4 อย่างนี้ หากคุณผ่านมาได้ คุณจะเข้มแข็งที่สุด

4 อย่างนี้ หากคุณผ่านมาได้ คุณจะเข้มแข็งที่สุด

1 อาก ารอกหั ก

ว่ากันว่าอาการอกหั ก แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่างรุนแรง แต่ก็ปฏิเ สธไม่ได้เลยนะว่า บา ดแผ ลในใจนั้นกลับแผ่ขยายวงกว้าง อย่างไม่มีทางจะควบคุมความเจ็ บปว ดเหล่านั้นเอาไว้ได้ ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่ง อาการอกหั ก ถือเป็นครูที่สอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่างดี เพราะสุดท้ายแล้ว มันจะทำให้ตัวเราเข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสั ตย์ต่อตัวเราและรักตัวเราได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นตัวเราเองอยู่ดี

2 ควา มสูญเสีย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เคยพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ ต่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิ ตใจอย่างรุนแรงได้ ทั้งนั้นซึ่งข้อดีของการปล่อยให้ชีวิต ได้ลองเผชิญหน้ากับความสูญเสียดูบ้างอาจช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนแม้กระทั่งความคิด และความรู้สึกของตัวเราเอง

3 ควา มผิ ดหวัง

เราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเองและเชื่อเถอะว่า ไม่มีใครสามารถปฏิเส ธความคาดหวัง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หรอกซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้นั้นอยู่ในระดับใด หวังมากหรือหวังน้ อยเพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บา ดแผ ล จากความผิดหวังก็ย่อมกรี ดลึกลงไปในใจมากด้วยเช่นกัน

4 กา รถูกหั ก หลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหั ก ก็คือการถูกหั ก หลัง โดยเฉพาะการถูกหั ก หลังจากคนที่ไว้ใจ ที่ไม่คิดว่าจะทำร้า ย กันได้ลงคอจนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้า ที่จะไว้ใจใครได้ง่ายๆ อีก และเผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไป กลายเป็นคนใจร้า ย ขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้เพราะความจำเป็นที่จะต้อง ปกป้องตัวเองจากความเจ็ บปว ด และการถูกแท ง ข้างหลังอีกซ้ำสอง

ขอขอบคุณ yakrookaset