เกิ ด4ร าศี นี้ หลงจา ก ผ่าน ม ร สุ ม ชีวิตหนั ก เมื่อ ก ลางปี จ า ก นี้จะอยู่อย่างสุขสบายเป็นคุณ น า ย ยั น แ ก่ เ ฒ่ า

เกิ ด4ร าศี นี้ หลงจา ก ผ่าน ม ร สุ ม ชีวิตหนั ก เมืื่อ ก ลางปี จ า ก นี้จะอยู่อย่างสุขสบายเป็นคุณ น า ย ยั น แ ก่ เ ฒ่ า

ร า ศีพิจิ ก

คนที่เกิ ดพิจิ ก เป็นคนมีโล ก ส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไม่ชอบที่จะอวด เป็นคนพูดมา ก ก ว่าทำ คนที่ได้ร่วมงานกับคนที่เกิ ดพิจิ ก จะเป็นคนที่โชคดี เพราะมั ก เป็นคนที่มองโล ก ในแง่บว ก

จริงจังจริงใจกับเพื่อ นร่วมงานที่มีความจริงใจด้วย และยังมีความฉลาดมา ก ด้วย ในช่วงปีหน้านี้จะ เป็นช่วงที่โชคของคุณไปถึงจุดสูงสุด

ยังมีเ ก ณฑ์ได้เจอคนรั ก ที่มีโชคมาให้หน้าที่ ก ารงานสูงขึ้น มีบารมี มีเ ก ณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต จา ก นี้ก่อร่าง สร้างตัว สุขสบาย ก ว่าเดิม ร้อยเท่าพันเท่า

ร า ศีธนู

คนที่เกิ ดร า ศีธนู เป็นคนฉลาดหัวไว ไม่ชอบความเรื่องมา ก วุ่นว า ย เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้

แต่ในบางเรื่อง ก็เป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆ และนิสัยสำคัญอิ ก อย่ างเป็นคนที่ถึงไหนถึงกัน เป็นคนชอบ ปิดทองหลังพ ร ะ

ส่วนใหญ่จะทำดีแล้ว ไม่ค่อยมีคนเห็น ในเดือนตุลาคมไปถึงสิ้นปีนี้ จะนับว่าเป็นช่วงมหาโชค จะมีคน

นำพาล าภก้อนใหญ่ หน้าที่ ก ารงานใดๆ จะเติบโตจะดีขึ้นเรื่อยๆ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา จา ก ทุ ก ข์หน่อยจะสบายขึ้น

ร า ศีมัง ก ร

คนที่เกิ ดมัง ก ร เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ เป็นคนหัวร้อน ไม่ชอบคนพูดจาไม่รู้เรื่อง เพราะคนที่เกิ ดร า ศีมัง ก ร ไม่ชอบ ก ารพูดซ้ำๆซา ก ๆ เป็นคนจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมา

แต่คนที่เกิ ดร า ศีมัง ก รนั้น เป็นคนปา ก ร้ า ยใจดี คำทำนายในรอบเดือนกันย านี้ มีเ ก ณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่เงินทองไหลมาเทมา

พูดถึง ก ารงานที่ทำอยู่นั้นจะเป็นไปได้ ดีและดีขึ้นเรื่อยๆ มีโอ ก าสประสบความสำเร็จในชีวิต ก ารทำงานสูง

ร า ศี ก ร ก ฎ

โดยนิสัยของคน คนที่เกิ ดร า ศี ก ร ก ฎ เป็นคนจริงจังจริงใจ ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนตรงไปตรงมา

มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นชอบทำทุ ก อย่ างให้ออ ก มาดีได้ด้วย ตัวของตัวเอง

และไม่ชอบให้คนอื่นมา อ อ ก คำสั่ง จังหวะชีวิตในช่วงนี้ เริ่มถอยห่างจา ก ชีวิตต ก ต่ำ จะสุขสบายขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่วง ม ห า เ ฮ ง

เ ต รี ย ม ตั ว ร ว ยได้เลย มีเ ก ณฑ์จะได้รับทรัพย์ หนั ก เงินทองไหลมาเทมา เก็บทำนายนี้ไว้ ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีชีวิต เ ถ อ ด