แ น ะ คำ ก ล่ าวขอ อโหสิ ก ร ร ม ให้คู่ ก ร ร ม คู่เวร ที่เคยติดต ามมาแต่ ช า ติ ปางก่อน ถ อ นทุกคำสา บ า น ชีวิตดีขึ้น ทั น ใ จ

แ น ะ คำ ก ล่ าวขอ อโหสิ ก ร ร ม ให้คู่ ก ร ร ม คู่เวร ที่เคยติดต ามมาแต่ ช า ติ ปางก่อน ถ อ นทุกคำสา บ า น ชีวิตดีขึ้น ทั น ใ จ

ในโลกเรานี้ไม่มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ แต่มันมีเหตุผลที่เราไม่รู้ อยากคำสอนที่ว่าคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ และในแต่ละชาติเราก็มีคู่ด้วยกันทุกชาติภพ

จนนับไม่ถ้วน แต่ในบางชาติเราอาจจะถูกชะต าหรือรักใครมากๆ จนถึงคันสา บ านจะขอพบเจอกัน

ในทุกชาติไป หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบขีหน้าถึงขนาดสาบ านว่าเจอะเจอเมื่อใดจะต้องทำให้สาสม

ทำให้เกิดมีความผูกพันกันมาแต่ก่อนแล้วในอดีต ซึ่งแต่ละคนจะมีเจ้าก ร ร มนายเวรที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเราจึงควรส ว ดขอขมาเพื่อเป็นการลด และปลดห นี้ก ร ร มให้น้อยลง ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อน

โดยเฉพาะกับคนรัก

ที่ทางพุทธศาสนาก ล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำก ร ร มร่วมกันมาก่อน

เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างรา เลิกแล้วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภั ยและอโหสิก ร ร มมกันเสี ย

เพื่อไม่ให้คำสัญญ าที่เคยผูกมัดกันไว้ เช่น จะเป็นคู่กันทุกชาติไป นั้นผูกทั้งตัวเรา

และตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้น ควรหมั่นอ ธิษฐ านดั งต่ อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิก ร ร ม กันไป

สำหรับอ ธิษฐ านหน้าพ ร ะพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอน จะดีมาก ให้เริ่มต้นโดยการ ตั้ง นะโม ตัสสะ ะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประ ม า ท พ ล า ด พลั้งล่วงเกิน บิดา ม า ร ด า ครูบาอาจารย์ พ ร ะพุทธ พ ร ะธรรม พ ร ะอรหันต์ทุกพ ร ะองค์ พ ร ะอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดຈนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพ ร ะคุณ และท่านเจ้ากก ร ร มมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มม แ ก่ ข้าพเจ้าด้วย

อุปสรรคใด

โ ຣ ค ภั ยใด ขอให้ ม ล า ย สิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พ ร ะนิพพาน เ ท อ ญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มมให้ ขอถอนความพยๅบ าท ความอา ฆ า ต และะคำส า ป แ ช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ แ ช่ ง ข อ ง ป ว ง ชน ของเจ้าก ร ร มนายเวร ขอให้พ้น น ร ก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เท อ ญ ส า ธุ