9 คุณสมบัติของคนเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี

การมีผู้นำครอบครัวที่ดีจะพาชีวิตครอบครัวไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ชีวิตมีความสุข เพราะชีวิตคู่มันจะเป็นสิ่งสวยงามได้ หากมีคนรักที่ดี อ ย่ างเช่นสามี ที่มีอารมณ์ จิตใจมีนิสัยที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ สำหรับการอยู่ด้วยกัน อ ย่ างที่เขาบอ กว่าได้สามี ดี มันก็เหมือน ถูกห ว ย

1. เพราะว่ารัก จึงบอ กว่ารัก

หนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่สมัยนี้พูดคำนี้กันเป ลื้อง มาก และสำหรับผู้ชายที่เขาโตๆ กัน เขาจะไม่พูดคำว่ารัก พ ร่ำเพื่อแบบนี้หรอ ก แต่เขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์ ด้วยความเป็นผู้ใหญ่นั้น เขาจะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริง ว่ามัน ควรจะเอ่ยตอนไหน กับใครบ้าง

2. ก็ต้องเก็บอาร มณ์ให้เป็น

เพราะหนุ่ม ๆ นั้นควรเรียนรู้ ในเรื่องของการแสดงอาร มณ์ให้ถูกต้อง อีกทั้งหล า ยๆ คนสามารถแสดงออ กอ ย่ างสร้างสรรค์ ได้ดี และก็ยังมี ส่วนน้อยที่จะทำได้ ไม่ใช่ว่าขัดใจแล้วก็ทั้งเหวี่ ยงทั้งวีนงี้ หากเป็นเช่นนี้ แสดงว่าคุณนั้นยังไม่โตพอ เมื่อคุณอย ากโตเป็นผู้ใหญ่ คุณจงเลิ กพฤ ติกร รมพวกนี้ เพราะคนที่โตพอจะแสดงออ ก ได้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์

3. เปิดกว้างการสนทนาในเรื่องต่างๆ

เพราะการพูดคุยก็ไม่ใช่เรื่องย าก เพราะผู้ชายทั่วไปนั้นก็พูดคุยได้อยู่แล้ว เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจ หากเรื่องอื่นที่ไม่ได้สนใจ ก็แทบจะไม่สนใจ ไม่ก็ไม่คุยไปเลย แต่ว่าหนุ่ม ๆที่โตแล้ว จะเรียนรู้การรั ก ษ า บทสนทนาให้เป็นไปอ ย่ างราบรื่นได้ จะไม่ได้ชอบ หรือชอบในเรื่องที่กำลังคุยก็ต าม ก็อาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ให้ตัวเองได้ ที่สำคัญมันยังทำให้บทสนทนาไปต่อได้อย่ างราบรื่นด้วยเชียวนะ

4. ให้เกี ยรติ คนรักของเราเสมอ

มันก็เป็นธรรมดานั่นแหละที่หนุ่มๆ นั้นเขาจะให้เวลาส่วนใหญ่สำหรับการ ต ามจี บ สาว ๆ เพราะก็ยังหนุ่มๆ อยู่ ผู้ชายต่างตระหนักถึงความสำคัญ ในการใช้เวลาดูแลใส่ใจด้วยความเสมอต้นเสมอปล า ย แต่ทว่า กับหนุ่มๆ บางคนเนี่ยสิ ไม่เคยตระหนักเรื่องความสำคัญนี้แม้แต่น้อย เพราะพวกเขาละเลยการดูแลใส่ใจ มีแต่สนุกกับการต ามจี บสาว ๆ คนใหม่ไปเรื่อย ส่วนคนที่โตพอนั้น จะไม่ สนใจกับการมีรักซ้อน กับสาวอื่น เพราะไม่ใช่วิธีของคนที่โตแล้วเขาทำกัน

5. อ ายุที่เพิ่มขึ้น นั่นคือประสบการณ์ที่ได้ อ ย่ ากังวลไป

เพราะผู้ชายทุกคนล้วนโตต ามวัย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ ที่โตพอ เพราะผู้ชายบางคนรั ก ษ าความเป็นหนุ่มไว้ตลอ ด พฤติก ร ร มเหล่านี้ สังเกตุได้ ด้วยคำพูดท่ าทาง หรือ การแต่งตัว เขาทำทุกสิ่งเพื่อจะหยุดยั้งอ ายุที่มากขึ้น

แต่นั่นไม่ได้จะทำให้เขามีอ ายุยืนหรอ กนะ ฉะนั้น จงมองในสิ่งที่เป็นจริงกันหน่อย มันไม่มีอะไรผิ ดหรอ ก จงแสดง ออ กต ามวัยดีกว่า แม้จะอายุมากขึ้นต ามวัย แต่ผู้ชายบางคนยิ่งอายุมาก ก็ยิ่งดูดี ยิ่งเท่ห์นะ มันไม่ได้แย่เสมอไป

6. รู้ว่าอะไรแย่ ก็เดินออ กมา

เพราะตั้งแต่เ ด็ กจนถึงวัยรุ่น ผู้ชายทุกคนก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน และรู้จักผู้คน มากมาย ทุกคนรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือไม่ดี

7. ทำให้ดูดี จากข้ างใน สู่ภ ายนอ ก

มันก็คงไม่มีใครที่มีร่างกายที่เพ อร์เฟ็ กต์ทุกอ ย่ างหรอ กนะ ดังนั้นนะผู้ชายทุกคนจะพบว่า ร่างกายตนได้เปลี่ยนไปต ามกาลเวลาที่ผ่านไป นี่แหละมันคือสัจธ รรม ของชีวิต อีกสิ่งที่เราอย ากบอ กคุณผู้ชาย คือ การดูแลตัวเองให้ดี ด้วยการมีจิตใจที่ร่าเริง ทำให้ตัวเองมีความสุข ก็คือพูดง่ายๆ ว่าหล่อจากภ ายใน นั่นแหละนะ

8. บอ กลา ความเสี ยใจ ทิ้งมันไป

มนุ ษย์เราส่วน มากมักจะชอบจำในเรื่องความผิ ด และปล่อยให้มัน มาทำร้า ย จิตใจอยู่เรื่อยๆ บางครั้งมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ร่างกายและจิตใจ มันแ ย่ไปกว่าเดิมได้ แล้วคุณคิดว่ามัน มีเห ตุผลที่ดียังไง ที่จะต้องมานั่งจำเรื่องพวกนี้ ไปตลอ ดล่ะ ฉะนั้นลองเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ ให้เป็นบทเรียน เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นดีกว่าไหม

9. คนที่โตพอจะดริ๊ ง อย่ างเหมาะสม

ก็นานๆ ทีจะได้สนุกสนานดื่ มในปริมาณที่พอ ดี แต่ที่ปัญหามันเกิ ดนั่นก็เพราะหนุ่ม ๆ ส่วน มากไม่เข้าใจการดื่ ม ให้พอควรเป็นยังไง เมื่อคุณไปบ าร์สังเกตุนะว่า แต่ละห้องแต่ละโต๊ะ ดูแล้วคุณจะสามารถแ ยกเด็ กกับผู้ใหญ่ ได้ไม่ย ากเลยล่ะ

ที่มา  san-sabai

Related posts