เวลาลูกไปทำบุญที่ไหนก็ตาม ให้อธิษฐ านแ บ บนี้ จะเกิ ด ผ ลกับตัวเรา (หลวงปู่ดู่)

เวลาลูกไปทำบุญที่ไหนก็ตาม ให้อธิษฐ านแ บ บนี้ จะเกิ ด ผ ลกับตัวเรา (หลวงปู่ดู่)

การทำบุญถือเป็นประเพณี ที่คนไทย ทำมากันตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้ว คนไทยมีจิตใจงดงาม ชอบทำบุญ เป็นเรื่องที่รับรู้กันโดยทั่วไป ทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ หากมีพระแท้คนจริง บอกว่า คนไทยทำบุญไม่เป็นทำไม่ถูก จะเกิดอาการขุ่นเคืองไม่น้อย ทั้งที่มีส่วนจริง

คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่า ขอให้ร ว ย ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ได้ยศตำแหน่ง ฯลฯ แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามาก

หลวงปู่ดู่เคยสอนไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุ กข์ เพราะคำว่า ความดี นั้นรวมครบหมด

ทั้งร ว ย สุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคนรักเมตตา ฯลฯ ส่วนปราศจากความทุ กข์ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่ าง ไม่มีทุ กข์ ไม่มีโ ร คภั ย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศั ต รู

ที่สำคัญคือ การ พบแต่ความดี นั้นสำคัญมาก เพราะแม้เราจะขอพรจ นร่ำร ว ยจริง แต่ไม่ดี เงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนัน ไปซื้อย าบ้า สุดท้ายก็พาไปน ร ก

แม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งไปข่ ม เ ห ง คนอื่น คดโ ก งประเทศชาติ ก็มีน ร กเป็นที่ไป แม้จะมีแต่ใครๆก็รักเมตตา แต่หากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก คนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน และไปน ร กกันทั้งห มู่

การขอให้พบความดี จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดี ต้องมีปัญ ญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด ดังนั้นเมื่อมีปัญ ญา แม้จะเกิดมาจ น ก็ใช้ปัญ ญาหาเงินจ นร ว ยได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้ อ ย ก็ใช้ปัญ ญาทำงานห า ยศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก แม้เกิืดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญ ญารู้จักพูดจา ใครๆก็จะหันมารัก ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญ ญา

ก็รู้ว่าความชั่ วไม่มีประโญชน์ ไม่ควรทำ ความดี มีแต่ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป น ร กไม่ได้เยี่ยมเยีน ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุ ขทั้งนั้น

ที่มา new sonli n e 60