปลายแหลมและขอบใบทั้ง2ข้างพลิ้วเป็นคลื่นมีเส้นกลางเป็นสีน้ำต าลเหลืองอ่อนออ กดอ ก

เป็นช่อสีขาวนวลควรใช้หัวปลูกลงในดินร่วนปนทรายผสมแกลบเผาให้ตั้งไว้ในที่แดดรำไร

และรดน้ำพอชุ่มเพราะชอบความชื้นส ร ร พ คุณคือใช้เป็นเมตต ามหานิยมเรีย กเงิ นทองให้กับผู้ปลูกจึงเหม าะกับร้านค้าหรือคนทำธุรกิจ

5 ว่านกวักโพธิ์เงิ นโพธิ์ทอง

ว่านทั้ง2ชนิดนี้ต่างกันตรงที่ลายบนหน้าใบถ้าเป็นกวักโพธิ์เงิ นจะมีลายสีขาวและกวักโพธิ์ทองมีสีแดงอมชมพูลั กษณะ

ใบกว้างคล้ายใบโพธิ์เพราะอยู่ในตร ะกูลเดียวกับบอนให้ใช้หัวหรือหน่อปลูกลงดินร่วนปนทรายผสมใบไม้แห้งและฟางข้าวหรือใบจามจุรีก็ได้เคล็ดลับในการรดน้ำ

หากจะรดในตอนเย็นต้องรอให้กร ะถางเย็นตัวซะก่อนจึงจะรดได้ว่านนี้ใช้ในการกวัก

เงิ นกวักทองและเสริมเสน่ห์ให้กับผู้ปลูกและยังนำหัวว่านมาพอ กแผลช่วยให้ห ายเร็วได้อีกด้วย

6 ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

จุดเด่นของว่านนี้คือใบเรียวย าวขอบสีเขียวและมีเส้นสีขาวตรงกลางมีส ร ร พ คุณที่ช่วยดูดสารพิ ษ ภายในอาคารที่พักอาศัย

ต้องปลูกโดย การเอาต้นอ่อนเอามาลงดินร่วนปนทรายที่ผสมเศ ษอิฐไม่ค่อ ยชอบน้ำให้รด

แค่สัปดาห์ละครั้งและตั้งอยู่ในที่แดดรำไรเชื่ อกันว่าจะช่วยป้องกันอัน ต ร ายและเสี่ ย งท ายเรื่องโช คล า ภ

7 ว่านกุม า รทอง

ว่านชนิดนี้จะเป็นพืชล้มลุกที่มีหัวคล้ายกับเด็กนั่งอยู่บนแท่นจึงขนานนามว่าเป็นว่านกุม า รทองออ กดอ กเป็นพุ่มทรงกลมปีละครั้งเมื่อ ดอ กออ ก

แล้วใบจะค่อ ยๆแ ท งยอ ดออ กมามีลั กษณะเรียวย าวปลายไม่แหลมมากนิยมปลูกไว้เพื่อช่วยในเรื่องอยู่ยงคงกร ะพันเสริมอำนาจ

และบารมีทำมาค้าขายคล่องตัว แ น ะนำให้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือบริเวณศาลพร ะภูมินำหัวมาปลูกในดินปนทรายร ะบายน้ำได้ดีจะวางไว้กลางแจ้งหรือแดดรำไรก็ได้

ทั้งนี้เรื่องดังก ล่ าวเป็นเพียงความเชื่ อส่วนบุคค ลโปรดใช้ วิจ ารณญาณแต่หากคิดว่าทำเพื่อความสบาย ใ จ

และไม่เดือ ดร้อนใครอีกอย่างการปลูกต้นไม้ดังกล่าวในบ้านถือว่าเป็นไม้ปร ะดับไปในตัวทำให้บ้านของเราสวยงามร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา post read