คนโบ ร าณ ท่ านว่า สิ่งนี้เรี ย ก ท รั พย์เข้าบ้านได้เป็นก อ บ เป็นกำ ต้องมีไว้ ติ ด บ้าน เงิ น ทองเข้าบ้าน ต ล อ ด

คนโบ ร าณ ท่ านว่า สิ่งนี้เรี ย ก ท รั พย์เข้าบ้านได้เป็นก อ บ เป็นกำ ต้องมีไว้ ติ ด บ้าน เงิ น ทองเข้าบ้าน ต ล อ ด

มักจะมีความเชื่ อของคนโบราณแต่อดีตก าลที่บอ กเล่าสืบทอดมาสู่รุ่นลู กรุ่นหลานกันอยู่บ่อยๆ และส่วนใหญ่ตำราบอ กเล่าจากคนโบราณก็มักจะเป็นดังนั้นเสมอๆ

อย่ างเรื่องการเรี ย กเงิ นทองเข้าบ้าน โด ย การใช้หลักฮ ว งจุ้ ยของตัวบ้าน คนโบราณก็บอ กไว้ถึงของ 4 อ ย่ าง

ที่เอาวางไว้ในบ้านให้ถูกตำแหน่ง จะช่วยในเรื่องการเงิ น การงาน โชคล าภให้ดี จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเ ล ยจ้า

1 ไ ข่ไก่ เสมือนไ ข่ทองคำ คนโบราณเปรียบไ ข่เหมือนกับทองคำอันล้ำค่า ดังนั้นควรวางไ ข่จำนวน 8 ฟอง ไว้ในตะกร้าที่สวยงามเอาไปวางไว้ในห้องครัว

เหมือนการมีทองคำไว้ในบ้าน ส่วนเลข 8 ก็คือเลขทางด้านการเงิ นโดยเฉพาะ จะทำให้มีเงิ นไหลมาเทมา วิธีนี้เป็นการทำเพื่อเส ริมด้านการเงิ นได้เปนอย่างดี

2 จานชาม ช่วยเสริมทรั พย์ จานชามเป็นของใช้จำเป็นที่ต้องมีติ ดไว้ในบ้านอยู่แล้ว และต ามคำบอ กเล่าของคนโบราณ เชื่ อว่า จานชามนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์

มีพ ลังช่วยในเรื่องของด้านการเงิ นให้เป็นไปในทิศทางที่ดี มีความมั่งคั่งร่ำรว ย รวมถึงเสริมในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ดังจะเห็นได้ว่าต ามภัตต าคารหรือร้านอาหรใหญ่ๆ จะใช้จานชามที่มีทรงกลม และเป็นสีขาวสะอาดก็จะยิ่งดี

3 เต าผิง ไ ฟ ช่วยในเรื่องโชคล าภ ตำแหน่งที่ดีในการตั้งเต าไ ฟ เต าแก๊ส คือตั้งติดกับผนั งหรือ กำแพ งทึบ วางไว้ให้ชิดกับผนัง กำแพงจะดีที่สุด

เมื่อวางถูกตำแหน่งจะทำให้เราได้รับพ ลังในด้านโชคล าภ ในด้านการเงิ นที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากวางเต าไ ฟ เต าแ ก๊ สไว้กลางห้องครัว จะทำให้บ้านมีปั ญหา ดังนั้นจึงไม่ควรปล่ อยเอาไว้กลางห้องครัวหรือ กลางบ้าน

4 ข้าวสาร ช่วยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณมักจะสอนลูกสอนหลาน ให้มีข้าวสารเต็มถังอยู่ตลอดเวลา อย่ าให้ได้ขา ด เพราะเชื่ อกันว่าการมีข้าวสารไว้เต็มถังตลอด

ก็จะทำให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ อ ด อ ย าก มีกินมีใช้ตล อด เหมือนกับข้าวสารที่มีอยู่เต็มถังนั่นแหละ รวมถึงในเรื่องการงาน การเ งิน ทำอะไรก็จะราบรื่นไม่ติ ดขั ด

คุณลองทำดูเลยค่ะ หากไม่เ ชื่ อ ว่าวางของ 4 อย่างนี้ไว้ถูกตำแหน่งต ามความเชื่ อของคนโบราณบอ กไว้หรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่าการเงิ นติ ดขั ดหรือไม่คล่อง

ก็ลองวางให้ถูกตำแหน่ง แล้วเตรียมตัวรับทรั พย์เข้าบ้านกันเลย นี่เป็นเพียงคำบอ กเล่าและความเชื่ อต ามหลักฮวงจุ้ยของคนโบราณ เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่ าน

ที่มา sanjuans