คืนนี้อย่าลืมส ว ด อิติปิโส ก่อนนอน ส ว ดทุกวันดีทุกวัน คุ้มค รอง แคล้ วคล าด

คืนนี้อย่าลืมส ว ด อิติปิโส ก่อนนอน ส ว ดทุกวันดีทุกวัน คุ้มค รอง แคล้ วคล าด

บทส ว ดมนต์อิ ติปิโส ถือว่าบทส ว ดมนต์ ที่ดีมากๆอีกบทหนึ่ง ยิ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก

การส ว ดบทส ว ดมนต์อิติปิโสอย่างเดียวทุกคืนก่อนนอน ก็มีความเพียงพอแล้ว นอ กจากนี้มีความเชื่อ กันอีกว่าการส ว ดมนต์อิติปิโส

จะช่วยในเรื่องที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห้ วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่ ว ยทางก ายหรือท างใจ แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนา

และส ว ดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิ ก ฤตนั้น มาได้

เชื่อ กันว่าบทส ว ด อิติปิโส เป็นบทส ว ดที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครสามารถจำบทส ว ดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดรอดปลอดภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดี ๆ แนะนำว่าให้ส วดในคืนนี้เลย เพราะ นคืนนี้เป็นคืน มงคลส ว ดแล้วจะช่วยให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ปกปั ก รั กษ า

หากท่านใดเร่งรีบ หรือไม่มีเวลาที่จะส วดม นต์ในค่ำคืนนี้ ให้เก็บบทส วดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้ส วดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้จะช่วยให้สงบจิ ตสงบใจ การส วดม นต์จะทำให้จิ ตใจของเราไม่ฟุ้ งซ่ าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด อา รมณ์เย็ น มากขึ้น

และยังมีความเชื่ อตั้งแต่สมั ยปู่ย่ าที่ว่า บทส วดอิติปิโส จะเป็นบทส วดที่ช่วยต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนย าว ป้ องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปล อดภั ยทุ กๆสิ่งไป

บทส ว ดมนต์ อิติปิโส ส วดก่อนนอน

บทสว ดม นต์อิติปิโส คำบู ช าพ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กรราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มส วดบทอิติปิโส

1 พุ ทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่ างนี้ พ ระผู้มีพ ระภาคเจ้านั้น เป็นพ ระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแน ะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นส ารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเท ว ดาและมนุ ษ ย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแ น ก แ จ กธรรม

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญ ญู ชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระส งฆ์สาวกของพ ระผู้มีพ ระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแ ก่การคำนับ เป็นผู้ควรแ ก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแ ก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแ ก่การทำอัญชลีกร าบไ หว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ ย มของโลก

ด้วยอา นุภาพของพ ระค าถา จะช่ วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตต า มหาคา ถาล าภยศ การค้าการขายดี

เมื่อยกค าถ าขึ้นส วดอำนาจพ ระพุ ทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้ส วดมีพ ลั งอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ ระคุณ

ขอจงพบโช ค ล าภ เงิ นทอง ความสุข ความเจริญ ให้ปรากฏแก่คนที่ส วดบทนี้ และคนที่เก็บบทส วดนี้ให้ทุ กคนอื่นได้ด้วยเถิด ส าธุ บุญค่ะ

ที่มา pa nka n an