อย่ าวิ่งต ามใคร จนดูไ ร้ ค่ า คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้อง ให้ใครรักคุณ 10 เ ห ตุ ผ ล ที่คุณต้องลืม คนที่ ไม่รักคุณ

อย่ าวิ่งต ามใคร จนดูไ ร้ ค่ า คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้อง ให้ใครรักคุณ 10 เ ห ตุ ผ ล ที่คุณต้องลืม คนที่ ไม่รักคุณ

1 การที่ คน คนเดียว ป ฏิ เส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ ไม่ดีพอ พิ สู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

2 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่ บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยอมรับ ความจริง

3 โลกนี้ ไม่ได้มีแค่ เขา คนเดียว ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

4 ยิ่งคุณ ดื้ อ ดึง และ เหนี่ ย วรั้ ง เขาไว้ คุณยิ่งดู ไ ร้ค่ า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป

5 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

6 คุณต้อง รักตัวเอง และเลือก สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

7 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้ อ ง ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

8 ทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นล้วนมี เ ห ตุ ผ ล โชคช ะ ต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่ เพร าะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

9 ดูแลตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

10 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้อง เ ชื่ อ และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร

เราไม่ได้ มีค่า เพรา ะใครมารัก แต่เรามีค่ายิ่งนัก ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย าม เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ แค่ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเสียสละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

เรียนรู้ว่า ถ้าคุณแคร์มากไป คุณจะลงเอยที่ผิ ด หวัง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพร าะสุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณจะเหลือแค่ ตัวคุณเอง บ อ ก คนที่คุณห ายไปจากชีวิตเขา ว่าไม่ใช่เพร าะคุณไม่แคร์ 

แต่เพร าะเขา ไม่เห็นค่ าคุณมากพอ ลืมทุกอย่ างที่ทำให้คุณอ่อน เ เ อ และอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็ง คุณมีค่า เกินกว่า จะขอ ร้ อ งให้ใครมารักคุณ คนที่ไม่รักคุณ เขาไม่มีค่ าพอ ให้คุณไป เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณที่มา Chermarn Ratanapongtrakoon