ผู้ที่เกิด4 วันนี้ เคย เ ห นื่ อ ย สุ ด ท น ทำมาหากินไม่ขึ้น นั บ แ ต่นี้ ชะ ต า พ ลิ ก ผั น ก ลับมาดีอย่างน่า ต ก ใ จ มีเ งิ นก้อนใหญ่ไว้ใช้ทั้ง ค ร อ บ ค รั ว

ผู้ที่เกิด4 วันนี้ เคย เ ห นื่ อ ย สุ ด ท น ทำมาหากินไม่ขึ้น นั บ แ ต่นี้ ชะ ต า พ ลิ ก ผั น ก ลับมาดีอย่างน่า ต ก ใ จ มีเ งิ นก้อนใหญ่ไว้ใช้ทั้ง ค ร อ บ ค รั ว

ผู้มั้งคั่ง เกิดพฤหัส

ท่านที่เ กิ ด ในวันพฤหัสบดี แน ะนำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปั จ จุ บั นนี้

คุณจะต้องมีส ติยั้ งคิ ด ย้ำทำ เวลาคิดจะทำอะไร

จะต้องระมัดระ วั ง คนบางคนที่เข้ามาหาผลป ระโยชน์ คนบางคนที่พมช่วงชิงความดี ความชอบของคุณไป หลังวันที่ 16 กำลังจะเริ่มต้นแห่งโชค

แ น ะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา ตั้งแต่วันนั้นเลย เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี อ อ กไป นำสิ่งดีๆเข้ามา

ต้นเดือน ห น้ า แ น ะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้า ส ว ด ม นต์เลย แล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ คนเกิดในวันพฤหัส จะต้องทำ

ขอให้เชื่ อในเรื่อง ของการทำน า ย ลองทำดูสักครั้งก็ไม่ เ สี ยห า ย ชีวิตจะดีขึ้น จะมีแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจ เข้ามาในชีวิต ขอให้โชคเข้าข้างท่านด้วย

ร ว ย ล้ น ฟ้ า เกิดจันทร์

ในช่วงอ าทิตย์ที่ผ่านมาโชคชะต า ของคุณโดดเด่น ในเรื่องของ การทำงานแต่เจอปั ญหามาบ่อยครั้ง

อาจจะทำให้คุณรู้สึกต ก ห ล่ น และรู้สึกท้อแท้ในเรื่องของโชคชะ ต า

และช่วงของเ ดื อ น10ถึง11สิ่งใดที่ คุณกำลังทำอยู่จะเริ่มดี จะเริ่มป ร ะสบความสำเร็จ จะมีผู้ใหญ่คอย เ พ่ ง เ ล็ ง

อาจจะทำให้คุณได้รับการเลื่ อ นตำแหน่ง ในช่วงร ะยะเวลาอันสั้น

อีกทั้งยังมี โ ช คในเรื่องของ ส ล า ก ตัวเลข เตรียมตัวรับ ท รั พ ย์ ไ ด้ เ ล ย นะท่าน

ชีวิตดี เกิ ด วั นพุธ

ในช่วงเดื อ นที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันพุธ เห นื่ อ ยกับการทำงาน บางสิ่งบางอย่างที่ต้อง แ บ กรับ ในตัวของคุณ เ พี ย งคน เ ดี ย ว

บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อ ห า ผ ลป ร ะ โ ย ช น์

เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุดท้าย ก็โด นว่าโด นหั ว ห น้ าเพ่ งเล็ งอยู่

ใน 12 วันต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น สิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้สึกว่าไม่ ดี

ก็อย่าลืมที่จะปล่อยวาง สิ่งใดที่และรู้สึกว่า มันดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อไปไ ม่ ต้ อ ง ไ ปส น ใ จ คำ พู ด ใ ค ร

อีกอย่างหนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิต ของคุณเจอปั ญหา ทำให้คุณรู้สึก ท้ อ แ ท้

คุณปล่อยไปเ ล ย ไม่ต้องไปกังวล คิดซะว่าก็แค่เห่า เดี๋ยวมันจะผ่านไปเอง เ ว รใครเวรมัน

เดี๋ยวก็เจอ ชีวิตของคุณจะดีแน่ ถ้าคุณรู้จักปล่อยวาง ยิ่งในช่วง 12 วันต่อจากนี้มีโชคเกี่ยวกับตัวเลข นำทางให้คุณพบกับ ค ว า ม เ จ ริ ญ

รุ่งโรจน์ เกิดวันศุกร์

สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ ช่วงร ะยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอบปัจจุบัน

ชีวิตคุณวุ่นว า ย กลับหน้าที่การงานเป็นหลัก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้อง รั บ ช อ บ

และคุณเป็นจุดศู นย์กลาง ของหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของการรับ ผิ ด ชอบ ก า ร เ ลี้ ย ง ดู กา ร เ งิ น การงาน ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้

อาจจะรู้สึกเ ห นื่อ ยและท้ อแ ท้ เป็นกังวลใจบ้าง แต่ขอให้ทำต่อไป เพราะสิ่งดีๆ กำลังจะ ป ร า ก ฏ

ขึ้นเดือน 11ถึง12 เป็นช่วงเ ปล่ งแสงเปล่งบารมี นำทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์ พบเจอกับความ สุ ข ส บ า ย สิ่งใดที่กำลังรอคอยจะ

ปรากฏให้พบไม่เกิน 10 วันหลังจากขึ้นเดือนใหม่ ชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งที่รอคอยจะทำให้ชีวิตคุณ มีความสุข คนรอบข้างเขาจะมีความ สุ ข ขึ้ น

แ น ะนำว่าอย่าลืมสวดมนต์ภาวนา ส ว ด ม น ต์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชิ น บั ญ ช ร แล้วสิ่งดีๆ จะปรากฏให้พบเจอ

อีกทั้งในช่วงนี้จะมีโช ค ล าภ เกี่ยวกับการ เ งิ น ตัวเลข ส ล า ก ร า ง วั ล จะทำให้คุณได้เงินทอง ก้ อ น โ ต มีกินมีใช้ทั้งครอบครัว ต ล อ ด ทั้งปี