เกิ ดวัน ใ ดหมด ห นี้ ห ม ดสิน มีกินมีใช้ ชะ ต า พลิ กผันกลับมาดี ร ว ย อู่ ฟู่ ต อน แ ก่ ไม่ว่าจะค้าข ายอะไร ก็กำไ รดีไป ห ม ด

เกิ ดวัน ใ ดหมด ห นี้ ห ม ดสิน มีกินมีใช้ ชะ ต า พลิ กผันกลับมาดี ร ว ย อู่ ฟู่ ต อน แ ก่ ไม่ว่าจะค้าข ายอะไร ก็กำไ รดีไป ห ม ด

วันศุกร์

เกิดในวันศุกร์จัดได้ว่าเป็นคนที่จริงจังกับห น้า ที่การงานมากที่สุด ไม่ว่าจะทำอะไรมักจะทำเพื่อควา ม ซื่ อ สั ตย์

ทำด้ ว ยความตั้งใจอย่างเสมอมา แต่ในช่วงนี้ในเรื่องของการเ งินของคุณอาจจะอยู่ในร ะดับปานกลาง

ก็ขอให้ อ ด ท น และตั้งห น้า ตั้งต าทำต่อไป เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ห น้า เป็นต้นไป

ในช่วงของวันที่ 30 ตุลาคม จัดได้ว่าเป็นอภิ ม ห าโ ช ค ห น้า ที่การงานที่คุณกำลังทำอยู่จะด ลบันด าลการเ งินของคุณนั้นให้มีแต่ความสุข และเพิ่มมากขึ้นในทุกวันจนถึงต้นปีห น้า

หลังจากนั้นโ ช คชะต าก็จะเปลี่ยนไปอีก ให้เก็บโ ช คของคุณไว้แล้ว จะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตท่านเองด้ ว ย แล้วเราจะมาบอ กในช่วงของเดือนห น้า กัน

วันอาทิตย์

ท่านเกิดในวันอาทิตย์ จังหวะชีวิตของคุณในช่วงสัปดาห์นี้ อาจจะดูเหนื่อ ยหน่อ ย ให้ร ะมัดร ะวังในเรื่องของการมี

ปั ญ ห ากับเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะมีการโต้เถี ย งกัน แต่ไม่มีการลงไม้ลงมือ

สุดท้ายก็จะยอมรับกันได้เอง แม้ว่าในช่วงนี้จะรู้สึกผิ ดหวังกับสิ่งที่ทำลงไป แต่มันจะเป็น แ ร งผลักดันให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั่นเอง

ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วนั้น ชีวิตของคุณจะเหนื่อ ยน้อ ยลง ความสุขจะเพิ่มมากขึ้น

ห น้า ที่ใดๆที่คุณกำลังทำอยู่ก็จะเริ่มปร ะสบความสำเร็จ เหนื่อ ยหน่อ ยแต่ร ว ยแน่

เคยได้ยินคำนี้กันหรือเปล่า คำพูดนี้เป็นคำพูดของคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้ว จะปร ะสบความสำเร็จ

ปีห น้า คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องมีความสุขสมหวัง ให้เก็ บโ ช คของคุณไว้แล้ว จะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตท่านเองด้ ว ย ตลอ ดอย่างแน่ น อ น

วันพุธ

คนไหนที่เกิดในวันพุธแม้ว่าในช่วงนี้ ชีวิตของคุณอาจจะดูผิ ดหวัง ช่วงนี้ก็ขอให้อ ดทนต่อไปเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณ

มองไม่เห็นกำลังเล่นงานคุณอยู่ แน ะนำว่าให้ส ว ดมนต์ ภาวนาก่อนนอนคิดส่วนกุศลให้

กับเทวดาปร ะจำตัวและคนที่เป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว รของเรา แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุข

และความดีเข้ามาในชีวิตอย่างแน่ น อ น คนที่เกิดในวันพุธตั้งห น้า ตั้งต าทำอะไรแล้วก็จะปร ะสบความสำเร็จ

หลังวันที่ 31 ตุลาคมสิ่งใด ที่คุณกำลังทำอยู่มีเกณฑ์ ที่จะสุขสมหวัง การงานการเ งินก็จะเข้ามาพร้อมเ พี ย งกัน

ทำให้ชีวิตของคุณ มีแต่รอ ยยิ้มและแ ร งบันดาลใจ เก็บโ ช คของคุณไว้แล้ว จะมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตท่านเอง