ค น เ จ้ า ชู้ ห ล า ย ใจ คบหลายคน กว่าจะคิดได้ก็สายเกินไป สุดท้ายจะไม่เหลือใครให้รักสักคน

ค น เ จ้ า ชู้ ห ล า ย ใจ คบหลายคน กว่าจะคิดได้ก็สายเกินไป สุดท้ายจะไม่เหลือใครให้รักสักคน อ ย่ ารอให้โอกาสนั้นมาถึงแล้วพึ่งคิดได้เลย เพร าะอาจจะกลับไปแ ก้ไขอะไรๆไม่ได้อีกแล้วคน ชั่ วที่

ไม่สำนึกลมห ายใจสุดท้าย ก่อนสิ้น ล มจะเป็นตัวบ อ กเอง ว่าเราเป็นคนแบบไหน ขาวบริสุทธิ์ สีเทาหรือ มื ด บ อ ด แม้อ ย ากจะกลับไปแ ก้ไขความผิ ด

ในอดีตก็ทำไม่ได้เสียแล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเสี ยใ จมาก ที่ได้ทิ้งลูกและเมี ยไป เขาเฝ้าคร่ำค ร วญถึงอดีตที่ผ่านมาเพร าะผู้หญิงคนใหม่ก็น อ กใ จทิ้งเขาไปทำเหมือนเขาที่เคยท อ ดทิ้ งเ มี ยลูกให้ย ากลำบ าก

แต่จะกลับไปก็ไม่มีใครเอา ลูกเ มิ นหน้ าหนีเพร าะพ่อไม่เคยเลี้ยงดู อดียเ มี ย ส า บ ส่ง ชายผู้นั้นเสี ยใ จมาก

เขาเริ่มคิดและสำนึกได้ก็ต่อเมื่อ เขาป ร ะสบ อุ บั ติเ ห ตุ พิ ก ารเดินไม่ได้ ไม่มีแม้แต่คนดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำ

เขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงอดีตคู่ชีวิต ที่เคยลำบ ากย ากจนมาด้วยกัน เฝ้าคิดถึงลูกที่เป็นดั่งแ ก้ วต าด ว งใ จ ตำแหน่งงานที่ใหญ่โตสุดท้ายก็ไม่เหลือ

เพื่อนร่วมงานที่เคยเห็นว่าดี กลับไม่เคยมีใครมาเยี่ยมสักคน บรรดาเพื่อนฝูงก็หมดศ รั ทธ า ตั้งแต่เขาทิ้งลูกเ มี ยไปเมื่อคราวก่อน

ครอบครัวก็อั บอ ายข ายหน้ า ตั้งแต่หนหลังแต่ก็ยัง ให้ข้าวให้น้ำประทังชีวิต ความรู้สึกของเขาเวลานี้คือไม่เหลือ ใครสักคนโ ด ดเ ดี่ ย วไม่ต่ างไปจากต า ยทั่งเป็น เงินทองที่สะสมมาถูกผู้หญิงคนใหม่ เอาไปจนหมด เคยคิดจะฆ่ าตัวต า ย หลายครั้งก็ไม่สำเร็จสักอ ย่ าง

นี่คือตัวอ ย่ างของก รรมที่ส่งผ ลเร็วมากในช าตินี้ เราได้เห็นการก ร ะทำของชายเ จ้ า ชู้ ไม่รู้จักพอสุดท้ายเขาก็ไม่เหลือ ใครสักคนอยู่เคียงข้าง

หากวันนี้ยังโ ก ร ธเ ก ลี ย ดกันจงอ ภั ยเสีย หันหน้ าคุยกัน ขอโ ท ษเสียหากทำผิ ดไป รักษ าครอบครัวไว้เถอะ เพร าะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครหน้ าไหน ก็รักคุณไม่เท่าพ่อแม่ ลูก เ มี ยแล้วล่ะ

คุณไม่ได้ไร้ค่า ไร้ศั กดิ์ ศ รี ไม่จำเป็นต้องขอความรักจากใคร อ ย่ า ขอร้อง ใคร ให้ รักคุณ คุณไม่ได้ไร้ค่า ขนาดนั้น ชีวิตทุกคน มีค่า อ ย่ า ฝาก ไว้ที่คนอื่น อ ย่ ารอให้ใครมารักคุณก่อน คุณถึงจะ เห็นค่า ตัวเอง รักตัวเองให้มากเกินกว่าจะ ขอร้อง จากใคร

ต้องเลือก ความสุข ไม่ใช่เลือกความ ทุ กข์ ทำชีวิตให้มี ความหมาย และ คู่ควร กับสิ่งที่ดี เมื่อ เห็นค่า ตัวเอง คนอื่นจะเห็นเช่นกัน เลิก กับคนที่ทำให้ชีวิตคุณ เ เ ย่ กว่าตอนอยู่คนเดียว

เลิกซะ ถ้าตอนอยู่คนเดียว ชีวิต ดี กว่านี้ ไม่เคยสบายใจ เ ห นื่ อ ยตลอดมันไม่ใช่ อยู่บนความไม่แน่นอน มองไม่เห็นอนาคต รู้สึกไร้ค่า ไม่ดี ไม่ได้เรื่องสำหรับเขา

ทำให้โ ท ษตัวเองเสมอ รู้สึก ผิ ดทุกครั้ง ไม่ให้เ กี ย ร ติ ไม่ให้ความสำคัญ จำไ ว้ ถ้าคุณเคารพตัวเอง คบกับคนที่ทำให้คุณ รักตัวเอง มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง

คนเจ้าชู้ คบใครทีละหลายๆคน ร ะ วั งเ ว ร ก ร ร ม ให้ดี สุดท้ายจะไม่มีใครรักและศรั ท ธ าในตัวคุณ แม้คนที่เคยรักคุณมาก ก็ต าม

ขอบคุณที่มา heartmakes และ rowwadee