บนไว้เยอะ จ น ลื ม ทำให้ชี วิ ต ทำมาหากินไม่ขึ้นสักที มีวิ ธี แ ก้ เพี ย งทำต ามนี้ เห็นผ ลทันต า

บนไว้เยอะ จ น ลื ม ทำให้ชี วิ ต ทำมาหากินไม่ขึ้นสักที มีวิ ธี แ ก้ เพี ย งทำต ามนี้ เห็นผ ลทันต า

การบนบ า นศาลกล่ า ว ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่ อส่วนบุคคล เพื่อให้ความกระจ่างแจ้งในประเด็นปัญหานี้ ต ามหลักพร ะพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเชื่ อมั่นในศักยภาพของตนเอง

ในชีวิตที่แต่ละคนแต่ละท่านมีความสุข ความสำเร็จต่าง ๆ ล้วนเกิดจากเหตุที่เราประกอบขึ้น หาใช่เพราะเชื่ อว่า มีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่บนบ า นศาลกล่ า วแต่อย่างใดไม่

เคยสงสัยตัวเองไหม ทำไมชีวิตทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ ไปซะหมด นั่นอาจเป็นเพราะบางทีเราไปเผล อ บน เผลอ ก ล่ า วไว้ที่ไหน แล้วก็ลืม นึกไม่ออ ก สิ่งนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเราติ ดขัด

ลองมาดูวิ ธีขอขมานะ เผื่อมีประโยชน์กับหลายคนอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจนะค่ะ มีครูบาอา จ ารย์ท่านบอ ก มาเลยอย ากบอ ก ต่อขอบอ ก ทำแล้วดีจริงๆ นะเห็นทันตาไม่เชื่ อ อย่าล บหลู่

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 พร ะพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อันเชิญท่านมาเป็นองค์ประทาน หรือใครจะซื้อใหม่ก็ไม่ว่าแล้วเอาไปถวายวัดเพิ่มบารมีให้คนกราบไหว้เน้นไว้ในโบสถ์หรือศาลา

2 ผ ลไม้ 5หรือ 7 อย่าง ต้องมี กล้วยน้ำหว้า 1 หวี มะพร้าว1ลูก สับปะรด1ผล ผ ลไม้ตามฤดูกาล

3 พวงมาลัย ด าวเรือง 3 พวง

4 น้ำเปล่า 1 ขวด

5 จุดธูป 16 ดอ ก

6 หมากพลู บุหรี่ 5 มวน

7 เทียนขาว 2 เล่ม

8 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว1ขวด

จากนั้นกล่ า วตามดั งนี้

ข้าพเจ้าเอ่ย ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด

ขออันเชิญองค์พร ะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพย าน ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่องสังเ ว ยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลูกเคยบนบ า นศาล

กล่ า วรวมทั้งสาบ า นมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต าม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่ านี้

เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถ อ นคำสาบ า นคำบนบ า นศาลกล่ า วทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบ า นศาลกล่ า วอีกก็จะกล่ า วบนบ า นใหม่อีกรอบในคราวต่อไป สา ธุ สาธุ ส าธุ

ทำแล้วห้ามขอพรใดๆนะ พอจบสาธุให้ปักธูปเลย หลังจากลาแล้วก็ขอพรได้ ในเรื่องที่ต้องการ

เห็นแล้วว่าดีมากๆค่ะ อย ากให้ทำนะ ไม่ยุ่งย ากเลย ล อ งดูนะ