โบ ก มือลา ความ จ น อันไม่มีจะ กิ นได้เลย 6 อั นดั บปีนักษัต ร ต่อจากนี้ หมดเค ร าะห์ร้ า ยสักที เตรี ย ม มีเ งินเก็ บเป็ นล้ าน

โ บ ก มือลา ความ จ น อันไม่มีจะ กิ นได้เลย 6 อั นดั บปีนักษัต ร ต่อจากนี้ หมดเค ร าะห์ร้ า ยสักที เตรี ย ม มีเ งินเก็ บเป็ นล้ าน

คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การก อ บโก ยเงินในช่วงเดือนนี้จะทำให้คุณได้รับทรัพย์แบบไม่ทันค าดคิดค าดฝั นกันเลยทีเดียว และด ว งการเงินของคุณในปีนี้จะสดใส ทำอะไรป ร ะ สบความสำเร็จ

อั น ดั บที่ 6 ปีชว ด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทนทรม านในเรื่องเงิน เดื อ ดร้อนกับการหาเงินมากๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็ บ และยังมีปัญห าในเรื่องความรักที่ไม่ลงเอ ยหรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็

จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีป ร ะ โยชน์ต่อชีวิตคุณเลย ด ว งชะต าของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเล วร้ ายเหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมดโ ศกแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็น

หลังมือ เรื่องทุกปัญห าต่างๆ จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุ ญมากๆ จะช่วยหนุนนำคุณไปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้ านเล็กๆ ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผ ลบุญของความซื่อสัตย์ที่ คุณได้สร้างไว้

อั น ดั บที่ 5 ปี ร ะ กา

คนที่เกิดปีนักษัตร ร ะ กา ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญ หาอุปสรรคป ร ะ ทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อ ยใจคิดมากไดด้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภา ร ะ ห นี้สินของคุณจะ

หมดไปในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปัญ หาเล็กๆ น้อ ยๆ ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอ ยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อ ย บอ ก เลยว่าเป็นเดือนของ

คุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มป ร ะ สบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้ แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆ

อั น ดั บที่ 4 ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญทั้งปัญ หาทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออ ก ใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ป ร ะ สงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลางปีเข้าสู่ปลายปีแล้ว

ด ว งของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาป ร ะ เสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศป ร ะ เสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงินแล้วนั้น บอ ก เลยว่าจะได้จับเงินแสนเงินล้ านแน่นอ น มีเกณฑ์ได้ถูกสล ากถูกร างวัล

ได้ลาภลอ ยก้อนใหญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเว ร ผลบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นเคร าะห์ก ร รมที่ป ร ะ สบอยู่ ชะต าจะดีจากนี้ยาวไปถึงช่วงกลางปีหน้า จะด ว งขึ้นอย่างถึงที่สุด

หากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะป ร ะ สบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ชร์เก็ บ ด วงนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอ ญ สาธุ ส าธุ เป็นจริงเถิ ด

อั น ดั บที่ 3 ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2ถึง3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด วงชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภา ร ะ ห นี้สินที่ไม่ต้องบรรยายมาก แต่ทว่าด ว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่

เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรี ย มตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอดจะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัด แน่นอนว่าการงานของ

คุณจะป ร ะ สบความไหลลื่นดีมากทุกอย่างเป็นไปได้สวย อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้ แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆเป็นจริงเถิด

อั น ดั บที่ 2 ปีกุน

ปีกุนนั้น ค่อ ยข้างทรมานกับการทำงานอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึงกับต้องอดมื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ด ว งชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยน

ไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรง โชคชะต าจะเข้าข้างช่วยนำพาให้ด ว งของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่มป ร ะ สบความสำเร็จ

จากคนไม่มีเงินเ ก็ บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อ ย และนอ ก จากจะได้ปลดห นี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเสี่ยงโชคเล็กๆ น้อ ยๆ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้ แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุเป็นจริงด้วยเถิด

อั น ดั บที่ 1 ปีขาล

ขาล ในช่วงที่ผ่านมานั้นด ว งไม่ค่อ ยดีทำอะไรก็จะเหนื่อ ยไม่ค่อ ยป ร ะ สบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงตกต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ด ว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไป

จนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะหม ดเคร าะห์หม ดโศก โชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ด ว งจะดีอย่างมาก ยิ่งเรื่องของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจ

วาสนา ผลบุญจะช่วยป ร ะ คับป ร ะ คองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆ

ที่มา wingnaikun