เสริมโชคลาภให้กับชีวิตไหว้ให้ถูกชีวิตจะดีขึ้นทันต าท้าวเวสสุวรรณป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งปวง

เสริมโชคลาภให้กับชีวิตไหว้ให้ถูกชีวิตจะดีขึ้นทันต าท้าวเวสสุวรรณป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งปวง

เป้นความเ ชื่ ออีกอย่างหนึ่ง สำหรับเราเองค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ และเจอมากับตัวค่ะ สำหรับใครที่กำลังทำมา ค้าขาย

หรื อ ก ำลังเจออุปสรรคอยู่แล้ว ทำอะไร ก็เหมือนติดๆขัดๆตลอดเลย ลองขอท่านแล้วได้จริงๆ วันนี้จึงอย ากนำเรื่องราว วิ ธีการบูชา กราบไหว้ มาฝากเพื่อนกันนะคะ

เพื่อนๆคนไหน ที่กำลังดวงตกหรือโดนสิ่งลี้ลับรบกวนแนะนำให้คุณลองส ว ดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วปฎิบัติต ามวิธีการส ว ดคาถาบูชาและเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันนี้เพื่อเสริมโชคลาภขจัดอุปสรรคฟ

กันคุณไส ย และภูติแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเราลองมาอ่ านความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่ในแดนทิพย์และเป็นผู้ที่เมตต าต่อเหล่ามนุษย์

อย่างสุดที่จะประมาณได้กันค่ะประวัติและความเป็นมาท้าวเวสสุวรรณคือใครท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรเป็นเจ้าแห่งอ สู รยั ก ษ์ท่านสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือและเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ผู้คอຢคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ได้แก่

1.ท้าวธตรฎฐ์ (ท้าวธตรฐ หรือ ท้าว ธตรัฏฐะ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออกมีผิวกาຢสีเขียว, มือซ้ายถือพิณ มือขวาดีดพิณ ปกครอง เ ห ล่ าพวกคนธรรพ์

2.ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ รูปกาຢสีขาว พระพักตร์แดง มือซ้ายมีงูเลื้อຢพันฝ่ามือจับคองูไว้ มือขวาถือพระขรรค์ มีมงกุฎนาคประดับ ปกครองกุมภัณฑ์

3.ท้าววิรูปักษ์ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก มีรูปกาຢสีขาวรูปร่างใหญ่มือซ้ายถือธนูทรงอาภรณ์สีแดงเ ลื อ ด ปกครองเ ห ล่ านาค

4.ท้าวกุเ ว ร (ท้าวเวสสุวรรณ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ มีคติความเชื่ อ ว่ามีรูปร่างเป็นยั กษ์ 3 ขามี ฟั น 8 ซี่ มี ๔ กรพระวรกาຢขาวกระจ่างสวมอาภรณ์งดงาม มีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระ เ ศี ยร ถือกระบองຢาว ปกครอง

เ ห ล่ ายักษ์ อสูร และภู ติปีศ าจ ทั้งหลายแต่ในหลายตำรา ก็เชื่ อ เช่นกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นยั กษ์ ที่มีผิวกาຢและพัสตราภรณ์สีเหลืองทอง มีเมตตาสูง นอกจากคอยช่วยเหลือมนุษย์แล้วยังคอยพิทักษ์รักษาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

และพระพุทธศาสนาอีก ด้วย โดยมีก ล่ า วถึงในอาฏานาฏิยปริตว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวาຢสัตย์ที่จะดูแล

พระพุทธเจ้าและเ ห ล่ าสาวกไม่ให้ยั กษ์ หรือบริวารของท้าวจตุโลกบาลม า ร บกวน เราจึงมักเห็นรูปปั้นหรืองานศิลป์ต่างๆที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อเป็นนัยยะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเอง

ที่ด้านข้างขององค์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจ.พิ ษณุโลก ก็มีรูปหล่อปิดทองคำท้าวเวสสุวรรณอยู่เช่นกันในทางพระพุทธศาสนานั้น เชื่ อ กันว่า ในอดีตช าติ ท้าวเวสสุวรรณ

เคยเป็นพราหมณ์นามว่ากุเวรประกอบอาชีพทำไร่อ้อยด้วยความเป็นคนใจดีมีเมตต าจึงสร้างที่พักสำหรับคนเดินทางและบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่คนสัญจรไปมาเสมอทำให้พราหมณ์กุเวรได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์

ชั้นจาตุมหาราชิกามีนามว่า”กุเวรเทพบุตร”และต่อมาจึงได้เทวาภิเษกเป็นผู้ปกครองดูแลด้านทิศเหนือและมีพระนามว่า“ท้าวเวสสุวรรณ”วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่โบราณผู้คนนิยมนำภาพผ้ายันต์หรือวัตถุมงคลต่างๆที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณ

แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อนเพราะเ ชื่ อว่าท่านคือเจ้าแห่งอ สู รและภูติต่างๆจึงสามารถป้องกันภูตไม่ให้มารบกวนเด็กเล็กได้น อ ก จากนี้ผู้ที่ต้องทำงานกับความต า ย เช่นสัปเหร่อก็มักพกรูปหรือวัตถุมงคล

ที่เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณเพื่อป้องกันอาถ ร ร พ์ต่างๆเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปฐพีจึงถือกันว่าท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภ

และความมั่งคั่งร่ำรว ย ด้วยเช่นกันในจีนมีคติความเ ชื่ อว่าท้าวเวสสุวรรณคือองค์เดียวกับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองในตำราโบราณจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาและโชคลาภต่างๆให้ส ว ดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณและหมั่นทำความดีชีวิตจะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณังสุขังอะหังสุคะโตนะโมพุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกายักขะพันต าภัทภูริโต

เวสสะพุสะพุทธังอะหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโณนะโมพุทธายะ

เมื่อส ว ด 3 หรือ 7 หรือ 9 จบแล้วจึงขอพร

หากสามารถจัดหาเครื่องบูชาได้ให้บูชาด้วยด อ ก กุหลาบ9ด อ ก จุดธูป9ด อ ก

วิ ธีขอพรท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับใครที่มีอุปสรรคติดขัดในชีวิตสามารถไหว้ขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอบารมีท่านช่วยปัดเป่าอุปสรรค

และเสริมโชคลาภให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้แต่จะต้องไม่ลืมทำความดีด้วยเพราะหากเราไม่มีต้นทุนความดีใดๆเลยก็ย ากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้นั่นเอง

ที่มา sanj ua ns