ทำบุญไม่ขึ้น ค้าข ายข าดทุน มีปัญหาเรื่องห นี้สิน แ น ะให้สะสม เหรียญ สิบบ าทต ามนี้

ทำบุญไม่ขึ้น ค้าข ายข าดทุน มีปั ญ ห าเรื่องห นี้สิน แ น ะให้สะสม เหรียญ สิบบ าทต ามนี้

ยุคนี้ ห นี้สินถือเป็นเร่องปกติที่หลายๆคนจำเป็นต้องมี เพื่อนำมาป ร ะ กอบธุรกิจ แต่กับบางคน ทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น ขายเท่าไหร่ก็ข าดทุน มีแต่ไปกู้เพิ่มๆ จนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

สำหรับใครที่กำลังมีปั ญ ห าเรื่อง ห นี้สิน ทำบุญไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ 10 บาท แล้วห่อผ้าขาวบางไว้ แล้วทำต ามนี้ดูนะคะ

เพื่อน ๆ คนไหน ที่มีปั ญ ห าเรื่อง ห นี้สิน ทำบุญไม่ขึ้น

ให้สะสมเหรียญ 10 บาท แล้วลองทำต ามนี้ดู

ปั ญ ห าในเรื่องของการเงิน นับว่าเป็นปั ญ ห าใหญ่ที่หลายคนยังคงหาทางออกไม่ได้

บางคนไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง ต้องดิ้ นร น สู้ ชีวิตกันไป

เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า แต่หากใครที่กำลังคิดว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ

ทำมากแต่ก็ได้น้อย เหลือน้อย มีห นี้สิ้นที่ต้องจ่ายจนไม่มีเงินเก็ บ

หากใครมีปั ญ ห าเรื่องห นี้สิน ให้สะสมเหรียญ 10 บาท

สะสมไปเรื่อย ๆ นะไม่ใช่แลกมา เมื่อสะสมได้ครบ 120 เหรียญแล้ว

ให้เรานำเหรียญที่สะสมห่อให้เ อ า ห่อผ้าขาว ผ้าแบบไหนก็ได้

ให้นำนำปัจจัยที่ได้ ไปถวายที่วัดในตู้ชำ ร ะ ห นี้สงฆ์

ก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกราบพ ร ะ ป ร ะ ธานในโบสถ์ แล้วอารธนาศีล

ตั้งนะโม 3 จบ

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะ ร ะ เณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะ ร ะ เณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะ ร ะ เณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือป ร ะ มาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา

และม า ร ดา ครูบาอาจารย์ พ ร ะ พุทธ พ ร ะ ธรรม

พ ร ะ อรหันต์ทุกพ ร ะ องค์ พ ร ะ อริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพ ร ะ คุณ

และท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอย ๆ จะตั้งใจก็ ดี หรือไม่ตั้งใจก็ ดี

จะรู้ก็ ดี ไม่รู้ก็ ดี ลับหลังก็ ดี เจตนาก็ ดี ไม่เจตนาก็ ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ ดี

ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิก ร ร มแ ก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้สิ่งนั้น

เป็นโมฆะข าดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่

มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอ ถ อ น คำอธิษฐาน คำสาบ านที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิส ร ะ ต่อกัน

ข้าพเจ้าป ร ะ พฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี

ในอดีตกาลที่นมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข

สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โร ค ภั ย ใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พ ร ะ นิพพานด้วยเทอญ

ส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทน ด วงจิตของเรา 1 ด ว ง

ด ว งจิตมนุษย์มี 121 ด ว ง ดังนั้นจึงใช้ 120 เหรียญ

แล้วนำเงินนี้ไปใส่ตู้ชำ ร ะ ห นี้สงฆ์ คราวนี้การค้า การเงินจะค่อยดีขึ้น ตั งค์เหรียญนี้

จะมีตราของแผ่นดิน มีความศั ก ดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราขออโหสิได้ อันนี้ทำได้ทุกคน

ที่เริ่มต้นอะไรก็เป็นห นี้ คนที่เป็นห นี้เยอะ ๆ สาม า ร ถทำแบบนี้ได้นะลู กแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น