สละเวลา 3 นาที อธิษ ฐานจิต ก่อนน อน เสริ มมง คล หลุดพ้นบ่วงก ร ร ม

สละเวลา 3 นาที อธิษ ฐานจิต ก่อนน อน เสริ มมง คล หลุดพ้นบ่วงก ร ร ม

วันนี้ จะมาแนะนำ วิธี ช่ วยให้จิ ตใจ หลุดพ้น จากปัญหา ความทุ ก ข์ อุปสรรคต่างๆ มาฝาก
ซึ่งก็คือ การส ว ดบทอธิ ษฐานขออโหสิก ร ร ม และ การอธิ ษฐานจิต

ที่เชื่อ กันว่า ช่วยขอขมาลาโทษกับเจ้าก ร ร มนายเวร คนที่สัญญาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน
ทำให้เราหลุดจ ากบ่วงพรร ณการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับใครที่รู้สึกไม่ค่อยดี
ทำอะไรก็ติดๆขัดๆ เหมือน มีอะไรมาฉุดรั้งอยู่ ลองส ว ดต ามนี้กันดู รับรองว่า ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น มาอย่างทันต าเห็นแน่นอน

สำหรับใครที่เคยได้ฟังธร รมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งในเรื่องของการส ว ดมนต์ก่อนน อ น ซึ่งในเรื่องของความศั กดิ์ สิทธิ์โบราณเคยสอนให้ตั้งจิตก่อ นน อนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของการตั้งจิตประมาณว่า

ขณะที่เราหลับ ขออย่ าให้อ กุศลทั้งหลาย ก า มทั้งหลาย ไหลไปต ามกระแสการรับของข้าพเจ้าซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิ ษฐานก่อนน อน อย ากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3 นาที ทำติดต่อ กัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุดพ้นบ่วงก ร ร มของตัวเอง

วิธีการอธิ ษฐาน ก่อนนอน

อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูป หรือ ส ว ดก่อนน อน ก็ได้

(นะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร มนายเ ว ร

จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดต ามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอน คำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อ กันข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่าน มาจน ถึงปัจจุบัน

จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัวต ลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรค ใด ๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญหากมีผู้ใด เคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร ม กับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอน ความพย าบาทความอาฆ าต และ คำสา ปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ป แช่งของปวงชนของ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ด ก่อนนอน ทุกคืน

เราควรตั้งใจ ให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่ าง และ แก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่น ขึ้น มาอีก ความตั้งใจ อย่ างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และ เราจะหลับไปอย่ าง เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเรา ผูกเ ว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบ แต่ ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตต า มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี

แนะนำส ว ด ก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิต ก่อนที่จะ หลับนอน เราควรตั้งใจ ให้อภั ยทุกสิ่ง ทุกอย่ าง และ แก่ทุกคน
แล้วอย่ าลืมที่จะแบ่งบุญ ให้แก่เพื่อน มุน ษย์ เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง

ที่มา aro myen dee