ขออะไรก็ได้สำเร็จ เพียงจุดธูป 36 ด อ ก ปักกลางแจ้ง

ขออะไรก็ได้สำเร็จ เพียงจุดธูป 36 ด อ ก ปักกลางแจ้ง

เชื่อว่าหลายคนคงเคยบนบานศาลกล่างไว้ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แต่หลายๆท่านเองก็คงลืมที่จะไปแก้บน ส่วนตัวเองเคยโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาทวงถึงในฝันด้วยค่ะ แต่ก็ไม่อย ากให้เพื่อนๆ ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะ หากใครลืมแก้บนหรือ หลงลืมไป แต่คิดได้ ว่าเคยไปบน ขอให้ท่านขอขมาต ามนี้นะคะ ดีมากๆค่ะ

การขอขมาแก่เทวดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หากเราเคยสาบานบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เราก็สามารถขอขมาได้ หากเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่รับรู้ว่าในภพชาติที่ผ่านมานั้นเราทำอะไรไว้ แต่ทางที่ดีเราควรสวดภาวนาโหสิก ร ร ม แล้วชีวิตของเราจะดียิ่งยิ่งขึ้นไป

โดยจุดธูป 36 ด อ ก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น

ให้จุดธูปกลางแจ้ง 36 ด อ ก โดยเตรียมน้ำ 1 แก้ว พวงมาลัยดาวเรืองหรือมะลิ 1 พวง หันหน้าไปทางทิศตะวันอ อ ก ให้ทำเวลาเช้าถึงก่อนเที่ยง โดยทำต าม ขั้ น ต อ นดั งนี้

ท่อง นะโม 3จบ ตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์

รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสั ต ว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยุ่นี้ พระภูมิเจ้าที่

wีบ้านwีเรือน รวมทั้งเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะต า ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ แล้วว่าต ามนี้

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต ”

หากข้าพเจ้า(บ อ ก ชื่อตัวเอง)จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว รสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความอ าฆ าตพย าบาท และคำ ส า ป แ ช่ งในทุก ชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนายเ ว รขอให้พ้น น ร ก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ด้วยอานุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ คุณบิดา- มารดา

ครูบาอาจารย์ โปรดเมตต าและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า

จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเ ศ ร ษ ฐีมหาเ ศ ร ษ ฐีด้วยเถิด

และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา

“ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ” ขอให้สั ต ว์โลกทั้งหลายใน 3ภพ จงพ้นจากภั ยพิบัติและเคราะห์ก ร ร มทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ ค่ะ