บุญใหญ่ได้ทุกสิ่ง น่าอัศจรรย์ พลิกชีวิตด้วย อานิสงส์ของการท อ ด กฐิน

บุญใหญ่ได้ทุกสิ่ง น่าอัศจรรย์ พลิกชีวิตด้วย อานิสงส์ของการท อ ด กฐิน

หลังจากที่ออ กพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการท อ ด กฐิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการท อ ด ผ้าป่า การท อ ด กฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การท อ ด กฐิน

การท อ ด กฐินคือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้า พ ระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้ พ ระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอ กฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้

หากอย ากให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันต กต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการท อ ด กฐินผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย3ปีติดกัน

การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงป ร ะธานหรือ กร รมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น

โดยคำว่าการท อ ด กฐินหรือ การกรานกฐินจัดเป็นสังฆกร รมประเภทหนึ่งต าม พ ระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา

คือ พ ระสงฆ์สามารถกระทำสังฆ กร รมนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น

โดยมีวั ต ถุ ป ร ะสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเค ร าะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจี ว ร ชำ รุ ด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกร รมของ พ ระสงฆ์โดยจำเพาะ

แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างในเรื่องของเงินบริสุทธิ์เจตนาและความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญและกร รมของคนที่ทำ

ในพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้ผลบุญที่ออ กดอ กออ กผลมหาศาล

พ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ท อ ด กฐินด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการท อ ด กฐินครั้งหนึ่งก็ดีจะปรารถนาเป็น พ ระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็น พ ระอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็น พ ระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น พ ระมหากษัตริย์500ชาติ

เป็นม ห า เ ศ ร ษ ฐี 500 ชาติเป็นอนุเศรษฐีอีก500ชาติเป็น ค ห บ ดีอีก500ชาติต ามลำดับ

หากอย ากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการท อ ด กฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีติดกัน

การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือ กร รมการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท ก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น

ในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีของ พ ระพุทธเจ้าในอดีตชาติ ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของบุญกฐินอย่างน่าอัศจรรย์

โดยกล่าวว่า อำนาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐิน เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพชาติใหม่ ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี

ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้

ผู้มีส่วนร่วมในกฐินย่อมได้อานิสงส์ ผู้ชักชวนให้ท อ ด กฐินก็ได้อานิสงส์ กฐินมิได้มีอานิสงส์เฉพาะเจ้าของกฐินเท่านั้น แม้ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นท อ ด กฐิน ถ้ารู้จักวิธีในการอธิษฐานบุญก็ย่อมได้รับอานิสงส์เหมือนกัน

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญท อ ด กฐินยังมีอีกมากมาย

1 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

2 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิດเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

3 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

4 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

5 ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป

6 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

ท่านจงคิดดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าร่วมท อ ด กฐิน 3 ปี ติดต่อกันนั้นบุญนั้นจะมากเท่าใดครูบาอาจารย์ท่านถึงได้เน้นในเรื่องนี้มากและมีตัวอย่างที่พิสูจน์มาแล้วมากมาย

ใครที่ขัดสนเรื่องเงินทองมีแต่ปัญหาเรื่องเงินบอ กได้คำเดียวว่าควรทำอย่างยิ่ง ขอให้บุญกุศลนี้จงเกิดกับท่านและคนที่ท่านรักด้วยเทอญ สาธบุญค่ะ