คู่ชีวิตไม่ต้องสวยหล่อลากดิน ขอแค่ไม่ทิ้งกันในวันที่ไม่มีใครก็พอ

คู่ชีวิตไม่ต้องสวยหล่อลากดิน ขอแค่ไม่ทิ้งกันในวันที่ไม่มีใครก็พอ

ในสมัยนี้หลายๆ คนมักจะเข้าใจคำว่าคู่ชีวิต กันผิดสะส่วนใหญ่ว่าแท้จริงแล้วคนสองคนที่อยู่ด้วยกันนั้นควรจะกร ะทำซึ่งกันและกันอย่างไร

เลยทำให้กลายเป็นเป็นปัญหากันอย่างมากในแบบที่เห็นกัน วันนี้เราก็เลยมีบทความดีๆ ที่จะสื่อให้คู่รักหลายๆ

คู่นั้นได้รู้สักทีว่าคำว่าคู่ชีวินั้นแท้จริงมันคืออะไร
คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดแต่ขอ คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอ

แม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน

หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดีร้ า ยด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีต าอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรัก ษ าหน้าต าในสังคม

ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี ไม่หวังปั้นปลายปร ะสบความสำเร็จเป็นตำนาน

หากแต่มีสุขภาพที่ดีต ามวั ย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้เจ็ บ ท ร ม านตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับม ร ด กสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับม ร ด กแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นม ร ด กล้ำค่า ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเยีย ดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอ ดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จ นใครๆที่ได้รู้จักเมตต าเอ็นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ วดี อย่าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา

ไม่หวังงานศ พแห่งเกียรติยศ หากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพ ร ะผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แ น ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพ ร ะ

บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือ กได้เองอย่างแท้จริง

สุดท้ายความสำคัญของชีวิตคู่ มันไม่ได้สุดที่การแต่งงานหรอ ก แต่มันคือความสุขจากความสัมพันธ์ ที่จะจับมือพากันไป จ นแ ก่ ด้วยกัน

คนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอ ดเวลา แต่ในเวลาที่เขาต้องการเราต้องอยู่

ขอบคุณที่มา littlelove