คนมี ห นี้ ล้น พัน ตัว ให้ลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวดแล้วจะดีขึ้น

คนมี ห นี้ ล้น พัน ตัว ให้ลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวดแล้วจะดีขึ้น

เชื่อว่าหลายๆคน คงมีห นี้ สินกัน ไม่มากก็น้อยพอสมควร ตามกำลังของแต่ละคน หลายคนก็หาทางปลดห นี้ ของตนอยู่ แต่มีความเชื่อ ต่อๆ กันมาว่า

หากท่านมีห นี้ สินล้นพ้นตัว อย ากปลดห นี้ ต้องขอ สมเด็จ พ ระเจ้า ตากสินมหาราช”สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระห นี้ สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

ในช่วงฟองสบู่ แ ต กเมื่อปี2540เ พ ร าะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการ เป็นห นี้ เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพา เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คื อ ก ารพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพ ระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถ ช่วยเหลือ

ในเรื่องของห นี้ สินได้เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้ เป็นสิน ประเทศจี น จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัว อ ก ของคนเป็นห นี้ นั่นเอง

โ ด ยสมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้ เ อ ก ราชจากพม่ า เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธย าครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่ างสูงจากช นชาวไทย

ในฐานะพ ระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พ ระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมาด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพ ระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานห นี้ สินจากการค้าขาย

น อ กจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1 เครื่องถวาย แก้บน โปรดด า บไทย ครั้งละ2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

2 ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พ ระองค์

3 น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่นๆ

4 โปรดเสียง ประทัด และเสียงปื น

5 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

6 พ ระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

7 ผลไม้ไทย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ให้

นะโม 3 จบ

อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระค า ถ า ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่