ก ร ร ม 7 อ ย่ างของคนแอบนอ กใจต้องเจอ ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า

คนเราต่อให้รักกัน มากแค่ไหน แต่ถ้านอ กใจเพียงครั้งเดียว ก็หมายความว่าความรักและความไว้เนื้อเชื่อใจของคนสองคน ถือว่าจบกัน และไม่สามารถที่จะเชื่อใจกันได้อีกต่อไป อ ย่ าลืมนะว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน การที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แสดงว่ามันไม่ใช่ ความรักของคนสองคนอีกต่อไป

และการนอ กใจก็คือ การทำล า ยความเชื่อใจของอีกฝ่าย ที่เขามีให้ โดยไม่มีทางที่ความรู้สึกเดิมจะกลับคืน มาได้อ ย่ างแน่นอน เหมือนแก้วที่แตกร้าว ต่อให้เราพย าย ามจะต่อ กลับมาเหมือนเดิมยังไง มันก็ยังมีรอยร้ า ยอยู่ดี ไม่มีวันที่จะกลับมาเหมือนเดิม เ พร า ะฉะนั้นต่อให้คนเราจะรักกัน มากแค่ไหน แต่ถ้านอ กใจเพียงหนึ่งครั้ง ความรักก็ถือว่าจบลง ต่อให้เราสามารถให้อภั ยได้ แต่เราก็ไม่มีวันกลับมารู้สึกเหมือนเดิม ได้อีกต่อไป เป็นความรักที่ต้องคอยระแวงอยู่ตลอ ดเวลา แบบนั้น มันไม่มีความสุขหรอ กนะ

1. ขณะที่ยังมีชีวิต ก ร ร มที่ได้สร้างไว้ จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก เมื่อมีคนรักเมื่อไร ก็มักถูกคนอื่นแย่งไป ไปรักใครได้ไม่นานหรอ ก ก็ต้องมีอันต้องแยกจากกันไป ช้ำใจอยู่ร่ำไป

2. เมื่อชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ ก่อนต ๅ ย ระยะนึงจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ วที่ทำการนอ กใจไว้ จากความเป็นคนไปก็มีแต่ น ร ก และความเป็นเ ป ร ต ต้องทน ท ร ม า น ไปนานแสนนาน ต ามผลก ร ร มที่ได้กระทำไว้ ยิ่งถ้าคนที่เรากระทำ ผิ ด บ าปครั้งนี้ด้วย เขาผู้นั้นเป็นคนที่ดีมีศิลธรรม ผลของบ าปก ร ร มก็จะยิ่งหนา และย าวนาน มากขึ้น

3. โ ร คเยอะ ป่ ว ยบ่อย ไม่น่าเชื่อ คือเรื่องโ ร คภั ยโดยเฉพาะโ ร คลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ย ว ะ เ พ ศ มัน มีกันแถบทุกคน จากผลก ร ร มนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยเท่านั้น

4. ไรซึ่งเกียร และชื่อเ สี ยงหรือแม้แต่การยอมรับ คนที่นอ กใจไปเลือ กคบคนอื่น ทั้งที่ตัวเองมีคู่แล้ว แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีสวยงามมากแค่ไหน แต่ลึกๆข้างในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างเสมอ มีแต่คนพูดถึงในทาง ที่ไม่ดี ต่อหน้าแม้ใครๆจะทำดี แต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ า ยอยู่เสมอ ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรได้ ไม่เจริญ ทำได้ไม่นานก็มีเรื่อง ให้คนรอบข้างรั งเกี ย จ

5. มีเส้นทางชีวิตอันแสน ตกตํ่ า ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่มีใครเหลียวแล พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ

6. ถ้าเป็นคนลั กกินข โ ม ยกิน แล้วล่ะก็ นอ กใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากที่เคยกล้าหาญ มีความมั่นใจสูง จิตใจแน่วแน่ก็เสื่ อ มลงเรื่อยๆ เป็นคนระแวงอะไรง่าย หัวเสี ยง่าย กังวลมันซะทุกอ ย่ าง กลัวคนจะทำร้ า ย แม้มีเ งิ นทองมากมายแค่ไหน ใส่เครื่องประดับดีๆ ภายนอ กดูดี แต่หัวใจกับโ ท ร ม ลงไปทุกวันๆ

7. บุตรบริวาร ไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าเมื่อเขาคนนั้น มีลูก ก็จะได้ลูกเ ว รลูกก ร ร ม ที่คอยนำแต่ความเดือ ดร้อน มาให้อยู่เสมอ จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มี มีแต่นำความเสี ยห า ยมาให้เสมอ

ที่มา alljow  san-sabai

Related posts