คนที่เ กิ ด ปีนี้เท่านั้น ผ่านเรื่องร้ ายๆไปได้ทุกเรื่อง หากมีคน คิ ด ร้ า ย เขาจะ แ พ้ ภั ย ต น เ อ งเ ส ม อ

คนที่เ กิ ด ปีนี้เท่านั้น ผ่านเรื่องร้ ายๆไปได้ทุกเรื่อง หากมีคน คิ ด ร้ า ย เขาจะ แ พ้ ภั ย ต น เ อ งเ ส ม อ

ปีนักษั ต รต่ อ ไ ป นี้ ที่ไม่ว่าจะเจอ เ รื่ อ ง ร้ า ย แค่ไหนก็เอาอยู่

สามารถ ร อ ด ผ่านมันไปได้ทุกครั้ง

เปรียบเหมือน ดั ง แ ม วเก้ าชีวิต ซึ่งต ามฉบับสำนวนสุภ าษิตไ ท ย

ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้ที่เจอะเจอแต่เรื่องซ้ำ ซ้ อ น ห ล า ยครั้ง

เ จ็ บ หนักแค่ไหนก็สามารถกลับมามีชื่อเสียงที่ดี และมีชีวิตที่ดีได้ดังเดิม ผ่านความเป็นความ ต า ย ร อ ดมาได้ในหลาย ๆ ครั้ง

และสำหรับนัก ษั ต รที่จะมีเกณฑ์เป็นแมวเก้าชีวิต มีด ว งดีในทุก ๆ เรื่องมากกว่าใครไป ต ล อ ดครึ่งปีหลัง นี้ ได้ แ ก่

คนที่เกิด ปีมะเส็ง เกิด พศ 2508 2520 2532 2544 2556

อาจจะเ ห นื่ อ ย ม ากตอนช่วงต้นปี แต่ครึ่งปีหลังปีนี้เป็นเวลาที่จะต้องกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในทุกเรื่อง ไม่มีอะไรทำร้ ายคุณได้เลย

เพร าะ ปั ญ ห าที่ผ่านมาจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีอย่างไม่ต้องวิต ก กั ง ว ล โด ด เ ด่ นสุดก็เป็นเรื่องการงาน ความรัก ด ว งแข็งมาก ยังไงก็ร อ ด

คนที่เกิด ปีมะเ มี ย เกิ ด พศ 2509 2521 2533 2545 2557

สำหรับคนที่ปีมะเมี ย ขอ บ อ กเลยว่ามาแรงสุดๆ เช่นกัน โดดเด่นมากที่สุด ก็จะเป็นเรื่องของความรัก

และ การงาน ที่ไม่มีใครสามารถแตะคุณได้เลย ถึงจะถูกใ ส่ ร้ า ย ก ลั่ น แ ก ล้ ง แค่ไหน สุดท้ายคนคิด ร้ า ยก็จะแ พ้ ภั ยตัวเองไป และคุณจะกลับมาส ด ใ สอีกครั้ง

คนที่เกิด ปีฉลู เกิด พศ 2504 2516 2528 2540 2552

เมื่อเที ย บ ด ว งชะต าของชาวปีฉลูกับปีอื่น ๆ ในครึ่งปีหลังนี้มีด ว งที่แข็งแ ร ง ดุดั น

กว่าใครในทุก ๆ เรื่อง แม้ในบางเดือนมีอุปส ร ร คขัด ข ว างไปบ้าง ในเรื่องการงาน

การเ งิ น ความ รั ก สุขภาพ ก็ต าม แต่สุด ท้ า ย ปั ญ ห าเหล่านั้นจะคลี่ ค ล า ยไปด้วยดี และกลับมารื่ นเริ งได้เร็ววัน ร อ ด ทุกเรื่อง แ น่ น อ น