เกิ ด 5 นักษั ต ร ยิ่งแ ก่ ยิ่งร ว ย อู่ฟู่ บุญเก่าเกื้ อหนุน จ นเพื่อนรุ่นเดียวกันอิ จ ฉ า

เกิ ด 5 นักษั ต ร ยิ่งแ ก่ ยิ่งร ว ย อู่ฟู่ บุญเก่าเกื้ อหนุน จ นเพื่อนรุ่นเดียวกันอิ จ ฉ า

ปีเถาะ

คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่ ว ย เหลือในด้านต่างๆ ทั้งการเงิ น การงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิต ด ว ง ชะต าจะดีขึ้นจะมีโชคลาภวาสนาส่ง ด ว ง ยังมีเกณฑ์ถูกห ว ย

อย่ าลืมเสี่ ย ง โชคกันเอาไว้บ้าง อาจถูกร างวัลใหญ่ได้จับเงิ นล้ า นก็คร าวหละ สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์พบถูกใจ

เป็นคู่บุญคู่บารมีส่วนส่งเสริมกันในเรื่องต่างๆ อีกด้ ว ย คนมีคู่ก็จะรักและเข้าใจกันม า กขึ้น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะหมดไป

คนที่เกิดในปีนี้ส่วนม า กเป็นคนใจดี นิสัยดี เป็นมิต รกับคนรอบข้าง ไม่คิดร้ า ยกับใคร

และด้ ว ย ความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่ ว ย เหลือคุณอยู่เสมอ เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไ ฟไม่ไหม้ และยังเป็นคน ด ว ง แข็งอีกด้ ว ย ที่สำคัญ ด ว ง หลังจ า กนี้จะเริ่มเปลี่ยน

ปีร ะกา

ด ว ง เกี่ยวกับโชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโอ ก าสถูกห ว ย ร ว ย เบอร์ ด้านการงานจ า กนี้ไปจะมีโอ ก าสได้ขยับขยๅย

หรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่เข้าใจม า กขึ้น แถมยังมีคนเข้ามาคอยช่ ว ย เหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมม า ก และมีเงิ นเข้ามาม า กขึ้น

คนเกิดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่ง มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย

มีคู่แข่งในทุกๆ ด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคมีคนคอยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจ

เพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพร าะ ด ว ง ชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแบบจ า กหน้ามือเป็นหลักมือ

แต่ต้องบอ ก ก่อนว่าทำอะไรอย่ าให้ โ ด ด เด่นเกินไป เพร าะจะมีคน อิ จฉ าเอาได้ ทำแค่พอประมาณ แค่นี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป ส่วน

ปีกุน

ด ว ง ชะต าของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโ ศ ก แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอ ก จ า กนี้หลังจ า กสิ้นเดือนไปแล้ว ด ว ง โชคลาภเด่นม า ก

มีโอ ก าสได้จับเงิ นหลักแ ส นหลักล้ า น ไม่ได้ม ร ด ก ถูกห ว ย ก็ได้จ า กการค้าข าย หรือ ก ารทำงาน บอ ก ได้เลยว่ามีเข้ามาแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

คนที่เกิดในปีนี้ส่วนม า กเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสาร และชอบช่ ว ย เหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพร าะความขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำความเดือดร้อนมาให้คุณเสมอ

หล ายปีที่ผ่านมาคุณลำบ า กและเหนื่ อ ยมาม า ก เหนื่ อ ยจ า กการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น ให้หยุดซะ

เพร าะคุณจะเหนื่ อ ยและลำบ า กไม่สิ้นสุด ให้หันมารักตัวเองบ้าง พอเขาลำบ า กเร าช่ ว ย แต่พอเร าลำบ า ก

มองหาใครไม่เจอสักคน เป็นแบบนี้บ่อยๆ บอ ก เลยไม่ไหว หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือนคุณหมดก ร ร ม จ า กคนพวกนี้ซะที นิสัยขี้สงสารให้เลิกซะ

ปีชวด

คนเกิดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ ารวดเร็ว การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือร าบรื่นเท่าที่ควร

ด ว ง ชะต าของคุณมีเกณฑ์จะพบความสำเร็จที่ดี มีเงิ นทองใช้ไม่ข า ดมือ ธุรกิจการงานร าบรื่นดีม า ก แถมยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจ า กการเสี่ ย งโชค มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่ ว ย เหลือในเรื่องต่างๆ ชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่ างแน่นอน

แต่ก็ไม่ต้องกังวลม า กจนเกินไป ทำดีเข้าไว้ม า กๆ และให้คิดดีอยู่เสมอ เดี๋ยวคนที่คิด้ ายก็จะแพ้ภั ยตนเองและหลีกหนีห า ยไป หรือถึงคิดร้ า ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ได้แค่คิดอิจฉาต าร้อนเท่านั้นเอง และหลังจ า กปล ายเดือนนี้ไปแล้ว

ปีจอ

ด ว ง โชคลาภ ด ว ง ของคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่ ว ย เหลืออุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆ ทำให้การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตดีขึ้นแต่ก่อนเก่าเป็นอย่ างม า ก

นอ ก จ า กนี้ ด ว ง ชะต า ยังมีเกณฑ์ถูกห ว ย ร ว ย โชค เป็นเงิ นก้อนโต อย่ าลืมทำบุญใส่บาต ร กรวดน้ำให้เจ้ า ก ร ร มในเ ว ร หรือถ้าไม่มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระในทุกค่ำคืน ด ว ง โชคลาภจะได้เด่นชัดขึ้น

คุณเป็นคนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ช่วงนี้ต้องบอ ก ไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครม า กเกินไป

เพร าะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง

แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือเสียใจฝ่ ายหลัง แต่หลังจ า กวันปล ายเดือนนี้เป็นต้นไป ปัญหาต่างๆ จะเริ่มคลี่คล าย การงานประจำความสำเร็จดี ค้าข ายก็ซื้อง่ ายข ายคล่อง

ที่มา yind ee yi ndee