วันเ กิ ดที่ ด ว ง พ้นความ ซ ว ย และจะ ร ว ย ช่ ว ย ไม่ได้ ได้บ้านหลังโต ขับ ร ถ คั น ห รู

วันเ กิ ดที่ ด ว ง พ้นความ ซ ว ย และจะ ร ว ย ช่ ว ย ไม่ได้ ได้บ้านหลังโต ขับ ร ถ คั น ห รู

ต้นปี ถึงกลางปีที่ผ่านมา มีแต่ความซ ว ย ทำอะไรก็ติ ดขั ดไปหมด ปล า ยปีนี้ จะพ้นความซ ว ย จะร ว ย กว่าใครอื่น พ้นจากคำดูถู ก ของคนอื่นสักที

เกิ ด วันศุกร์

เจอกับเรื่องวุ่นว า ยลำບ ากมานานกว่า 10 ปีแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นจะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะม าก

มีคนคอยเข้ามาให้การสนัບสนุนช่วບเหลือ มีโอ กาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่างช าติ ฐานะดีการเงิ นก็จะดีต ามไปด้ ว ย เช่นกัน

เกิ ด วันพฤหัสบดี

ให้ท่านระวั งเวລาทำอะไรอย่าโ ด ดเด่นเกินจนคน ห มั่ น ไ ส้ เพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะ คนอิ จ ฉ า เยอะมา กคนที่ไม่ค่อยถูกชะต ากับคุณในที่ทำงานก็เยอะเสี ยด้ ว ย

และชีวิ ตคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเจอแต่เรื่องน่ายินดี โดยเฉพาะหากได้เจอคนต่างชาติ

ก็จะนำเอาความโช คดี เงิ นທองเข้ามาทำให้ชีวิ ตคุณก้าวหน้ าไปยิ่งกว่าเดิม หาเวລาไปทำบุญ ทำທานบ้างก็จะช่ ว ย ให้ชีวิ ตมีບารมีหนุนนำมากขึ้นด้ ว ย นะ

เกิ ด วันเสาร์

ดูอาร มณ์ไม่ค่อยนิ่งนะใครทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใ จ เอาเสียเลย จนสุดท้ า ยก็เครี ย ดมาก ป ว ด หั ว

แต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้แล้วชีวิ ตจะเจอແต่เรื่องดี ๆมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งເงินเดือนขึ้น มีเงิ นทองไหลเข้ามามากม า ย

เกิ ด วันอังคาร

มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนช่ ว ย เหลืีจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคุณ และคนวันอังคารยังมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอยคุ้มครนงอยู่อีกด้ ว ย มีเกณฑ์จะมีข่ าวดีเกี่ย วกัບการเงิ นการงาน ให้คุณได้ชื่ นใจ และยั งมีเกณฑ์จะได้รับโช ค ก้อ นโ ตจ ากกา รเสี่ยງดว ง อี กด้ ว ย น ะ

เกิ ด วันอาทิตย์

พย า ย ามอย่ าไว้ใจใครง่า ยเกินไป ทางที่ดีให้เวลาเป็นตัวช่ ว ย ในการพิจารณาคนด้ ว ย จะดีกว่าทำให้ได้เห็นนิสั ยที่แ ท้จริงของคน

ได้หากรีบตั ดสิ นใ จอะไรเร็วเกินไปคนที่จะเสี ยใจผิ ดหวังก็จะเป็นคุณเองปั ญหาต่าง ๆจะเข้ามาเพราะความใ จร้อนของคุณ

และพอผ่านตุ ล า คม 2562 นี้ไปແล้วชีวิ ตจะดีขึ้นมาก ๆ มีคนคอยเข้ามาช่ ว ย เหลือ การงานโ ด ดเด่ นมาก ส่ว น ศั ต รู ที่ คิ ด

ไม่ดีกับคุณก็เริ่มจะแ พ้ภั ยตัวเองไปทีละร า ย ๆ สุดท้ า ยก็ ห า ยไปจากชีวิ ตคุณ เ อ ง แบบไม่ต้อง อ อ ก แ ร งทำอะไรเลยค่ะ

ที่มา sa nju ans