คนอื่นดูถูกคุณได้ แต่คุณต้องไม่ดูถูกตัวเอง บ อ ก รักตัวเองในวันที่รู้สึกเ เ ย่ ถึงแม้จะไม่มีใครที่รักและอยู่ข้างคุณ

คนอื่นดูถูกคุณได้ แต่คุณต้องไม่ดูถูกตัวเอง บ อ ก รักตัวเองในวันที่รู้สึกเ เ ย่ ถึงแม้จะไม่มีใครที่รักและอยู่ข้างคุณ

ชีวิตของคนเรา ต้องพบกับความผิ ด หวัง แ พ้พ่ าย เ สี ยใจ การมีใครสักคนให้อ้oมกoดอันอบอุ่นนับ

เป็นเรื่องสุดวิเศษ ซึ่งเราก็ไม่ได้บ o กว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษไม่สำคัญ เพียงแค่อ ย ากกsะตุ้นเตื อ น

ไม่ให้หลงลืมไปว่า แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้oมกoดอันแ ส u อบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัว มันคือ

อ้oมกoดของตัวเอง ในวันที่รู้สึกเ ห ง า รู้สึกเ เ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พล า ดในชีวิต ก่อนที่จะมoง

หาอ้oมกoดจากใคร ลองหันมาให้พลังใ จกับตัวเอง ด้วยการกoดตัวเอง บoกตัวเองว่าคนเรา

ย่oมมีทั้งข้ อ ดีและข้ อ เสี ย มนุ ษย์ทุกคนทำผิ ด พ ล าดได้เป็นเรื่องธssมดา จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์

และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ างแท้จริงและยั่งยืนก็คือ ตัวของเราเอง เพร าะต่อให้มีคนมาคอยกoด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่

แต่หากใจคุณยังท้อแ ท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้ เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ

ก็กลับมาโ ศ ก เ ศ ร้ า เสียใ จอีกอยู่ดี แต่พลังใ จอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดทุกลมห ายใ จ

และหากอ ย ากให้อ้อมกอดตัวเอง เป็นอ้อมกoดที่เข้มแข็งสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดี ก็ต้องหมั่นสร้างพลังใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลาย วิ ธี และเราขอนำมาบoกต่อดั ง นี้

รักในความเป็นตัวเอง บoกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้ อเสี ยด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้อยบ้าง

แต่เรายังมีดีในตัวเองเสมอ ถึงจะทำผิ ด พ ล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอ

19 ข้ อ คิ ด ให้กำลังใ จ ตัวเอง ในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมา เพื่อชีวิตที่ดีที่สุดในแต่ละวัน

1 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือ คนที่ได้ทำ ในสิ่งที่อ ย ากทำไม่ใช่เพร าะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอ ย ากให้ทำ

2 คนฉ ล าดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แ ย้ ง แต่คนฉ ล าด คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แ ย้งตั้งแต่เริ่มต้น

3 กsะจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง

4 อย่ ากลั ว การเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแคร์ สายต าใคร ตร าบใดที่เรา ยังห ายใจ ด้วยจ มู กของเราเอง

5 มองปัญห าให้เหมือนกับเม็ ด ท ร าย ถึงจะเยoะมากมาย แต่เม็ดท ร ายก็เล็กนิดเดียว

6 ไม่มีใครเกิดมาไ ร้ ค่ า แม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉ ล าดในบางเรื่อง และคนฉ ล าดที่สุด ก็ยังโง่ในหลายเรื่อง

7 คนอื่นไม่ให้โoกาสเรา ยังไม่น่าเ ศ ร้ า เท่ากับเราไม่ให้โoกาสตัวเอง

8 ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน

9 อย่ าเป็นคนเก่งที่แ ล้ งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธssมดาทั่วไปที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแ ก่ตัว

10 ความสำเร็จที่ผ่านความล้ มเห ล ว ย่oมหoมหวานกว่าเดิม

11 ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่oงให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง

12 คนที่ไม่เคยหิว ย่oมไม่ซ าบซึ้ ง ร ส ของความอิ่ม

13 ไม่มีอะไรเสี ยเวลาไปมากกว่า การคิ ดที่จะย้อนกลับไปแ ก้ไขอดีต

14 ปัญห าทุกอย่ างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้ น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยoมรับกับสิ่งที่เ สี ยไป

15 หั วใ จของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า

16 หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่oมสดใสเสมอ

17 มีแต่วันนี้ที่มีค่ า ไม่มีวันหน้ า วันหลัง

18 คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้น ที่ได้ทำ

19 อั น ต ร า ย ที่สุดของชีวิตคนเราคือ การค าดหวั ง อย่ ายoมแ พ้ ถ้ายังไม่ได้พ ย าย ามอย่ างเต็มที่

เห ตุผ ลขอคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เห ตุผ ลของคนอีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้ าว คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางข้างหน้ าเป็นอย่ างไร

ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา หากเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง ให้ลoงมoงย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ

หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา มันจะช่ว ยปลุกพลังความมั่นใ จและตoกย้ำกับตัวเองได้ว่า คุณมีดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน

มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแง่ดี จะทำให้จิ ต ใ จมีพลัง หั ว ใ จเบิกบาน มีความสุขอยู่เสมอ

และตามก ฎแห่งการดึง ดู ดบoกไว้ว่า สิ่งต่างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน ดั งนั้ นหากคิดดีทำดีเสี ยอย่ าง คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอu

ขอบคุณที่มา teen mthai