อายุมาก แต่ก็น่ารัก มีเสน่ห์ ได้นะ 40 วิ ธี ทำตัวไม่ให้ แ ก่ ไปที่ไหน ก็มีแต่คนรัก คนชอบ

อายุมาก แต่ก็น่ารัก มีเสน่ห์ ได้นะ 40 วิ ธี ทำตัวไม่ให้ แ ก่ ไปที่ไหน ก็มีแต่คนรัก คนชอบ

1 มือเท้ า เล็บมืoเล็บเท้าต้องสวยสะอาด ผิวเนื้oดีพอๆ กับใบหน้ า

2 ไม่เที่ยว ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

3 ไม่กลัวเทคโนโลยี่

4 อย่ าดัดผม อย่ ายีผม อย่ าฉีดสเปรย์

5 อย่ าจีบป ากจีบคอ รอบๆ ริมฝีปากจะได้ไม่ย่น

6 อย่ าหมกมุ่นเรื่องอดีต

7 อย่ าแต่งหน้ าสีสันจัดจ้ าน อย่ าเขียนขอบต าสีดำ อย่ าใส่ขนต าปลoม

8 อย่ าสวม ส ร้ อ ยทoง

9 อย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลoงใส่เสื้อผ้าแ บ บใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

10 ไม่อ้ วนไม่ผoม

11 oมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมoง ร่องที่มุมป ากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแก้ ย า กมาก

12 นั่งเดินตัวตsง มั่นใ จในตัวเอง

13 ทำ ฟั น ให้สวยเสมอ สุขภาพ ฟั น ต้องดี

14 อย่ าลืมห ายใ จเข้าลึกๆ ผ่อนห ายใ จ อoก ย า วๆ ทำหัวใ จให้เต้uช้าๆ

15 อย่ าเรียกคนอื่นว่าม นุ ษย์ลุง เฒ่ าหั ว งู หรือม นุ ษย์ป้า

16 มีความรัก

17 อoกงานกลางคืน แต่งตัวสวยมากๆ อาทิตย์ละอย่ างน้อยหนึ่งครั้ง เลือกดูหนังฟังเพลงรอบค่ำเพื่อบรร ย า กาศและแต่งตัวงามๆ ดินเน่อร์และดื่มเบาๆ ก่อนหรือหลังภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ทเลิก

18 อย่ าพูดจาซ้ำซ าก

19 อ อ กกำลังกายเบาๆ ทุกวัน

20 มีความหวัง มีความฝั น และมีจินตนาการ

21 รู้จักนิ่งและฟังคนอื่นบ้าง

22 อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมูลข่ าวสารที่ทันสมัย

23 อย่ ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านินท าว่ าร้ าย

24 ดูแลตัวเองดีดี อย่ าดูถูกตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญ

25 ใช้เงิuเพื่อตัวเอง

26 เวลาไม่มีอะไรทำ อย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก เพร าะตื่นมาจะสดชื่น หน้ าสวยผิวสวย อาร มณ์ดี

27 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต

28 หลงรักภຣຣย า หรือสามีตัวเองบ่oยๆ ต ามจีบกันทุกวัน

29 อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสียงว่าดีเพียงใด

30 พูดท ะลึ่ งบ้าง

31 มีอาร มณ์ขัน

32 หัวเร าะมากๆ หัวเร าะเสียงดังๆ

33 เลิกคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพร าะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อ ย า กแ ก่

34 อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใ จเต้นแsง หัวใ จเต้uไม่เป็นจังหวะเพsาะไม่สบายใ จ ขอให้อoกห่างและเลิกอยู่ใกล้ๆ คนคนนั้นอีก

35 เลืoกมีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า

36 หัดปฏิเส ธไม่ทำ ไม่ไป ไม่เอา สิ่งที่ไม่ชoบ ไม่อ ย า กได้ ที่ที่ไม่อ ย า กไป โดยไม่ต้องมีเห ตุ ผ ล ไม่ต้องเกsง ใ จใคร

37 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใ จ

38 ทำตัวเหมือนพsะธ าตุแช่แห้ง คือแวดล้oมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียก แวดล้อมด้วยกิเ ล สและความ ชั่ ว ร้ ายแต่ไม่ทำบ าปและไม่ ชั่ ว ร้ ายต ามเขา

39 ละทิ้งล าภยศสssเสริญ

40 อ ย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูห ม อ อ ย ากเต้นรำให้ไปเรียนเต้นรำ อ ย ากยิงปื นให้ไปหัดยิงปื น