ผู้ที่เ กิ ด 4วั น นี้ จ ากชีวิตแค่เ ค ยลำ บ า ก ต กต่ำ ใช่ว่าวันนี้จะ ร ว ยไม่ได้ ม ห า โ ช คของคุณแล้ว ได้ลาภ ได้บ า ร มี รับเงิ นเข้า ก ร ะเป๋า รั ว ๆ

ผู้ที่เ กิ ด 4วั น นี้ จ ากชีวิตแค่เ ค ยลำ บ า ก ต กต่ำ ใช่ว่าวันนี้จะ ร ว ยไม่ได้ ม ห า โ ช คของคุณแล้ว ได้ลาภ ได้บ า ร มี รับเงิ นเข้า ก ร ะเป๋า รั ว ๆ

ชี วิ ต เกิดพฤหัส

วันพฤหัสบดีแนะนำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณจะต้องมีสติยั้งคิ ดย้ำทำ

เวลาคิดจะทำอะไรจะต้องร ะมัดร ะวังคนบางคนที่เข้ามาหาผลปร ะโยชน์คนบางคนที่พมช่วงชิงความดีความชอบของคุณไป

หลังวันที่16กำลังจะเริ่มต้นแห่งโชคแนะนำว่าให้ส ว ด ม นต์ภาวนาตั้งแต่วันนั้นเลยเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออ กไปนำสิ่งดีๆเข้ามา

ต้นเดือนหน้าแน ะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้าส วดมนต์เลยแล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ

คนเกิดในวันพฤหัสจะต้องทำขอให้เชื่ อในเรื่องของการทำน ายล อ งทำดูสักครั้ง

ก็ไม่เสี ย ห ายชีวิตจะดีขึ้นจะมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจเข้ามาในชีวิตขอให้โชคเข้าข้างท่านด้วย

เปลี่ยนวันจันทร์

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโช ค ชะ ต าของคุณโดดเด่นในเรื่องของการทำงานแต่เจอปัญหามาบ่อ ย

ครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกตกห ล่ นและรู้สึกท้ อแ ท้ในเรื่องของโช ค ชะต าและช่วงของ

เดือน พย ถึง ธ ค สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่จะเริ่มดีจะเริ่มปร ะสบความสำเร็จจะมีผู้ใหญ่คอ ย

เ พ่ ง เ ล็ ง อาจจะทำให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งในช่วงร ะยะเวลาอันสั้นอีกทั้งยังมีโชคในเรื่องของส ล ากตัวเลขเตรีย มตัวรับ ท รั พย์ได้เลยท่าน

เกิ ดวันพุธ

เดือนที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันพุธเหนื่อ ย กับการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแบกรับในตัวของคุณ เ พี ย งคนเดียวบางครั้งอาจ

จะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อหา ผ ลปร ะโยชน์เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุดท้ายก็โดนว่า

โ ด น หัวหน้าเพ่ งเล็ งอยู่ใน12วันต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นสิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้สึกว่าไม่ดี

ก็อย่าลืมที่จะปล่อ ย วางสิ่งใดที่และรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดใครอีกอย่าง

หนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิตของคุณเจอปัญห าทำให้คุณรู้สึกท้อแท้คุณปล่อ ย ไปเลยไม่ต้องไปกังวลคิดซะว่าก็แค่เ ห่ า

เดี๋ยวมันจะผ่านไปเองเ ว รใครเว รมันเดี๋ยวก็เจอชีวิตของคุณจะดีแน่ถ้าคุณรู้จักปล่อ ย วางยิ่งในช่วง12วันต่อจากนี้มีโช คเกี่ยวกับตัวเล ขนำทางให้คุณพบกับความเจริญ

วันศุกร์

สำหรับท่านที่เกิ ดในวันศุกร์ช่วงร ะยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอ บปัจจุบันชีวิตคุณวุ่นวายกลับหน้ าที่การงานเป็นหลักมีหลายสิ่งหลายอย่าง

ที่จะต้องรับชอบและคุณเป็นจุดศู นย์ก ล างของหลายสิ่งหลายอย่างทั้งในเรื่องของการรับผิดชอบการเลี้ ย งดูการเงิ นการงานทุกสิ่งทุก

อย่างคุณเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้อาจจะรู้สึกเหนื่อ ย และท้อแท้เป็นกังวลใจบ้างแต่ขอให้ทำต่อไปเพราะสิ่งดีๆกำลังจะปรากฏ

ขึ้นเดือน พย ถึง ธ ค เป็นช่วงเปล่งแสงเปล่งบารมีนำทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์พบเจอกับความสุขสบายสิ่งใดที่กำลังรอคอ ย

จะปรากฏให้พบไม่เกิน10วันหลังจากขึ้นเดือนใหม่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นสิ่งที่รอคอ ย จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขคนรอบข้าง

เขาจะมีความสุขขึ้นแนะนำว่าอย่าลืมส วดมนต์ภาวนาส วดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ชินบัญชรแล้วสิ่งดีๆจะปรากฏ

ให้พบเจออีกทั้งในช่วงนี้จะมีโช ค ล าภเกี่ยวกับการเงินตัวเลขสลากรางวัลจะทำให้คุณได้ เ งิ น ท อ ง ก้ อ น โ ต

ที่มา สบา ย ต า