อยู่อย่างคนคิดบวก มีเสน่ห์น่าค้นหา

ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหา ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมองเห็นแต่ความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้น คนคิดบวกจะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหา เพื่อสร้างกำลังใจและเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะมาถึง

1. ยิ้มง่าย รอยยิ้ม ของคนที่ คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอ บข้างเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่านส า ยต าหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอ น าคต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ าย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับคว า มเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญคว า มท้าทายกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต คนที่คิดบว กพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิต กกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอ น าคต แต่ควรใช้ชีวิต

อย่ างมีแบบแผนและ รอ บ คอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้ อมจะแสดงตัวตนอย่ าง ตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ ความเชื่อหรือ ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง มั่นและสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน คนที่คิดบว กจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพ ล าดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

Related posts