ข้ อ ดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ หล า ยคน มักมองข้าม

ทองเป็นเครื่องประดับที่ค่อนข้างจะมีร า ค า โดยเฉพาะในตอนนี้ร า ค าพุ่งขึ้นอ ย่ างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูข้ อ ดีของการมีทองเก็บไว้ ซึ่งหล า ยๆคนไม่ค่อยชอบการสะสมทองสักเท่าไหร่ เราจึงอย ากจะบอ กว่าการซื้ อทองเก็บไว้ก็มีประโยชน์ไม่แพ้การเก็บเ งิ นเลย

1 ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด ก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษ จี น วันรับปริญญา

โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ อ ย่ า ง สร้อยทองแหวนทอง กำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

2 สำรองการเ งิ นใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอเ ค รี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ป กครอง นำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหน ที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดีหรือวางแผนแล้ว แต่เ งิ นไม่พอใช้จริง ๆก็ได้ทองคำนี้ละ

มาช่วยให้ ผ่ า น พ้นวิก ฤ ตนี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก จนส่งผลให้ เ งิ นที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเ งิ นล ดลง ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

3 ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัย ในการออมเ งิ น โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ น ประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ น เป็นสะสมทองคำแทน เช่นใช้โปรแกรมออมทอง คือ ทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆเดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบ อ ย า ก จะเบิก ทองมาเก็บไว้ที่ตัวเอง หรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดได้

4 ใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ได้ป่ ว ย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่ง ร า ยจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้นสุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ าย ก็สูง ดังนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่า

โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า ค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคมอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมา ก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

5 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจทุนไม่พอเ งิ นเก็บเหลือน้อยไม่ อ ย า ก ก ู้หนี้

แม้ว่า ทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ด อ ก เบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้ เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดร า ยได้โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุนไม่น้อยเ งิ นที่เก็บมา

อาจไม่พอ หรือไม่ อ ย า ก ก ู้เ งิ นสร้างหนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์ ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้ าอื่น ๆ ดังนั้น อ ย่ า งน้อยการมีทองคำ ติ ด ตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจ ได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่ แต่ไม่ว่าจะเก็บทอง ไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามี หลักประกันการเ งิ นหากเกิดปัญหา

ที่มา boktorth  sit-smiling

Related posts