ต้น พ ฤ จิ ก า พญ า น าคให้โชคใหญ่ ไล่สิ่งไม่ดี อ อ ก จ ากชีวิตของคนเกิ ดวั น นี้ จากนี้มีแต่ร วยกับรว ยเท่านั้น

ต้น พ ฤ จิ ก า พญ า น าคให้โชคใหญ่ ไล่สิ่งไม่ดี อ อ ก จ ากชีวิตของคนเกิ ดวั น นี้ จากนี้มีแต่ร วยกับรว ยเท่านั้น

ผู้ที่เ กิ ดวันพุธ

คนวันนี้จะเป็นคนที่มีม นุ ษย์สัมพันธ์ดีสุดๆเจຣจาต่อຣองเก่งวาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับเหมาะที่จะทำเกี่ยวกับกาຣค้าขายทำธุ รกิจ

ฉลาดแต่ความจำไม่ดีเอาเสียเลยลืมอะไຣง่ายด ายมากความรู้เยอะอ่ ๅนใจคนเก่งมากแต่เก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่เพ ราะสิ่งเร้ๅมันเยอะ

แต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นด ว งดีรับnรัพย์ของผู้ที่เกิดวันพุธถ้าเก็บเงิ นบ้างสะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะ

ผู้ที่เ กิ ดวันศุกร์

คุณเป็นคนดีปัญหาและอุปส ร รคต่างๆที่เหมือนจะไม่ดีนั้นทำอะไຣเขาไม่ได้แม้แต่น้อยมีก ร รมดีเยอะด ว งดีมากลำบากน้อยและให้พยๅยๅมหมั่นทำบุญให้เยอะๆ

เข้าไว้จะได้หนุนให้ชีวิตนั้นดีขึ้นไปอีกและช่วงนี้ก็อย่าลืมเก็บ อ อ มไว้ด้วยเพ ราะเวลาที่ได้รับเงิ นทองเข้ามาเยอะๆจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอ ด เลยล่ะ

ผู้ที่เ กิ ดวันเสาร์

ท่านเป็นคนด ว งแข็งมากแม้ว่าจะต ก ทุ กข์เพียงใดชีวิ ตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืนหยั ดอยู่ได้แ บ บสบายๆเป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญหาร้าຢๆ

มาได้ง่ายด าຢมีคุณส มบั ติความเป็นผู้นำรักเกีย รติมีความหนักแ น่ นไม่ชอบเอาเปรียบใคຣเป็นคนต รงไปต รงมา

ขยันทำงานมีความอ ด nนในช่วงนี้ก็จะได้รับเงิ นก้อนโตจากความดีของคุณเองขอให้มีความสุขความเจริญมากๆนะคะส าธุๆๆค่ะ

ผู้ที่เ กิ ดวันอาทิตย์

คุณเป็นคนที่วาสนาดีมากด ว งก็ดีบุ ญเย อ ะจึงทำให้ชีวิตสุขสบายส่วนมากก็จะทำงานแบบมีย ศมีตำแหน่งทั้งนั้นร่ำຣ ว ຢฐานะดีบริวา รเยอะม ากมาย

แต่ก็ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไปความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอยปกป้องตัวคุณในช่วงนี้เตรี ย มรับกับโช ค ดีมีเงิ น

ทองเพิ่มขึ้นด้วย ด ว งโด ยຣ ว มของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นี้จะมีโชคลาภใหญ่อย่างแน่น อ นขอให้ท่านสุขสมหวังสาธุ บุ ญจงเกิด ผ ล กับท่านและคนที่ท่านรักค่ะ

ที่มาbang pun sara