ช ะ ต า ดีสุดในรอบ10ปี 4 วัน เ กิ ด ด ว ง ข า ขึ้น หมด ห นี้ สิน ชีวิตได้มี กิ น มีใช้ ลืม ต า อ้ า ป า ก ได้กับเขาแล้ว

ช ะ ต า ดีสุดในรอบ10ปี 4 วัน เ กิ ด ด ว ง ข า ขึ้น หมด ห นี้ สิน ชีวิตได้มี กิ น มีใช้ ลืม ต า อ้ า ป า ก ได้กับเขาแล้ว

เป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล โปรดใช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ในการอ่ าน

คำทำ น า ยเป็นเพียงแนวทาง ฉะนั้นไม่ควร โล ภ และการหมั่นทำบุญและทำความดี จะช่วยเพิ่มบุญบารมีท่านให้สูงยิ่งๆขึ้นไป

คนเ กิ ดวันศุกร์

ด ว งชะต าคนเ กิ ดวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพราะด ว งท่านขึ้นอยู่กับป ากเลย ป ากท่านสามารถพาท่านรวยและปากท่านก็สามารถพาท่านจนได้เลยเหมือนกัน

ด้วยนิสัยเป็นคนตรงๆ ซื่อๆ ไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงๆพูดความจริง ซึ่งความจริงที่เอ่ยออ กไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจ เอาได้

ยิ่งถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นเจ้านาย เป็นหัวหน้า ที่ให้คุณให้โทษในเรื่องหน้าที่การเงิน เรื่องเงินดาวน์เงินเดือน ท่านจะลำบ ากเอาได้ ฉะนั้นร ะวังคำพูดตัวเองให้มาก

คนเ กิ ดวันนี้ส่วนมากจะรูปร่างหน้าต าดี แต่อาภัพ จะรวยจะสบายต้องย้ายที่อยู่ เพราะอยู่บ้านเ กิ ดที่เดียวจะเจริญย าก ต้องไปๆ มาๆ กับอีกที่ ชีวิตถึงจะเจริญ

ชะต ามักดลให้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายต า เจ้าชู้ระวังเรื่องไปผิดผัวผิดเมียคนอื่น ช่วงเวลาตั้งแต่ 1ตุลาเป็นต้นไป จ น ถึง ป ล า ย ธั น ว า

มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จากตัวเลข และการร่วมลุ้นโชค จากการตัดฉลากส่งลุ้นร างวัล มีเกณฑ์จะได้ร างวัลเป็นบ้านหรือร ถมูลค่าหลายล้ านบาท

หากนำร างวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงินตั้งตัวทำธุรกิจเล็กๆได้เลย

การ เ สี่ ย งด ว งจากสลากให้ซื้อกับสาวแรกรุ่นที่มาช่วยแม่ขายต ามตลาดสดตลาดกับข้าวเช้า เพราะเป็นสถานที่ที่ผู้คนตื่นมาด้วยใจเบิกบานมาซื้อของกินไปรับประทานกันอิ่ม ท้ อ งสบายใจ

จะถูก โ ฉ ล ก กับด ว งคุณมากๆ มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขเป็นหลักล้านบาท อ่ านแล้วดี แ ชร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล

คนเ กิ ดวันพุธ

ด ว งชะต าเป็นคนอาภั พเรื่องญาติพี่น้องไปขอความช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ ทั้งที่ตอนเราลำบ าก

บ ากหน้าไปหาไปขอความช่วยเหลือ ไปยืมกลับพูดจาเ สี ย ดสี แ ข ว ะ เราอย่างไม่ใยดี อย่างกับไม่ใช่ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบ าก 3 ครั้ง

และจงระวังให้หนักเพราะท่านด ว งจากไม่เคยมี วันหนึ่งกลับมีขึ้นมามักจะใช้เงินไม่เป็นเหมือนที่เขาว่าสิบล้อถูก ห ว ย ให้ระวังนิสัยเหลิงตัวเองให้ดี ตอนมีไม่รู้จักเก็ บจักออม

มีกี่ล้านก็ไม่เหลือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 1ตุลาเป็นต้นไป จนถึงเมษา คุณมีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเลขมีโอ กาสได้รับรางวัลหลาย แ ส น บาท

หากใช้เงินเป็นมีคนแ น ะนำเรื่องธุรกิจดีๆ ตั้งตัวได้เลย การ เ สี่ ย งด ว งจากสลากให้ซื้อกับคนขายเร่ชายหนุ่มผมหยักศกที่เร่ขายอยู่ต ามป้ายรถเมล์ง จะถูกโฉลกกับด ว งคุณ เปรียบเหมือนราชรถมาเกย มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขเป็นหลัก แ ส น

