แค่เปลี่ยนความคิด ก็เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม

คนเราถ้าอย ากเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ให้เริ่มต้นที่ความคิด คิดดีชีวิตก็ดี สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเอง อย ากจะได้แบบไหนก็ทำแบบนั้น

1. จงมีชีวิตอยู่ด้ว ย การสะสมความดี

หมั่นทำบุญ สร้างคุณงามความดีไว้ให้มากๆแล้วชีวิตจะพบเจอแต่กัลย าณมิตร ที่คอยช่ว ยเหลือ ไม่ ต ก ทุ ก ข์ ได้ย าก

2. จงมีชีวิตอยู่อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา

จะทำให้ชีวิตพบเจอคุณค่าของตัวเอง จิตใจจะสงบนิ่ง มีแต่คำว่า สะอาด

3. จงมีชีวิต อยู่อย่างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ

จะทำให้คุณพบเจอ กับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้และได้แบ่งปัน

เพื่อนมนุษย์ด้ว ยกัน ไม่ใช่คิดแต่จะครอบครอง หรือรับมาอย่างเดียว

4. จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน

เรื่องราวในอ ดีตที่ผ่านมาแล้ว เก็บไว้เป็นบทเรียน และประสบการณ์ชีวิต

เรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ก็อย่าไปคิดมากต าม ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ

5. จงมีชีวิตอยู่กับ ความจริง

แล้วคุณจะพบว่า คุณจะไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

6. จงมีชีวิตอยู่ด้ว ย ความพย าย าม

การตั้งใจทำงานอย่างหนัก ใช้ความพย าย ามจะเป็นบันไดที่พาเราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังไว้

คุณแค่ต้องใช้ความพย าย าม ทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนที่เหลือ โชคชะต าจะเป็นผู้นำพาไปเอง

7. จงมีชีวิตอยู่ด้ว ย การ รู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น

การ รู้จักตัวเองให้มาก จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกทาง ไม่เสียเวลาชีวิตแล้วคุณจะพบว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น มันเกิดมาจากตัวเราทั้งนั้น

8. จงมีชีวิตอยู่ด้ว ย ความรัก รักโดยไม่หวังผล

การ รักใคร โดยที่ไม่ต้องหวังจะได้อะไรกลับคืนมาหรือคาดหวังใดๆ จะทำให้เรามีความสุข

แล้วคุณจะไม่ต้องพบเจอ กับความผิดหวังแบบที่ผ่านมาอีกเลย

9. จงมีชีวิตอยู่ด้ว ย การให้อภัย

จะทำให้จิตใจของคุณเอง ที่มีวคามสุข และสดชื่นอยู่ตลอ ดเวลาแล้วคุณจะพบว่า

การให้อภัย ทำให้ความ ทุ ก ข์ ของเราลดลง และความสุขเพิ่มขึ้น

10. จงมีชีวิตอยู่ด้ว ย การอยู่อย่างพอเพียง

ใช้ชีวิตแค่พอประมาณ ไม่ต้องไปสร้างหนี้ ดิ้นรนให้เหนื่อยแล้วคุณจะพบว่า คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น

Related posts