เผ ย วิ ธีการใส่บาตร ต ามวันเ กิ ด เ ส ริ มศิริมงคลชีวิตเพิ่มความร่ำร ว ย มั่งมี รับ ท รั พ ย์ โ ก ย เ งิ น รั วๆ

เผ ย วิ ธีการใส่บาตร ต ามวันเ กิ ด เ ส ริ มศิริมงคลชีวิตเพิ่มความร่ำร ว ย มั่งมี รับ ท รั พ ย์ โ ก ย เ งิ น รั วๆ

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล และวันนั้นพระภิกษุจะมีการเทศนาธรรมที่วัด โดยคตินิยมการเข้าวัดทำบุญนั้นน่าจะมีมาแต่สมัยพุทธกาล

วันนี้ทางเราอย ากจะ ช ว น เพื่อนๆ มาใส่บาตรจะเป็นตัวช่วยกร ะตุ้นให้ด้านของพลังงานบวกได้ทำให้มีเสน่ห์มีศักยภาพ

ในการทำบุญตักบาตรก็ทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้หากทำถูก วิ ธี จะทำให้รวยได้เลยทีเดียวเกิดความเป็นสิริมงคล แ ก่ ชีวิตโดยการใช้นมสดน้ำผึ้งและกล้วยสุก

น อ กจากนี้ยังทำให้คนรักทำอะไรก็ปร ะสบความสำเร็จได้มาดูว่าก่อนจะตักบาตรนั้นจะต้องเริ่มอย่างไรบ้าง

การเริ่มตักบาตรให้ได้บุญต้องทำ แ บ บนี้

ก่อนอื่นเลยตั้งใจให้ดีว่าต้องการจะทำบุญตักบาตรตั้งจิตให้มั่นที่อ ย ากจะทำบุญแล้วก็ขอพรให้สมหวังไม่อับ จ น ปั ญ ญ า

ขอให้มี ส ติ มี ส ม า ธิมี ปัญญ าในการจัดการกับทุกอย่างก่อนจะใส่ก็ไปจัดการจุ ดธูป3 ด อ กกลางแจ้งก่อนนะทำการขอขมา

โดยเริ่มที่ให้สวดนะโม3จบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้าก ร ร มนายเว ร ศั ต รูหมู่ ม า รหมู่พาลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิ กร รม

ให้ข าดจากกันพอกล่าวเสร็จแล้วก็เอาของที่เตรียมไว้สำหรับใส่บาตรนั้นมายกขึ้นท่วมศีรษะพร้อมกับกล่าวค าถ านี้

เริ่มที่ตั้งนะโม3จบแล้วกล่ าวดั งนี้

นะโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติปร ะสิทธิลาภา

ปะสันตะจิต ต า ศรัทธาโหนติปิยังมะมะ

สัพเพชะนาพะหูชะนา

สัพเพทิสาสะมาคะ ต า

กาละโภชนะวิกาลโภชนา

อาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโรสัพพะลาโภนิรันตะรัง

ตะมะหังสังฆังสิร ะสานะมามิ

พอสวดจบแล้วให้ก ล่ าวคำนี้ต่อได้เลย

ข้าพเจ้าใส่บาตรถวายพร ะพุทธพ ร ะธรรมพ ร ะสงฆ์ผู้ปฏิบัติทั้งหลายขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดินน้ำลมไฟจงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาขอให้

เอ่ยชื่อตัวเองวันเดือนปีจงสว่างไสวปรากฏในแดนพุทธศาสนาขอความไม่มีความจนความทุ กข์จงอย่าได้เกิดแ ก่ข้าพเจ้าอีกเลย

พอเสร็จจากการตักบาตรแล้วก็ให้ตั้งนะโม3จบอีกแล้วก็ให้กล่ าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแ ด่ พ ร ะสัมมาสัมพุทธเจ้า5พร ะองค์

ขอให้ทุกพร ะองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น

เกิดสภาวธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญและขออุทิศให้เจ้า ก ร รมนายเว รทุกภพทุกชาติศั ต รูหมู่ ม า รหมู่พ าล

ทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิ ก ร ร มขอให้ ข าดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์

ค้ำจุนข้าพเจ้าหากเตรียมน้ำมาก็ ก ร ว ดน้ำด้วยจะดีมากๆเลยโดยจะต้องกรวดน้ำให้ถูกหลักดั งนี้เ ล ย

การ ก ร ว ดน้ำและคำ อ ธิ ษ ฐ าน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองได้ทำโดยสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญทั้งหลายไปหายัง

พ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้ รั ก ษ า

บ้านเมืองทุกฝ่ายทุกแห่งทุกที่อันรั กษ าสถานที่นี้

เป็นปร ะธานและรักษ ายังภายบนอากาศอันมีความหมายมีอากาศ า เ ท ว ด าพร ะย าอินทร์พร ะพรหม

พร ะย ายมราชครูอาจารย์เทวดาทั้งหลายสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายที่ไว้อยู่

ในบ้านทั้งหลาย ตล อ ด จ น เจ้ากรร ม น า ยเ ว รของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ

ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีเป็นสั ต ว์ก็ดีเป็นเ ป ร ต วิสัย สั ม ภ เ ว สีที่ไหนหรือเป็น โ ร คาพย าธิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

เอ่ยชื่อตัวเองก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศาลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอให้มีความสุขความสบายด้วยกันทุกฝ่าย

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองได้ทำในครั้งนี้ขอให้นายหนังสือทั้ง32องค์จดเอาลายหมายเอา

ชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรคำอย่าได้ผิดพลาดหรือ สู ญ ห ายฉายะอิวะขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้

เป็นดังร่มเงาติดตามข้าพเจ้าไปในทุกภพชาติและนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปจนถึงพร ะนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญ

ด้วยคำอ ธิ ษ ฐ านของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อตนเองขอพร ะแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบไว้ด้วยเทอญ

พอกล่าวเสร็จแล้วก็ทำการกรวดน้ำลงพื้นดินได้เลยทำต ามนี้จะเป็นการ ก ร ว ดน้ำตักบาตรที่ได้บุญกุศลยิ่ง

สำหรับใครที่ไม่มีเวลาทำบุญทำทานเลยลองหาเวลาตื่นเช้ามาตักบาตรหน้าบ้านตัวเองง่ายๆก็ได้นะ

โดยไม่ต้องไปถึงวัดเลยใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นหากทำได้จะเป็นการเสริมสิริมงคลและปร ะสบความสำเร็จให้กับชีวิตเป็นอย่างมากเลยค่ะ

ขอให้ท่านและครอบครัวจงหมด ทุ ก ข์หมด โ ศ ก พบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป สาธุ

ที่มาdeesoulmuch