บูชาให้ถูก แล้ว จะ ค้า ขาย ดี บู ช าพ ร ะแม่ธรณี พร้อมคำอธิษฐาน

บูชาให้ถูก แล้ว จะ ค้า ขาย ดี บู ช าพ ร ะแม่ธรณี พร้อมคำอธิษฐาน

พ ร ะ แม่ธรณีเป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งที่ได้รับความนิยมบูชาของคนไทย คือ ภาพพ ร ะ แม่ธรณีบีบมว ย ผมเหนือบานป ร ะ ตูอุโบสถ วัดชมภูเวก ซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเทพแห่งพื้นแผ่นดิน

บูชาพ ร ะ แม่ธรณีพร้อมคำอธิษฐานส ว ดแล้วได้ผ ลดั่งใจหมายสำหรับคนในบ้านเรานั้นเป็นที่เคารพและ ศ รั ท ธ ากันมากมาตั้งแต่โบราณ

พ ร ะ ศรีวสุนราหรือพ ร ะ แม่ธรณีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพีแห่งพื้นแผ่นดินที่ได้ปรากฏต ามตำนานของพ ร ะ พุทธศาสนาฮินดูและพราหมณ์

โดยมีความเชื่ อกันที่ว่าท่านนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับแผ่นดินมาช้านานเป็นสิ่งที่ช่ว ย ค้ำจุนทุกสรรพสิ่งทั้งปวงเปรียบเสมือนม า รดาที่คอยปกป้องแผ่นดินและโลก

นี้ซึ่งมีคา ถาและการบูชาดังต่อไปนี้เป็นคำแน ะนำจากหม อดู ชื่อดังของบ้านเราอาจารย์ลั กษณ์ เร ข า นิเทศ

คา ถาบูชาพ ร ะ แม่ธรณี

ตั้งนะโม๓จบ

ตัสสาเกษีสะโตยะถาคงคาโสตังปะวัตตันติมา ร ะ เสนา

ปฏิฐาตุงปริมานานุภาเวนะมา ร ะ เสนาปะราชิต านิโสนิสัง

ปาลายันติวิทังเสนติอะเสสะโตสาธุสาธุสาธุ

สังขาตังโลตังกะวิทูตันติพุดติงนะโมพุทธายะนะมะพะทะ

คำอธิษฐานพ ร ะ แม่ธรณี

ผู้อธิษฐานพ ร ะ แม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ยสังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณีอยู่แล้วเจ้าค่ะเราพ ร ะ แม่ธรณี

ผู้อธิษฐานลูกอย ากจะอธิษฐานคือข้าพเจ้าชื่อผู้อธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพ ร ะ แม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณีว่าอย่างไรหรือ

ผู้อธิษฐานข้าพเจ้าปรารถนาจะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนก ร ร มสิทธิ์ที่ดินที่ข้าพเจ้ามีจงสมหวังสมปรารถนาหากมีบ้าน

มีที่อยู่อาศัยแล้วจงให้แคล้วคลาดจากภั ยอันตรายอุทกภั ยอัคคีภั ยโจรภั ยตลอดจนให้มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเกิดความรักความสามัคคี

เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่บ้านเลขที่ของท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญจะทำสิ่งใดจงทำมาค้าขึ้นสมดั่งปรารถนาขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมว ย ผมของ

พ ร ะ แม่ธรณีที่นำพาข้ามชาติข้ามภพจงมาเป็นกำลังบุญกุศลบุญราศีเสริมกำลังกายกำลังสมองกำลังปัญญาให้ก ร ะ ทำกิจก ร ร มอันใดจากนี้เป็นต้นไปเป็นไป

โดยชอบป ร ะ กอบด้ว ย ธรรมมิงอมืองอเท้าแล้วไซร้กำลังบุญที่สะสมในมว ย ผมพ ร ะ แม่ธรณีจงเป็นบุญสำเร็จบุญนิธิให้สำเร็จสมปรารถนาตั้งแต่บัดนี้สืบไปเบื้องหน้าเ ท อ ญ สาธุส าธุสา ธุ

ขอขอบ คุณ อ ลั ก ษ ณ์ เรขานิเทศ โ ห ร ฟันธง