ความคิดของ คนเก่งจริง

การที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างต้องรู้จริง และตั้งใจทำจริงๆ สิ่งที่ทำออ กมาถึงจะดี และสมบูรณ์แบบจริงๆ

1.เป็นคนใฝ่รู้ ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุนความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การ อ่ า น หนังสือเพราะการ อ่ า น หนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง

อย่างในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ลองถามตัวคุณเองดูว่า วันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่ า น หนังสือวันละกี่ ชั่ ว โ ม งแต่ละเดือน อ่ า น หนังสือไปกี่เล่ม

ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.อ ยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอ ยู่กับหนังสือที่คุณ อ่ า น บ้านที่คุณอ ยู่ ผู้คนที่คุณพบ

ดังนั้น หากคุณ อ ย า ก เป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องอายุมากกว่า

ประสบการณ์มากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าบางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่นมือถือ หรือ เล่นเกม ก็ได้

สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่นพ ย า ย า ม อ ยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขา

หากเป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งานจากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่ง หรือ คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็ง

เสมอ พ ย า ย า ม ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ You Wantอะไรคือสิ่งที่ทำได้ You Can เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว

ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอ ดในเรื่องนี้จากนั้นก็

เดินต ามเป้าหมายไปอย่างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอ ยู่ไม่ไกลเกินเอื้อ มแน่นอน

4.มุ่งมั่น อ ดทน ไม่ยอ มแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือ พรแสวง คนที่เก่งระดับโลกล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า

ซึ่งระหว่างทางอาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบทำให้เรา อ ย า ก ล้มเลิก แต่หากเรา อ ย า ก สำเร็จ

เราต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี อ ย า ก สำเร็จ อ ย า ก เก่งต้องแลก

5.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ แพ้ได้ แต่แพ้แล้วต้องลุก คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องการเป็นคนเก่ง

ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้และ พ ย า ย า ม ฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้ว ย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ ย า ก

สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเราเป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืน คือ หลักหรือจุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ

คุณธรรม ความดีงาม ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ ย า ก ลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืน ของคุณ

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอ กว่า ทักษะที่ทำให้สามารถไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้ มี 3 อย่างคือ

1 ทักษะการทำ อ า ห า ร ไปที่ไหนก็ไม่อ ด ต า ย

2 ทักษะดนตรี ที่นอ กจากจะคลาย เ ค รี ย ด แล้วแล้วช่ว ยหารายได้เล่นดนตรีเปิดหมวกได้อีกด้ว ย และ

3 ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ภาษาอังกฤษ สื่ อ ส า ร แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT เข้าไปด้ว ย

เพราะทุกวันนี้ แทบทุกอย่างล้วนเป็น Digital ใช้ Smartphone ในการหาข้อ มูลต่างๆ ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษาและ IT จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8.อย่ากลัวงาน ย า ก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า ความสามารถที่ปราศจากโอ กาสคือความสูญเปล่า คนเรามีโอ กาสหลายอย่าง

เช่น โอ กาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอ กาสที่ได้เจอนายดี

สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิคและพร้อ มสนับสนุนโอ กาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย

งาน ย า ก งานแบบนี้จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น เพราะคนเราจะเรียนรู้และเติบโตต ามโจทย์ที่เจอในชีวิต

ดังนั้น จงอย่ากลัวงาน ย า ก อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำ อย่ากลัวงานที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกว่าวว่า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้ การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดนที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล

จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ

การสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

เรื่องใดที่เป็นจุดเด่นจงถ่ายทอ ด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้ อย่าหวงที่จะให้ความรู้ เพราะยิ่งเราถ่ายทอ ดเราจะยิ่งเก่งขึ้

น อย่าอ า ยที่ไม่รู้และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

Related posts