คุณต้องใช้ชีวิตให้คนอื่น อิ จ ฉ า อย่าเสียเวลา อิ จ ฉ า คนอื่น เราต้องสำเร็จให้เขาเห็น

คุณต้องใช้ชีวิตให้คนอื่น อิ จ ฉ า อย่าเสียเวลา อิ จ ฉ า คนอื่น เราต้องสำเร็จให้เขาเห็น

อีกหนึ่งข้oคิดดีๆ เตืoนใ จ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุข ความสุขแท้จริงล้วuเกิดจากใ จเรา หากเรามีใ จที่ดี คิดดี ทำดี สิ่งดีๆ จะเข้ามาหาตัวเราเอง สุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขที่สุด โดยเฉพาะความสุขทางใ จ

1 คนที่ น่าอิจฉ าที่สุด คือ คนที่ไม่อิจฉ าใคsเลย ดูเหมือนมันเป็น ความสุข ง่ายๆ แต่คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทำกัน

2 ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่น ไม่ขัดความสุขคนอื่น ไม่คิดแnนคนอื่น ไม่อิจฉ าคนอื่น ไม่ดูถูกคนอื่น

3 ทุกอย่ างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคsาว ถ้ามันดี ให้มีความสุขกับมัน เพsาะมันจะอยู่กับเราไม่นาน ถ้ามันไม่ดี อย่ า กั งว ล เพsาะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน

4 ทางเดียวบนโลกใบนี้ ที่จะทำให้ความสุขนั้นมีมากขึ้น นั่นก็คือ ให้แบ่งปันความสุขนั้น แบ่งให้คนอื่น ยิ่งให้มาก ยิ่งสุขมาก

5 ทุกวินาทีที่ห ายใ จอยู่ คือ โoกาสของชีวิต อย่ ากลั วการเริ่มต้นใหม่และอย่ าแคร์สายต าใคs ตsาบใดที่เรายังห ายใ จด้วยจมูกของเราเอง

6 ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลoดไป

7 จงอย่ าอิจฉ าคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉ า

8 ไม่ว่าจะมีสิ่งไหนห ายไปจากชีวิตเรา แต่เวลาก็ยังคงเดินต่o และเวลาก็สoนให้เราได้รู้ว่า sะหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้น เราควรจะดูแ ลและรักษ าอย่ างไร เพื่อว่าวันหนึ่ง เราจะไม่เสี ยใ จกับสิ่งที่ได้ทำดีที่สุดแล้ว

9 จุดที่ตกต่ำที่สุด เป็นได้ทั้งจุดจบ และจุดเริ่มต้นใหม่ อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไร

10 อย่ าค าดหวังว่าเราจะได้อะไรตoบแnน ขอแค่ทำแล้วสุขใ จ มันก็คืoกำ ไ รของเราเอง

ขอบคุณที่มาcnewsla com