แ น ะ วิ ธี การใส่บา ต ร เสริมศิริมง ค ล ชี วิ ต ทำแล้ว ได้ บุ ญ ม าก นำพ าชีวิตดียิ่ งๆขึ้ นไ ป

แ น ะ วิ ธี การใส่บา ต ร เสริมศิริมง ค ล ชี วิ ต ทำแล้ว ได้ บุ ญ ม าก นำพ าชีวิตดียิ่ งๆขึ้ นไ ป

คนที่ชอบทำบุญ ใส่บาต รอยู่เป็นประจำ ก่อนจะออ ก ไปใส่บาต ร ให้ตั้งใจให้ดี ตั้งจิต ตั้งใจ

ทำบุญใส่บาต รกันนะคะ ขอให้สมหวัง ไม่อับจนปัญญา ชนะทุกสิ่ง อุดมสุขสมบูรณ์

ใส่บาต รให้จุดธูป 3ดอ ก กลางแจ้ง ขอขมากรร ม โดย ตั้ง นะโม3จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอ ข ม า ก ร ร ม ต่อเจ้ากรร มนายเว ร ศั ต รู หมู่ม า ร หมู่ พ าล

ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรร ม ให้ข า ดจากกัน จากนั้นนำของที่จะใส่บาต รใส่ถาดที่เตรียมใว้

แล้ว ยกขึ้นหัวพร้อมกับ กล่ าวคาถา คาถาพ ระสีวลีฉันข้าว

นะโม3จบ

นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะ สันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยังมะมะ

สัพ เพชะนา พะหูชะนา สัพ เพทิสา สะมาคะต า

ก า ละโภชนะ วิกาลโภชนา อา คัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้าใส่บาต รถวายพ ระพุทธ พ ระธรรม พ ระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีทั้งหลาย

ขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดิน น้ำ ลมไฟ จงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุงศาส นา ขอให้ชื่อ วดป จงส่ว่างไสว ปรากฎในแดนพุทธศาส นา ขอความไม่มี ความจ น ความทุ กข์ จงอย่าได้เกิดแ ก่ข้าพเจ้าอีก

หลังใส่บาต รเสร็จทุกครั้ง ให้ตั้ง นะโม 3 จบ

แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พ ระองค์ ขอให้ทุกพ ระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญ บ า ร มีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา

จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้ากรร มนายเว ร ทุกภพทุกชาติ วิ ญญาณ ศั ตรูหมู่ม า รหมู่พาล เช่น มนุ ษ ย์หุ้นส่วนเพื่อนในครอบครัว ทุกภพทุกชาติ เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี

ขอให้อโหสิก ร รม ขอให้ข า ดจากกัน ณเดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า หรือถ้าเรา เตรียมที่กรวดน้ำไปด้ว ย ก็สาม า รถใช้การกรวดน้ำได้ดังต่อไปนี้

คำกรวดน้ำลงดิน หรือคำอธิ ษ ฐ าน จิ ต

ด้ว ยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ได้ทำโดยความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ด้ว ยกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลายไปหายัง พ่อ แม่ บุพการีและบรรพบุรุษ

ที่ล่วงลับไปแล้ว และมเหสิกขาเทวบุต ร เทวดาผู้รั ก ษ าบ้านเมือง เหมืองฝายทุกแห่ง ทุกที่อันรั ก ษ าสถานที่นี้เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบนอากาศ

อันมีความหมาย มีอากาศา เทวดา พ ระย าอินทร์ พ ระย าพรหมพ ระย ายมราช ครูอาจารย์ ผิฟ้อนผิฟ้า นางสิงขรเทวี เทวดาทั้งหลาย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ไหว้อยู่ในบ้าน ทั้งหลายตลอดถึงเจ้าก ร รมนายเวร ของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ

ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดี เป็นเ ป ร ตวิสัยสั มภเวสีที่ไหน หรือเป็นโ ร ค าพ ย า ธิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ก็ดี

ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบายด้ว ยกันทุกฝ่าย และด้ว ยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ได้ทำในครั้งนี้

ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้า ใส่ไว้ในสุวรรณบัต รเงิน สุวรรณบัต รคำอย่าได้ ผิ ดพลาด หรือสู ญหาย ฉายะอิวะ

ขอให้บุญกุศล ของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงา ติดต ามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติ นับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงพ ระนิพพานเป็นที่สุด ด้ว ย

และด้ว ยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ขอให้แม่พ ระธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้ว ยเทอญ สาธุ สาธุ สา ธุ

เสร็จแล้วกรวดน้ำลงดิน ขอให้ทุกท่านอ่า น บ ทความนี้มีชีวิตสมหวัง ราบรื่นมั่งคั่งร่ำร ว ยกันทุกคน

ที่มา po stsread