บุญใหญ่ อั ศ จ ร รย์ ใครได้ทำ บุ ญ ก ฐิ น รับกุ ศ ล 6 ป ร ะก า ร นี้เต็ มๆ

บุญใหญ่ อั ศ จ ร รย์ ใครได้ทำ บุ ญ ก ฐิ น รับกุ ศ ล 6 ป ร ะก า ร นี้เต็ มๆ

คำว่า บุญ หมายถึงการชำ ร ะหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่ อ งใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุ ญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถู กต้อง

และได้ผ ลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโล ภ ความโก ร ธ หรือ ความหลง

การท อ ด ก ฐิ นคื อ การนำผ้า ก ฐิ นไปวางไว้ต่อหน้าพ ร ะสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูปแล้วให้พ ร ะสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจา ก

คณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเ อ กฉันท์ให้เป็นผู้รับ ก ฐิ นนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่ างยิ่งหา กเกิดเป็นคนในชาตินี้

หา กอย า กให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการท อ ด ก ฐิ นผ้าป่าติดต่อกันอย่ างน้อย3ปีติดกันการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงป ร ะธานหรื อ ก ร ร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็น ก ฐิ นสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้นโดยคำว่า การท อ ด ก ฐิ นหรื อ การกราน ก ฐิ นจัดเป็นสังฆก ร ร มป ร ะเภทหนึ่งต ามพ ร ะวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา

คือพ ร ะสงฆ์สามารถก ร ะทำสังฆก ร ร มนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้นโดยมีวัตถุป ร ะสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในห มู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้น ก ฐิ นจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพ ร ะสงฆ์โดยจำเพาะ

แต่ใครจะได้บุญมา กหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่ างในเรื่องของเ งินบริสุทธิ์เจตนาและความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญและก ร ร มของคนที่ทำ

ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมา กมายหลายเรื่องที่คนทำบุญด้วยเงิ นน้อยแต่ได้ผ ลบุญที่อ อ กด อ กอ อ กผ ลมหาศาลพ ร ะพุทธองค์ได้ทรง ต รั ส ไว้ว่าคนที่ท อ ด ก ฐิ น

ด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าร่วมในการท อ ด ก ฐิ นครั้งหนึ่งก็ดีจะปรารถนาเป็นพ ร ะพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพ ร ะอัครสาวกก็ได้

จะปรารถนาเป็นพ ร ะอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพ ร ะมหา กษัตริย์500ชาติเป็นมหาเ ศ ร ษ ฐี 500 ชาติเป็นอนุเ ศ ร ษ ฐีอีก500ช าติเป็น ค ห บ ดี อีก500ชาติต ามลำดับอ านิสงส์ของการร่วมทำบุญท อ ด ก ฐิ นยังมีอีกมา กมาย

1 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมา กและป ร ะสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

2 ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพ ร ร ณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป

3 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิດเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่ างเต็มที่

4 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธ ร ร มได้โดยง่าย

5 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

6 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่า ย ก ย่องส ร ร เสริญเป็นที่ตั้งแห่ง ศ รั ท ธ าน่าเคารพนับถือ

ท่านจงคิดดูเอาเองแล้วกันว่าถ้าร่วมท อ ด ก ฐิ น 3 ปี ติดต่อกันนั้นบุ ญนั้นจะมา กเท่าใดครูบาอ า จ ารย์ท่านถึงได้เน้นในเรื่องนี้มา ก

และมีตัวอย่ างที่ พิ สู จน์มาแล้วมา กมายใครที่ขั ด ส นเรื่องเ งิ น ท อ งมีแต่ปัญห าเรื่องเงินบ อ กได้คำเดียวว่าควรทำอย่ าง ยิ่ ง

ที่มา ve rrys milej ung