เห็นเขาดีด้วย ช่วยเหลือบ่อย ต้องรู้จักเกรงใจ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว จ้องแต่จะเอาเปรียบเขา

เห็นเขาดีด้วย ช่วยเหลือบ่อย ต้องรู้จักเกรงใจ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว จ้องแต่จะเอาเปรียบเขา

ยิ่งเจอคนมากขึ้น ยิ่งรู้นิสัยของคนในปุจจุบันมากขึ้น ทั้งเพื่อนที่ทำงาน สมัยเรียน หรือคนใกล้ตัว ส่วนมาก ยิ่งเห็นเขาใจดี ยื่นมือมาช่วยยิ่งเอาเปรียบ ไม่ค่อยเห็นใจอีกฝ่ายเลย

คนที่ชอบจ่ายเงินก่อนไม่ใช่เพราะเขา อ ว ด ว่ามีเงินมาก แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่า มิ ต ร ภ าพสำคัญกว่าราคาค่าอาหาร

คนที่ยอม ย ก ผ ลประโยชน์ให้คนอื่นมากกว่าไม่ใช่เพราะเขา โ ง่

แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปัน คนที่ทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขายอม แต่เป็นเพราะเขามีความรับผิดชอบในห น้ าที่

คนที่ยอมขอโ ท ษก่อนเวลาทะเลาะกันไม่ใช่เพราะเขา ผิ ด แต่เป็นเพราะเขายังแ ค ร์ความรู้สึกของคุณอยู่

คนที่ยอมช่วยเ ห ลื อคุณไม่ใช่เ พ ร าะเขาหวังอะไรตอบแทน แต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็น เ พื่ อ น แ ท้

คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ แต่คนที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่อง ข อ ง เ ข า

บางคนแสดงท่าทางโ ก ร ธที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเ งิ น ทั้งๆที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นเขาเลย

คนบางคนกลับทำตัว ฉ ล า ดยืมแล้วไม่ ย อ ม คื น คนประเภทนี้สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายต า ของผู้คน

3 สิ่งที่น่า เ สี ย ด า ยที่สุดหากเกิดเป็นคนแล้วไม่รู้จัก

1 ไม่รู้จักกล่าวขอ โ ท ษ

ไม่ว่าจะถูกหรือผิ ด ห ากไม่ใช่เรื่องร้ า ย แ ร งอะไร อ ภั ย ให้ก็ควรอ ภั ยอย่าได้ถือ โ ท ษ โ ก ร ธ

ใครนานไม่มีใครเกิดมาเพื่อทำต ามความต้องการของคนอื่นถ้าต้อง โ ก ร ธทุกคนที่ขั ด ใ จสุดท้ายจะไม่เหลือใคร

2 ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ให้ความสำคัญเรา

บางคนทำดีกับคนไกลตัวทำชั่วกับคนใกล้ชิด แ น่ น อ นว่าทุกคนต้องการเป็นที่ ย อ ม

รับแต่ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเพื่อเอาใจคนอื่นไปซะ ห ม ด แ ค ร์คนที่ควรแคร์ใส่ใจคนใกล้ตัวให้มากๆจะดีกว่า

3 ทำตัวเเ ย่ๆกับคนที่ทำดีกับคุณ

การทำตัวเเย่ๆหรือเอาเปรี ย บคนที่ดีกับคุณนั่นไม่เรียกว่าฉลาดแต่เรียกว่าฉ ว ยโอ กาสเพราะ

เขาหยิบยื่นความจริงใจให้แต่คุณกำลังทำลายมันด้วยความเห็นเเ ก่ตัวสุดท้ายจะไม่เหลือใครที่จริงใจรอบตัวคุณ

สิ่งที่คุณจะเ สี ย ด า ยที่สุดนั่นคือรักคนอื่นมากกว่าตัวเองมหาเ ศ ร ษ ฐีลีกาซิงก ล่ าวว่ายืมอะไร

ย ากที่สุดยืมเงินคนที่กล้าให้คุณยืมเงินคือผู้อุปถัมภ์ของคุณคนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

หากคุณมีวาสนาได้พบเจอต้องอย่าเอาเปรียบเขาตอนที่คุณลำบากแล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ไม่ใช่ว่า

เพราะเขามีเงินมากแต่เพราะน้ำใจของเขาที่ช่วยดึงคุณให้ขึ้นจาก หุ บ เ ห ว ของความ ลำบ าก

ที่ให้คุณยืมนั้นไม่ใช่เงินแต่มันคือความเชื่ อใจความไว้ใจเพราะเชื่ อในศักยภาพของคุณว่า

เมื่อคุณผ่านพ้นความลำบ ากมาได้คุณจะ ต อ บแทนน้ำใจเขาคืนด้วยการคืนเงินที่ยืมไป

คนยืมเงินอย่าได้เหยียบย่ำคำว่าน้ำใจที่ใครเขาให้มาด้วยคำว่าเสียสัจจะเพราะมันคือการ

ล้ ม ล ะ ล าย ที่ส า หั สที่สุดในชีวิตคนเราเงินทองแค่ของน อ กกายหาเพิ่ม

เ มื่ อ ไ หร่ ก็ ไ ด้ มิ ต ร ส หา ย ที่จริงใจคือทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

ขอบคุณที่มาbitcoretech