คนเ กิ ดวันจันทร์

เกณฑ์ด ว งชะต าคนเ กิ ดวันนี้โดยมาก มักจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมต ากันแบบพ่อแม่พี่น้องเหมือนครอบครัวอื่นๆสักเท่าไหร่ ทำให้ลึกๆ เหมือนข าดความอบอุ่นแต่ไม่รู้ตัวเอง

พอโตมาเลยอย ากสบาย เลยทำให้มีนิสัยทะเยอทะย านอย ากมีกินมีใช้มากๆ อย ากรวย ไม่อย ากให้ใครมาดูถูก

วัยเ ด็ กมักถูกเพื่อนบ้าน สบ ป ร ะ ม า ท ดูถูกต่างๆ นาๆ มักถูกเพื่อนบ้านเอาไปเปรียบเทียบกับลูกตัวเอง แต่สิ่งนั้นช่วยผลักดันให้มีความมุมานะ

เ กิ ดพลังใจฮึดสู้จนสุดท้ายประสบความสำเร็จ คนเ กิ ดวันนี้ต่อให้จะเป็นคนเรียนไม่สูงมาก แต่ปัญ ญ า กลับดีมากๆ ไหวพริบดี ฉ ล า ด กว่าเจ้านายตัวเองที่ทำงานด้วยเสียอีก

แต่อย าก เ ตื อ น ว่า ความฉลาดของคุณอาจเป็นอันต ร า ยต่อตัวคุณเอง หากไปเกินหน้าเกินต าเจ้านาย ไปรู้ดี อ ว ดรู้เกินว่าเขา คนจะหมั่นใส้เอา ทำอะไรแต่พอดี

ให้ร ะวังภั ยป ร ะจบจากเครือญาติพี่น้องของตน จะทำเดื อ ด ร้ อ นใจ ช่วงเวลาตั้งแต่ ตุลา1 กุมภาย าวไปจนถึงกลางเดือนธันวา มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่ จากตัวเลข และการร่วมลุ้ นโชค จากการตัดฉล ากส่งลุ้ นร างวัล

มีเกณฑ์จะได้ร างวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายแส น บ าท หากนำรางวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาเงินตั้งตัวได้เลย การ เ สี่ ย งด ว งจาก ส ล า ก

ให้ซื้อกับหญิง พิ ก า ร ขาวเ ตี้ ยที่อยู่ต ามห้างสรรพสินค้าจะถูกโฉลกกับด ว งคุณ เพราะห้างเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจับจ่ายใช้เงินเยอะต่อวันเป็นแสนเป็น ล้ า น

คนเ กิ ดวันเสาร์

ด ว งชะต ามักจะพาลพบคนไม่ดีซะมาก พ ร ร ค พวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้ ร ะ วั งเรื่องการคบกันให้มาก โบราณท่านว่าคบคนพ าลคนพ าลพาไปหาผิด แ ย กให้ออ กระหว่างเพื่อนกับงาน

ไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย าก รวยย ากบอ กเลย เพราะด ว งท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดีๆ จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีๆ อยู่แล้ว

อย่าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำผิดทำชั่วติดเหล่า ย า ปลาปิ้ง ผู้หญิงเด็ดขาด และการพนันอย่าไปยุ่ง ลึกๆ

ท่านเป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยมีพิ ษมีภั ยกับใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง ชะต าชีวิตจะร ว ยได้ ต้องผ่านความลำ บ ากหลายครั้ง เป็นบททดสอบ

สุขภาพระวังเรื่องการกินและน้ำหนักไว้หน่อย อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้ ช่วงเวลาตั้งแต่ ตุลา จ น ถึงสิ้นปี มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ จากตัวเลข มีเกณฑ์จะได้ร างวั ล

เป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายสิ บล้ านบ าท หากนำร างวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปลดห นี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงินตั้งตัวทำธุรกิจเล็กๆ ได้เลย

การ เ สี่ ย งด ว งจาก ส ล า ก ให้ซื้อกับหญิงแก่ผิวดำแดงต ามร้านอาหารโต้รุ่งเพราะเป็นสถานที่ที่ผู้คนเลิกงานดึกๆ

มาซื้อของกินไปรับประทานกันอิ่มท้องสบายใจ จะถูกโฉลกกับด ว งคุณมากๆ มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขเป็นหลายล้านบาท อ่ านแล้วดี แ ชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล

เผื่อเพื่อนๆ ที่เ กิ ดวันเดียวกับท่านนจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โช คล าภม ากม ายด้วยเท อ ญ ส าธุ บุ ญ จงเกิด ผ ล กับตัวท่าน