อาจจะไม่รู้สึกแล้วก็ตาม ให้ อ ภั ยได้นะ แต่ไม่ขอเข้าไปใกล้อีก ยก โ ท ษให้นะ แต่ไม่ขอกลับไป สุ ง สิ ง ด้วยอีก มันเกินใจจะ ท น แล้ว

อาจจะไม่รู้สึกแล้วก็ตาม ให้ อ ภั ยได้นะ แต่ไม่ขอเข้าไปใกล้อีก ยก โ ท ษให้นะ แต่ไม่ขอกลับไป สุ ง สิ ง ด้วยอีก มันเกินใจจะ ท น แล้ว ในแต่ละวัน เราอาจต้องพบเจอผู้คนมากมาย คนเหล่านี้

อาจเป็นคนที่เคยทำอะไรไม่ดี ให้เราเจ็ บช้ำน้ำใจมาก่อน เป็นต้นเห ตุให้เรา อา รมณ์เสี ยรู้สึกไม่ดี หงุ ดหงิ ดทุ กครั้งที่ได้เจอ แต่ทุ กข์ตกอยู่ที่คนเ กลียด กรร มตกอยู่ที่คนเ คียดแค้น

คนที่ไม่ทุ กข์ ไม่มีก รรม คือ คนที่ไม่เ กลี ย ดไม่เคีย ดแค้ นใคร ใครให้อภั ยก่อนก็มีความสุขในชีวิตก่อน

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ให้อ ภั ย กับ ให้โอกาส มันคนละส่วนกัน ให้อ ภั ยแต่ไม่ให้โอกาส ให้อ ภั ยแต่ไม่กลับไปคบ ไม่กลับไปสุ ง สิ งด้วย

เราเลือกที่จะ เก็บ หรือ ไม่เก็บ คนบางประเภทไว้ในชีวิตได้ การให้อ ภั ย คือ การยกโท ษทางจิตใจในสิ่งผิ ดที่เขาทำต่อเรา ทำให้ความรู้สึกของความโ ก ร ธแค้ นของเราบรรเ ท า เรารู้สึกว่าเราให้อ ภั ยเขาได้ เราจึงให้อ ภั ย

ให้อ ภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิดนั้นจะเป็นอย่ างไร จะเ สียใจ จะชดใช้ จะรับโท ษหรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน แต่เราก็ให้อ ภั ยเขาได้

เพื่อปล ดปล่อ ยความแ ค้ นออกจากใจเรา ปล่อยความคิด ความรู้สึกด้านลบ ให้ออกไปจากเรา เพื่อที่เราจะไม่ทุ กข์

บางครั้งเราไม่ให้อ ภั ยบางคน เพร าะ คิดว่าเราทำไม่ได้ หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อ ภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแค้ นนี้ไว้ เพร าะเขาไม่สมควรได้รับการให้อ ภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น

เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่โกร ธแค้ นนั้นมาพร้อมกับความทุ กข์ และมันทำร้า ยเราเสมอ คนที่ทำผิ ดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย

การให้อ ภั ย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขา แต่เป็นการทำให้เราพ้ นจากจิ ตใจที่เคีย ดแค้ นและเจ็ บ ปว ดต่างหาก

ให้อ ภั ยได้ แต่ไม่กลับไปสุ ง สิ งด้วย ยกโท ษให้ แต่ไม่กลับไปคบ การให้อ ภั ย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุขของเรากลับมา

หากอย ากอยู่อย่ างสบายใจ อย ากมีชีวิตที่สงบสุขมาก ต้องฝึกใจ เลิกยุ่ ง เลิกมอง รักษ าระยะห่างเท่าที่เราสบายใจ

เรียนรู้ที่จะ ไม่ใส่ใจคนอื่นจนเกินไป เก ลี ย ดก็อย่ าไปมอง ไม่ชอบก็อย่ าไปดูหากไม่ใส่ใจคนที่อื่นจนเกินไป ก็ไม่มีใครมาทำให้เราหงุ ดหงิ ดได้ ลองท่ อ งไว้ ไม่โ ก ร ธ ไม่เก ลี ย ด

และ ไม่เฉี ย ดเข้าไปใกล้ให้อ ภั ยเขาเราสุขโกร ธเขาเ กลียดเขา เราก็ทุ กข์เอง ให้อ ภั ยมันช่ว ยปล ดปล่ อ ยเราจาก ความทุ กข์ และ ความแ ค้ น

คนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่า ยเ เ พ้ จริงๆ แล้วการให้อ ภั ยกับการให้โอกาสเป็นคนละส่วนกัน เราให้อ ภั ยแต่ไม่ให้โอกาสได้ เพร าะการให้อ ภั ยคือการยกโท ษทางจิตใจ แต่การให้โอกาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิ ด

ถ้าคนทำผิ ดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสี ยใจ เราไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยด้วย ไม่ต้องกลับไปสุ งสิ งด้วย แค่ยกโท ษให้เขา แล้วเดินหนีออกมา ต่างคนต่างอยู่เอาความสุขของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเราเถอะ

ขอบคุณที่มา fwd l i n e