คนฉลาดจะไม่เ สี ยเวลาเ ถี ย งเพื่อเอาชนะคนโ ง่

คนบางคนอยู่ใกล้แล้วชีวิตยิ่งดี เพราะนำพาเราพบความสุข นำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ แต่กับคนบางคนคบแล้วยิ่งทำให้ชีวิตเราตกต่ำ พบพาแต่ควาทุ ก ข์ใจ อยู่ใกล้ก็มีแต่จะทำให้เรายิ่งเป็นทุ ก ข์ ฉนั้นหากใครที่เราอยู่ใกล้แล้วทำให้เราไม่สบายใจก็ควรถอยให้ห่าง ไม่ต้องเข้าใกล้จะดีที่สุด

คนเราพออยู่ในสังคม ก็จะเจอคน มากมายหล า ยรูปแบบ และนิสัยต่างกันไป ทั้งในแบบที่เราชอบและไม่ชอบ มาดูกันว่า คนประเภทไหน ที่เราควรเลี่ยงให้ห่าง แล้วอ ย่ าได้พย าย ามชนะคนเหล่านี้ เพราะมันเ สี ยเวลาเปล่า ปล่อยเขาไปต ามก ร ร มของเขาเถอะ

1. พวกที่ก้ า ว ร้ า วกลบเกลื่อน

เมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่ หรืออะไรไม่เป็นดังที่คิดไว้ ก็จะมีอาการโ ม โ ห ก้ า ว ร้ า วกลบเกลื่อนไปเรื่อย เพราะหวังสยบเรื่องราวตอนนั้น

2. พวกที่มักจะโยนความผิ ด

คนธรรมดา เมื่อทำผิ ดก็จะยอมรับ และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เพราะตัวเองไม่ต้องการรับผิ ดชอบอะไร เรียกว่า เห็นแก่ตัว รู้ว่าตัวเองผิ ดแล้วไม่อย ากยอมรับ

3. พวกที่คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ คิดว่าตัวเองถูกตลอ ด ถูกเสมอ สังเกตได้ว่า เวลามีข้ อขัดแย้งกัน จะเถียงอ ย่ างเดียว แบบไม่ฟังชาวบ้าน ใช้ตรรกะวิบัติ อารมณ์ล้วน ๆ เถียงข้าง ๆ คู ๆ แถไปเรื่อย

4. พวกที่โชว์เหนือตลอ ด

ชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เ สี ยดสี ติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูง ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอ พวกไอคิวต่ำจะรับอะไรได้ย าก เข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนฉลาด ที่พร้อมจะเข้าใจ พร้อมรับฟัง ช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล แต่พวกคนโ ง่ มักจะไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้ อัตต ามันสูง เจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิ ธีที่ดีที่สุดคือ

อยู่ให้ห่างไว้ อ ย่ าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขา มันไม่มีประโยชน์อะไร หากต้องเ ถี ย งกับคนโ ง่ หยุดได้ก็หยุดดีกว่า อ ย่ าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปต ามก ร ร ม จะใช้เหตุผลอะไร เขาก็คงไม่สน เราจะเ สี ยอารมณ์เองเปล่า ๆ เอาเป็นว่าขอไม่เจอจะดีกว่า มันเหนื่อย

ที่มา pentahugs  na-aan

Related posts