ชีวิตทำมาหากินไม่ขึ้นสักที ห ล ว งพ่อ จ รั ญ ท่านชี้แ น ะ ให้พบหนทางสว่างแ บ บถู ก วิ ธี แล้วจะดียิงๆขึ้นไป

ชีวิตทำมาหากินไม่ขึ้นสักที ห ล ว งพ่อ จ รั ญ ท่านชี้แ น ะ ให้พบหนทางสว่างแ บ บถู ก วิ ธี แล้วจะดียิงๆขึ้นไป

วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว ทางเราได้มีคำชี้แน ะคำแ น ะนำจากหลว งพ่อจรัญ ที่ท่านได้กล่ าวเอาไว้ ให้ลองทำในเวลาที่ด วงตกหรือด วงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ลองทำต ามแ บ บนี้ดู

เพราะว่า ชีวิตของคนเราทุกคนย่อมมีขึ้นและมีลงอยู่เสมอ บางคนสงสัยว่าทำไมชีวิตที่เป็นอยู่นั้นไม่สุขสบาย นั่นเป็นเพราะด วงชะต าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ก่อนที่จะใส่บาต รให้จุดธูป 3 ด อ ก กลางแจ้งขอขมา โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รศัต รูทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิก ร ร มให้ขา ดจากกัน

แล้วหลังใส่บาต รเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวา ยแด่พร ะสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พ ระองค์ ขอให้ทุกพ ระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธ ร รมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วย เ ท อ ญ

และขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเว รทุกภพทุกชาติ เช่นม นุ ษย์หุ้นส่วนเพื่อน ทุกภ พทุกชาติ เอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี ขอให้อโ ห สิขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

กรณีที่ด วงไม่ดีมาก ขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลื มให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบาร มีแ ก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรสวด บทอิติปิโสฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธ ร รมฝึกวิปั ส สน าด้วยทำให้เกิดผลเร็วโ ทสะ จะน้อ ยลงควรแ ผ่เ ม ตต าให้มากๆวันละ 10 ถึง 30 ครั้ง

ในการแ ผ่ เ ม ต ต าที่จะได้ผลนั้นท่านพร ะธ ร รมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะก ร ว ดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง สิ่งที่ไม่ดีจะห ายไป หรือใช้สมาธิกำ ห น ด อธิษฐ านจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติสั มปชัญญะ

เพื่อเป็นการ แ ผ่เ ม ต ต า แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณต าที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อ ย จะได้ผลมากกว่าเดิม อุทิศบุญใช้กับผู้ล่ว งลั บ นำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ถวายบุญกุศลใช้กับพร ะสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ ให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้น

การสนทนาธ ร รมการให้ธ ร รมทานชี้แนะแนวทางแก้ไ ขปัญห าชีวิ ต ให้กับผู้หม ดหวังการทำความสะอาดห้องพ ระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้วให้กับหิ้ งพ ระพุทธ

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิ ตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำสวน หรือของส่วนรวมการดูแลคน แ ก่ เด็ กการที่เรามีจิ ตใ จดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดนี้ล้ว นเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งนั้นเ ล ย

ให้ตั้งนะโม3จบข้าพเจ้า บ อ กชื่อตัว นามสกุล เกิดวันที่วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิ ตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปัก รัก ษ ากายสังขาร วิ ญญา ณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย บุญที่ทำเช่นใส่บาต รสวดมนต์ถือศีลให้ทาน

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพ ระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและ

ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รทุกภพทุกชาติรวมถึงบริวารญาติมิต ร คนรับใช้ บุต รธิดา สามีทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร มซึ่งกันและกันให้ข า ดจากกัน ณ บัดนี้เทอญขอ

ให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพ ระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธ ร รมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญนี้เท อ ญส าธุ บุ ญ

ขอบคุณที่มา aab post