ดีต่อใจ 10ข้อ คิ ด อั น ทรงคุณค่า ม ห า ศ าล คนที่ได้ อ่ า นถือว่ามี บุ ญ มาก

ดีต่อใจ 10ข้อ คิ ด อั น ทรงคุณค่า ม ห า ศ าล คนที่ได้ อ่ า นถือว่ามี บุ ญ มาก

ในแต่ละวันเรามักจะเจออะไรที่มีทั้งดีและไม่ดี ล อ ง อ่ าน บทคว ามนี้ดู ชีวิตคุณจะมีพลังขึ้นมาก อย่างบ อ กไม่ถูกเลยละคะ

1 เมื่อใดที่โ มโ ห ลอ งนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิ ตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้อ งไปเสี ยเวลากับเรื่อ งไม่เป็นเรื่อ ง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึก แ ย่ๆเลย

2 ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด ทุกเรื่อ งที่เกิดขึ้นหากลอ งดูดีๆจะพบว่า มีแต่ ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจ หากทำถูกใจยังไงเขาก็มอ งว่าไม่ผิ ด แต่ หากทำไม่ถูกใ จต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมอ งว่าผิด เพราะฉะนั้ น อย่ าไปเก็ บเอามาคิด เพราะ ไม่มีใครเอา ใ จใครได้ทุกคน

3 เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบ ลอ งปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิ ดเล็กคิดน้อยเสี ยเวลา ซื่อสั ต ย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี แค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใ จได้แล้ว

4 เมื่อใดที่กลั ดกลุ้ มใ จ ลอ งสุดลมห ายใจลึกๆแล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ทุกวินาทีที่ผ่านไป กำลังบอกเราว่า เวลาขอ งเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

5 การได้พบหน้ ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมัวมาท ะเล าะ กัน ในเรื่อ งที่ไม่เป็นเรื่อ งไปทำไม

6 อาจไม่ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเศ ร ษ ฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เศร ษ ฐีโห ย หาก็เป็นได้ แค่สุขภาพแข็งแsงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโร งพย า บ าล ก็นับว่าโช ค ดีกว่าคนอื่นๆ อีกมากเพียงใด

7 ความสุขง่ายๆที่เรามอ งข้าม วันนี้ยังกิ นข้า วได้ ยังนอนหลั บสบาย มีบ้านให้หลบฝนหลบแด ด มีเสื้ อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้มีคนรักอยู่ข้างกาย ยังอ่ านเฟ สเล่ นไล น์ อ่ านบทความดีๆแ บ บนี้ได้ แค่นี้คุณก็ถือว่าโช ค ดีกว่าใครๆอีกหลายๆคนแล้ว

8 เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสี ยใ จ ลอ งปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเสียง คนที่รวยล้ นฟ้า หรือ คนที่รักกัน สุดท้ายก็แค่คน ที่เคยมาเยื อนโ ล กใบนี้

9 เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแ ย่ ง อะไรไป ให้ลอ งไ ตร่ตรอ งดูไม่มีใครครอบครอ งสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและไม่มีใครเป็นเจ้าขอ งสิ่งใดแท้จริง แม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้อ งคืนสู่ธรรมช าติ

10 เรื่อ งหลายๆเรื่อ งที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่ วครู่ ชั่ วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปทุ ก ข์เข้ามาแปปๆเดี๋ยวก็ผ่านไปสุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป

ที่มา arอmyendee