ชะ ต า ข า ขึ้น แ ร งสุดในรอบหลายปี การงานรุ่งเรื อ ง การเงิ นรุ่งโ ร จน์ ถ ามหาโชคก็ได้โ ช ค

ชะ ต า ข า ขึ้น แ ร งสุดในรอบหลายปี การงานรุ่งเรื อ ง การเงิ นรุ่งโ ร จน์ ถ ามหาโชคก็ได้โ ช ค

ไม่ต้องถามหาโช ค โ ชคก็วิ่งเข้าหา ปูเสื่อรอรับเงิน รับทรัพย์ ได้เลย กับผู้ที่เกิด 4 วันต่อไปนี้ ช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป

คุณมีเกณฑ์รว ยแบ บไม่รู้ตัว หรือก็คือร ว ย แบบไม่ทันตั้งตัว ด ว ง การเงินรุ่งมากๆ อาจได้รับทรัพย์ก้อนโต

ได้รับ ม ร ด กจากญาติผู้ใหญ่ ไม่ก็ถูก ห ว ย ร า งวั ลใหญ่ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ร ว ยจนคน อิ จ ฉ า สุดๆ

วันอังคาร

ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องรายจ่ายเอาไว้มากๆ เพราะด ว งคุณจะเป็นประมาณว่าร า ยได้ที่เข้ามาน้อยกว่ารายจ่ายที่อ อ ก ไป ดังนั้นอย่าใช้จ่ายฟุ่ มเ ฟื อ ย

อะไรที่ไม่จำเป็นก็เพ ล าๆ ลงบ้าง อย่าสงสารคนอื่นมากกว่าตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องยืมเงิ นถ้าเป็นไปได้อย่าให้ยืมจะดีที่สุดบ อ ก เลยได้คืนยๅกมากๆ

แถมถ้า ท ว งก็อาจจะมีโ อ ก าสผิดใจกันได้อีกด้ ว ย อย่างที่เขาว่าถ้าไม่ให้ยืมเงินเราอาจจะเสียเพียงเพื่อน แต่ถ้าให้ยืมเราจะเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงิน

หลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปยๅวไปจนถึงปีหน้า ด ว ง ชะต าจะมีคนสูงวัยเข้ามาช่ ว ย เหลือ อุปถัมภ์ค้ำจุน มีโ อ ก าสก้าวหน้าใน ธุ ร กิ จ

วันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีเ ส น่ห์ ใ ค รเห็นใคร รั ก ใครเห็นใครชอบ ดังนั้นร ะวังคำพูดให้มากๆ พูดดีเป็นศรี แ ก่ ตัว พูดม ากก็ระวังป ากอาจจะ มี สีได้

คนเราคนจะรักจะช อ บบางครั้งก็อยู่ที่คำพูด คุณเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วพูดเพราะพูดหวานรับรองได้เลยว่า อ น า ค ตรุ่ง แ น่ น อ น ไปไหนใครก็จะคอยส่ง เ ส ริ ม

ด ว ง ชะต าของคนเกิดวันจันทร์หลังจากกลางเดือนนี้ไปแล้ว ชะ ต าชีวิตค่อนข้างโดดเด่นทั้งในด้านการเงินและการเงิ น จะมีคนผิวข าวรูปร่างสูงโปร่ง บุ ค ลิ ก ดี

นำโชคมาให้ น อ ก จากนี้คนเกิดวันนี้จะมีเกณฑ์ได้โ ช ค ล าภจากการเสี่ ย งโชค มีเกณฑ์ สู งที่จะถูกร างวัลหลั กแ ส น เปลี่ยนชีวิตคุณจากหลัง มื อเป็นห น้ า มื อได้ เ ล ยจ้าาา

วันศุกร์

ช่วงนี้อาจมีเรื่องให้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ มากหน่อย แต่ก็ให้ระวัง อ า ร ม ณ์ ให้มากๆ อย่าใจร้อนไม่เช่นนั้น

อาจทำให้เรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลา ลดการประชดประชันลงให้มากๆ แล้วทุกอย่าง จ ะ ดี เ อ ง

ช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปจนถึงปลายปี ด ว ง คุณมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ อาจได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รวมทั้ง ด ว ง การเงินกำลังรุ่ง

ให้ลองเ สี่ ย งโชค มีโ อ ก าสถูกร างวัลใหญ่ มีเงินเอาซื้อบ้าน ดาวน์รถ แถมยังมีเหลือเก็บ ด ว ง ชะต าของคุณในช่วง 2 ปีจากนี้

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองมีแนวโน้มร ว ย ระดับมหาเ ศ ร ษ ฐี มีเกณฑ์ถูก ห ว ย ร ว ย โชค ตกน้ำไม่ไหล ตกไ ฟไม่ไห ม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จ

วันพฤหัสบดี

ช่วงนี้ระวังว่าคนผิวคล้ำที่เข้ามาหาจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ และยังเป็นคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ค อ ย ขั ด ข ว า งทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น

ไม่สำเร็จ แต่ไม่ต้องเอามาใส่ใจให้เป็นกั ง ว ลมากไป ทำดีเข้าไว้และให้คิดอยู่เสมอว่าคนดีอยู่ที่ไหนใครก็รัก เดี๋ยวเขาก็จะแ พ้ ภั ยตนเองและหลี กห นี ห ายไปจากคุณเอง

หลังจากกลางเดือนนี้ไปแล้ว ด ว ง ชะต าของคุณมีเกณฑ์จะพบความสำเร็จที่ดี มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือ ธุรกิจการง าน ร าบรื่นดีมาก

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคล าภจากการเ สี่ ย งโชค มีโ อ ก าสถูกร างวัลหลักแสนหลักล้าน จะได้เงินไปด าวน์รถ

ดาวน์บ้าน ก็ ค ร า วนี้หละ น อ ก จากนี้ ด ว ง ชะต าของคุณยังมีเกณฑ์ดีรุ่งเรืองไปอีกยๅวๆ ถึงปี 64 กันเลยที เ ดี ย ว