คน2 ป ร ะ เ ภ ท นี้ หากชีวิตนี้หาเขาเจอแล้ว รั ก ษ า เขาไว้ ดี ๆ น ะ

คน2 ป ร ะ เ ภ ท นี้ หากชีวิตนี้หาเขาเจอแล้ว รั ก ษ า เขาไว้ ดี ๆ น ะ

ในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายปร ะเภท ปะปนกันอยู่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ต าม แต่มีคนอยู่ที่ 2 ปร ะเภทเท่านั้นที่คุณควรทำความรู้จักให้ดี

จ ง ถ น อ มคน 2 ปร ะเภทนี้

1 คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน

2 คนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริง

จงคิดถึงคน 2 ปร ะเภทนี้

1 คนรักที่ร่วมทุ กข์ร่วมสุขมาด้วยกัน

2 มิตรส ห า ยที่เกื้อกูลไม่ทอดทิ้งกัน

จงรับผิดชอบคน 2 ปร ะเภทนี้

1 คนที่ให้กำเนิดคุณ

2 คนที่คุณให้กำเนิด

จงปฏิเสธคน 2 ปร ะเภทนี้

1 คนที่ทำงานโดยปราศจากคุณธรรม

2 คนจัดการที่ปราศจากมโนธรรม

จงเคารพและยกย่องคน 2 ปร ะเภทนี้

1 หญิงสาวที่ยอมกัดก้อนเกลือกินกับชายหนุ่มเมื่อเขา ลำ บ า ก

2 ชายหนุ่มที่ ซื่ อ สั ต ย์ ต่อหญิงสาวเมื่อวันที่เขารุ่งเรือง

จงอยู่ไกลจากคน 2 ปร ะเภทนี้

1 คนที่ย ามพบกับเรื่องดีๆ ก็รีบยื่นมือเข้ามาขอมีส่วนร่วม

2 คนที่ย ามพบกับความย ากลำ บ าก แต่กลับหลบลี้ห นี้ ห ายไม่ยอมโผล่หน้า

โลกนี้เป็นของคู่ที่เรียกกันว่าทวิภาวะ ในชีวิตของคนเราก็เช่นกัน มีคนที่คอยเกื้อกูลและอุ้มชูเรา และมีคนที่เราเคยเกื้อกูลและอุ้มชูเขา

จ ง จ ดจำคนที่เคยเ กื้ อกูลคุณ และลบลืมว่าคุณเคยเ กื้ อกูลใคร ชีวิตเช่นนี้ จะเป็น สุ ข ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น

ขอบคุณที่มา นุสนธิ์บุคส์